ქართული

გიორგი ღავთაძე

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1996-1999

ასპირანტურის მაძიებელი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993-1996

ასპირანტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1988-1993

ქ. ქუთაისის № 27 საშუალო სკოლა

1985-1988

ქ. ქუთაისის № 3 საშუალო სკოლა

1977-1985

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აწსუ

24.02.2019 – 06.07.2020

რექტორის მოადგილე ინოვაციებისა და ინსტიტუციური განვითარების დარგში

აწსუ

15.11.2019-დღემდე

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნირებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა ინტერდისციპლინური კვლევითი კლასტერის ხელმძღვანელი

აწსუ

24.02.2011 - 23.02.2019

რექტორი

აწსუ

28.10.2011 - დღემდე

პროფესორი

აწსუ

15.09.2010 – 24.02.2011

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ქუთაისის უნივერსიტეტი

09.2009 – 31.01.2011

სრული პროფესორი, სამეცნიერო-ანალიტიკური ცენტრის გრძელვადიანი ექსპერტი

ქუთაისის უნივერსიტეტი

09.2009 – 09.2010

სამეცნიერო-ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი

იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია

03.09.07 – 15.09.2010

„რეგიონული განვითარების სამსახურის“ მთავარი სპეციალისტი

ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი

01.09.07 - 09.2010

სრული პროფესორი, საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი

01.09.07 - 15.07.09

სრული პროფესორი

აწსუ

15.08.05 - 15.03.10

სრული პროფესორი, ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის კოორდინატორი

აწსუ

28.04.04 - 15.08.05

ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანი

აწსუ

2002 - 2006

ეკონომიკური ფაკულტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის დოცენტი

აწსუ

1995 - 2002

ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

საგადასახადო ინსპექციის იმერეთის რეგიონული ოპერატიული სამმართველო

1996 - 1999

საინფორმაციო-ანალიტიკური ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1996 - 2002

ეკონომიკური ფაკულტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის უფროსი მასწავლებელი

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993 - 1996

კონომიკური ფაკულტეტის „ეკონომიკური თეორიის“ კათედრის მასწავლებელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ეკონომიკის სპეციალიზებული განვითარებისა და რეგიონული კოოპერაციის გაღრმავების შესაძლებლობები სამხრეთ კავკასიაში

ჟ. აწსუ მოამბე, #2(20), 2022, 39 გვ. (131-169), Ხელმისაწვდომია: https://moambe.atsu.edu.ge/ge/publication/432-ekonomikis-specializebuli-ganvitarebisa-da-regionuli-kooperaciis-garrmavebis-sesazleblobebi-samxret-kavkasiasi
ღავთაძე გ., ქარჩხაძე ს.

ეკონომიკური და პოლიტიკური რეკონსტრუქციის მნიშვნელობა საქართველოს ევროპული მომავლისათვის

შრომების კრებული: Covid-19: ვირუსოლო-გიური იმპერატივი. ადამიანის უფლებრივი, ეკოლოგიური, პოლიტი-კური და ეკონომიკური პრობლემები, თბ., 2021, 19 გვ. (220-239)
ღავთაძე გ., მარჯენიძე ი.

რეგიონული ინვესტიციური რისკის გამოყენების შესაძლებლობები რეგიონების განვითარების დიაგნოსტიკის სრულყოფისათვის

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2020, ტ. 14, #3, 8 გვ. (135-141), ხელმისაწვდომია: http://science.org.ge/bnas/vol-14-3.html
ღავთაძე გ., ჩიხლაძე ნ.

პროგნოზირების მეთოდები და ინვესტიციური გადაწყვეტილების მიღების მოდელები

ჟ. აწსუ2 მოამბე, #2(12), 2018, 24 გვ. (130-153), ხელმისაწვდომია: https://moambe.atsu.edu.ge/edition/gamocema12/202--.html
ღავთაძე გ., იფშირაძე ა.

სახელმწიფო მმართველობის სრულყოფისა და სამოქალაქო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები საქართველოში

ჟ. აწსუ3 მოამბე, #1(5), აწსუ, 2015, 14 გვ. (219-232), ხელმისაწვდომია: https://moambe.atsu.edu.ge/ge/publication/156-saxelmwifo-mmartvelobis-srulyofisa-da-samoqalaqo-tanamsromlobis-garrmavebis-perspeqtivebi-saqartvelosi
ღავთაძე გ.

უნივერსიტეტის როლი რეგიონული ინოვაციური სისტემის ფორმირებაში

სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, #4, სტუ, 2013, 4 გვ.(14-18), ხელმისაწვდომია: https://docs.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43STUw5eGxxc25ZazA/edit
ღავთაძე გ., იფშირაძე ა.

განათლების სისტემა: თანამედროვე ფუნქციები და გამოწვევები

ჟ. აწსუ მოამბე, #1, აწსუ, 2013, 10 გვ. (112-122) ხელმისაწვდომია: http://doc.atsu.edu.ge/library/books/moambe1.pdf
ღავთაძე გ.

სამეცნიერო კონფერენციები

ეთნოეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი

10.11.2023
Საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ეკონომიკური ზრდა“, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო, 5 გვ. თანაავტორი: დ. შავიანიძე

European perspectives of Georgia and the challenges of forming the concept of “Moral economy”

17-18.12.22
International conferences “Does the European Union contribute to moral progress?”, Poznan, Poland, 5 გვ.

ინსტიტუციური თანამშრომლობის როლი სამეწარმეო განათლებაში

26.07.2022
„სამეწარმეო განათლება - გამოცდილება და პრაქტიკა“, ცოდნის გაზიარების კონფერენცია, ბრიტანეთის საბჭოების „შემოქმედებითი ნაპერწკლის“ პროექტის ფარგლებში, სეუ-სამხატვრო აკადემია, თბილისი, საქართველო, თანაავტორი: თ. ბებია

რეგიონული საინვესტიციო რისკი და საინვესტიციო მიმზიდველობა განუსაზღვრელობის პირობებში

4.10.2021
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „COVID-19 პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მედიცინაში“ (მიძღვნილი ქუთაისის უნივრსიტეტის 30-ე წლისთავისადმი), ქუთაისი, თანაავტორები: ნ. ჩიხლძე, ა. იფშირაძე, ხელმისაწვდომია: https://unik.edu.ge/PagePDF/conf/konf-2021.pdf

„შემოქმედებითი ნაპერწკალი“: მიღწევები და გამოწვევები. რა იყო მთავარი მიღწევა? Რა იყო მთავარი გამოწვევა? რა შესაძლებლობებია?

16-18.06.2020
უმაღლესი სამეწარმეო განათლების პროგრამა, პროექტი შემოქმედებითი ნაპერწკალი, ბრიტანეთის საბჭო, ონლაინ შეხვედრა: ”როგორ მივაღწიოთ მდგრადობას შემოქმედე-ბითი სამეწარმეო განათ-ლებისთვის საქართვე-ლოში”, თანაავტორი: ჯ. ჰოლმსი, “Advantage Creative”, აღმასრულებელი დირექტორი (დიდი ბრიტანეთი)

The Role of Analytical-Hierarchical Clusters within University-Business cooperation in Regional Development

19-20.03.2020
International Scientific-Practical Conference, Administrative-territorial vs Economic-Spatial Borders of the Regions?, KNEU, Kiev, თანაავტორი: ა. იფშირაძე, ხელმისაწვდომია: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/33445/atepkr_20_65.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Some approaches of strategic planning in Georgian universities according to the new authorization standards

6.10.2017
VII International Scientific and Practical Conference: Effectiveness of Organizational and Economic Mechanism of Higher Education Innovation Development, , Kyiv, Ukraine, 8 გვ. (262-270), თანაავტორი: ა. იფშირაძე, ხელმისაწვდომია: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/7784/1/20171006_Effect_P262-270.pdf

რეგიონთაშორისი დისპროპორციები საქართველოში და მათი დაძლევის გზები (ევროპული გამოცდილების მიხედვით)

29-30/09/2017
II საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, აწსუ, ქუთაისი, 6 გვ, თანაავტორი: ა. იფშირაძე, ხელმისაწვდომია: https://ejournals.atsu.ge/BLSS2017/eJournal/Papers/IpshiradzeAza.pdf

არაფორმალური განათლება უნივერსიტეტებში: უნივერსიტეტის თანამშრომლობა არაფორმალური განათლების მიმწოდებლებთან

22/06/2017
საერთაშორისო კონფერენცია: არაფორმალური განათლების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, თბილისი, საქართველო, 6 გვ.

Some directions of scientific and innovative-technological development of ATSU within the perspective of Georgia

7.10.2016
VI International Scientific and Practical Conference: Effectiveness of Organizational and Economic Mechanism of Higher Education Innovation Development, Kyiv, Ukraine, 7 გვ. (440-446), თანაავტორი: ა. იფშირაძე, ხელმისაწვდომია: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3813/1/Konf20161007_VI_P440-446.pdf

Финансирование высшего образования в Грузии: проблемы и перспективы

02/10/2015
V Международная научно-практическая конференция «Эффективность организационно-экономического механизма высшего образования Украины», Киев, КНУТД, 6 стр. (437-442), Available at: http://du.lv/en/News/Social_Sciences_for_Regional_Development_2015

თანამედროვე უნივერსიტეტის მართვის პრინციპები: გამოწვევები და ინოვაციები

6-7.06.2015
აწსუ, პედაგოგიური ფაკულტეტი, VI საერთაშ. კონფერენცია: სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, ქუთაისი, 6 გვ. (525-531), თანაავტორი: ა. იფშირაძე

The Role of Universities in the regional development

1-2.05.2015
The first international conference: high education – new technologies and innovation, Kutaisi, Georgia, 3 p. (61-63), თანაავტორი: დ. გეგჭკორი, Available at: http://doc.atsu.edu.ge/geo/xarisxi/Henti/indexEng.html

აშშ ანტიტრასტული კანონმდებლობა და ეკონომიკური პოლიტიკა

10-11.10.2014
ამერიკათმცოდნეობის VII საერთაშორისო კონფერენ-ციის მასალები, ქუთაისი, 5 გვ., Ხელმისაწვდომია: https://www.atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/ამერიკანისტიკა-2014.pdf

უწყვეტი განათლება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და პედაგოგთა მომზადების თანამედროვე გამოწვევები

5-6.07.2014
აწსუ, პედაგოგიური ფაკულტეტი, V საერთაშ. კონფერენცია: სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობ-ლემები, ქუთაისი, 6 გვ. (475-480), თანაავტორი: ი. ბასილაძე

Akaki Tsereteli State University Life-Long Learning Centre - Successful Career Building Supporter

23-25.04.2014
UIIN: University-Industry Interaction Conference, Barcelona, Spain, 9 p., თანაავტორი: ნ. ქობულაძე, ხელმისაააწვდომია: http://www.uiin.org/index/digitallibraryabstract/id/363

Curriculum development – challenges and perspectives

10-12 March, 2014
8th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia (Spain), თანაავტორები: I. Grdzelidze, K. Sirbiladze, N. Alavidze, ხელმისაწვდომია: https://library.iated.org/view/GRDZELIDZE2012EFF

Проблемы и перспективы фискальной автономии местных самоуправлении в Грузии

2013
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в странах СНГ и Европы», сборник научных трудов, Москва, Российский университет дружбы народов, 3 გვ. (82-84), თანაავტორი: ნ. ჩიხლაძე, ხელმისაწვდომია: http://www.kimp-rudn.ru/news/opublikovan-sbornik-nauchnyh-trudov-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-problemy-i-perspektivy-mestnogo-samoupravleniya-v-stranah-sng-i-evropy/

Interrelation between education and economy and their impact on regional development

10-12.10.2013
8-th International scientific conference “Social science for regional development 2013”, Daugavpils University, Faculty of social science, Daugavpils, Latvia, Conference theses, Available at: http://old.du.lv/wp-content/uploads/2016/01/SZF_krajums_III_Ekonomika_2014_internetam.pdf#page=5

უმაღლესი განათლების სისტემაში რეფორმების განხორციელების თეორიული საფუძვლები

01-02.06.2013
აწსუ და პედაგოგიური ფაკულტეტის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშ. სამეცნ.-მეთოდური კონფ-ცია, ქუთაისი, 7 გვ. (418-424)

ინვესტიციური კლიმატის რეფორმირების გზები და შესაძლებლობები თანამედროვე ეტაპზე

24-25.05.2013
აწსუ ბსსმფ-ის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშ. სამეცნ.-პრაქტ. კონფერენცია, ქუთაისი, 7 გვ. (122-128), თანაავტორი: ა. იფშირაძე

Რეგიონული სავალუტო კავშირები - მსოფლიო სავალუტო სისტემის განვითარების შესაძლო მიმართულება

10.09.2022
IV ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „პანდემიური მსოფლიო და საქართველოს ეკონომიკა: გამოწვევები, პრობლემები, გადაჭრის გზები, 12 გვ. (29-41), Ხელმისაწვდომია: http://sciencejournals.ge/index.php/bu/article/view/277/236

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართვის აქტუალური საკითხები თანამედროვე გამოწვევების ფონზე

12-13.01.2013
აწსუ, ქუ, სგმა, ეროვნული კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 4 გვ. (197-200)

პროექტები და გრანტები

„პოლიტიკა, საზოგადოება, ადამიანის უფლებები“

2023.10.24-29
პროექტის „კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული დემოკრატიული სახელმწიფო COVID-19-თან დაკავშირებული გამოწვევების წინაშე“ ფარგლებში. (SONP/SP/566021/2022, განხორციელებული პოლონეთის მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების სამინისტროს „მეცნიერების სოციალური პასუხისმგებლობის“ პროგრამის ფარგლებში)

„ადგილობრივი ბიზნესის საჭიროებების კვლევა და ლოკალურ სამეწარმეო ეკოსისტემასთან თანამშრომლობა „ახალგაზრდა მეწარმეთა სერვისების“ ცენტრის მეშვეობით “

13.02.-13.12.2023
აწსუ შიდასაფაკულტეტო სამეცნიერო-პრაქტიკული გრანტი, , პროექტის ხელმძღვანელი

უმაღლესი სამეწარმეო განთლების პროგამა

2019-2022
შემოქმედებითი ნაპერწკლის პროექტი, ბრიტანეთის საბჭო, პროგრამის მენეჯერი აწსუ/სეუ-დან

„საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში დისტანციური განათლების (e-learing) სისტემის გამოყენების სარგებლისა და გამოწვევების კვლევა“

01.04.2020-01.06.2020
„ბიზნეს-კვლევების სახლი“, მკვლევარი

„შრომითი რესურსის რეაბილიტაციის, პოპულაციის ჯანმრთელობასა და პაციენტთა განათლებაზე ზრუნვის სტრეტეგიების მართვის სამეცნიერო-კვლევითი კლასტერის დაფუძნებისთვის მოსამზადებელი პროექტი“

01.12.2019 – 01.08.2021
აწსუ შიდასაფაკულტეტო სამეცნიერო-პრაქტიკული გრანტი, პროექტის ხელმძღვანელი

ქართული უნივერსიტეტების კვლევითი პოტენციალის ამაღლება R&D სტრუქტურების განვითარებით / HERD

2018-2020
Erasmus+ შესაძლებლობების განვითარების პროექტი უმაღლესი განათლების დარგში (E+CBHE), პროექტი #598207-EPP-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP (2018-2578 / 001 – 001), მმართველი ჯგუფის წევრი

დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობების კვლევა საქართველოს რეგიონების განვითარების შედარებითი ანალიზისათვის

03.2019-12.2019
აწსუ შიდასაფაკულტეტო სამეცნიერო-პრაქტიკული გრანტი, პროექტის ხელმძღვანელი

დოქტორანტთა ინტერდისციპლინური კლასტერის - „სამართალი, სახელმწიფო, პოლიტიკა, ეკონომიკა“

10.2018-04.2019
აწსუ შიდასაფაკულტეტო სამეცნიერო-პრაქტიკული გრანტი, დაფუძნებისთვის მოსამზადებელი პროექტი, პროექტის ხელმძღვანელი

Distance Electronic Learning Network for further training in sphere of Tourizm

2009/2010
Project TEMPUS - WENET, (Byelorussia, Ukraine, Georgia), WeNeT, Euro Commission, Тempus IV, Registration number: 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPHES, project participant - lecturer

საქართველოსთან პარტნიორობის განვითარების პლატფორმა

05.2010 - 12.2010
ონფალკონეს მუნიციპალიტეტი (იტალია), ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოთა ასოციაცია, გრძელვადიანი ექსპერტი

საქართველოში სახელმწიფო და რეგიონული ინვესტიციური რისკის გაანგარიშების მეთოდის და მეთოდოლოგიის შემუშავება

2009/2010
საგრანტო პროექტი ATSU/09213, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი

პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამუშაოთა ჩატარება

01/04.2005
ლოკალური სამეცნიერო-პრაქტიკული გრანტი, საქართველოს სოცდაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის მიერ გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ 27.10.2004), მონაწილე-ლექტორი

ქ. ქუთაისის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 2005-2007 წლების პროგრამა

01.10.04-01.01.05
ქ. ქუთაისის მერიის და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ადგილობრივი პროექტი, გრძელვადიანი ექსპერტი

იმერეთში დემოკრატიული მმართველობის განვითარების ხელშეწყობა

2003-2004
გაერო-ს განვითარების პროგრამის (UNDP) სამეცნიერო-პრაქტიკული საგრანტო პროექტი, „ღია საზოგადოება-ქუთაისის“ (www.osgf.ge/transparentbudget) მიერ განხორციელებული სამეცნიერო-პრაქტიკული საგრანტო პროექტი, ექსპერტი საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში

მოსახლეობის კონტროლი ადგილობრივ ბიუჯეტზე

01.09.02-01.08.03
საერთაშორისო ორგანიზაცია “National Endowment for Democrasy” (NED)-ის ფინანსური მხარდაჭერის შედეგად ასოციაცია „ღია საზოგადოება-ქუთაისის“ (www.osgf.ge/transparentbudget) მიერ განხორციელებული სამეცნიერო-პრაქტიკული საგრანტო პროექტი, გრძელვადიანი ექსპერტი

ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი - 2001

2001-2002
საერთაშორისო ორგანიზაცია „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერის შედეგად „ღია საზოგადოება-ქუთაისის“ (www.osgf.ge/transparentbudget) მიერ განხორციელებული სამეცნიერო-პრაქტიკული საგრანტო პროექტი, გრძელვადიანი ექსპერტი

უნივერსიტეტის მართვის სისტემების სრულყოფა - ქსუ

1999-2001
საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გრანტი Tempus-Tacis, “Compact Project Grant”, Contract #NCP_20057-98, კადრების განვითარების ჯგუფის წევრი

რეგიონული ფინანსების ფორმირებისა და განვითარების პრობლემები გარდამავალი პერიოდის საქართველოში და მათი გადაწყვეტის გზები

1998-2000
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სამეცნიერო-პრაქტიკული გრანტი, პროექტის შემსრულებელი

ტრენინგები და სემინარები

“Instituto Politécnico de Bragança”, ბრაგანცა, პორტუგალია

27.05-03.06.2023
კრედიტ-მობილობა წვრთნისათვის (2020-1-PT01-KA107-077940), მიზანი: წვრთნა და გამოცდილების გაზიარება სტრატეგიულ გავითარებას, კვლევებსა და ინტერნაციონალიზაციაში

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი, ესპანეთი

28.03-02.04.2022
ტრენინგები და სასწავლო ტური სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტში, „ერაზმუს+“-ის პროექტის „რეგინული უნივერსიტეტების როლი რეგიონულ განვითარებაში (#609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-S)

დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანია

3-6.02.2020
ვორქშოფი/სეზონური სკოლა კვლევასა და განვითარებაში, ერაზმუს+ -ის პროექტის “ქართული უსდ-ების კვლევითი პოტენციალის ამაღლება R&D ერთეულების განვითარებით”, პროექტის #: 598207-EPP-1-2018-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP (2018-2578 / 001 – 001)

“Institut National des Sciences Appliquées”, რენე, საფრანგეთი

13-17.05.2019
კრედიტ-მობილობა წვრთნისათვის (ერასმუსის კოდი: F RENNES 10), მიზანი: წვრთნა და გამოცდილების გაზიარება სტრატეგიულ გავითარებას, კვლევებსა და ინტერნაციონალიზაციაში

University of Vienna, ვენა, ავსტრია

12-16/02/2018
სასწავლო ტური და ტრენინგი: “Academic Integrity for Quality Training and Learning in Higher Education Institutions in Georgia”, conducted within the Erasmus+ INTEGRITY-project “Academic Integrity for Quality Training and Learning in Higher Education Institutions in Georgia (2017-2019)

University Stefan cel Mare, სუჩავა, რუმონეთი

06-07.10.2015
საერთაშორისო ვორკშოფი: Erasmus+ JP “Student support and development services - SSDS” (Tempus IV No. 530154-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPGR)

ერევანი, სომხეთის რესპუბლიკა

13-15.05.2015
ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცის/ბოლონიის პროცესის მინისტერიალი: 2012-2015 წ.წ. BFUG-ის მიერ განხორციელებული აქტივობები და მომავალი წლების სამოქმედო გეგმა

University of Saarland, ზაარბრიუკენი, გერმანია

16-20.03.2014
საერთაშორისო ვორკშოფი: TEMPUS JP “MathGeAr: Modernization of Mathematics curricula for Engineering and Natural Sciences studies in South Caucasian Universities by introducing modern educational technologies” (Project No. Grant 543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR)

სომხურ ფრანგული უნივერსიტეტი, ერევანი, სომხეთი

20-21.02.2014
საერთაშორისო ვორკშოფი: TEMPUS JP “TNE_QA Promotion quality and recognition of transnational education in Armenia and Georgia” (Project No. 544326-Tempus-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR)

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, კომპანია “Microsoft”, თბილისი, საქართველო

12.12.2013
უმაღლესი განათლების ლიდერთა ფორუმი: „ხარისხის განვითარება ინსტიტუციური ეფექტურობისათვის და ტექნოლოგიების როლი უმაღლეს განათლებაში“, მოხსენება თემაზე: „აწსუ - თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის გამორჩეული მაგალითი“

თსუ, თბილისი

9-11.09.2013
პროგრამა „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების გაძლიერება“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ადგილობრივი თვითმმართველობის თემით დაინტერესებულ მხარეთა ქსელი, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოდეზიის ინსტიტუტი, GIS-ისა და მიწის მენეჯმენტის ცენტრი

გუდაური, საქართველო

30.07-01.08.2013/14-16.08.2013
სემინარები უმაღლესი განათლების რეფორმებთან დაკავშირებით: „უნივერსიტეტის ავტონომია: ისტორიული და სამართლებრივი საფუძვლები“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უმაღლესი განათლების განვითარების სამმართველო

Istanbul, Turkey

30.05-01.06.2013
The 3rd International Congress on Trends in Higher Education “Innovative and Entrepreneurial University”

KTH Royal Institute of Technology, სტოკფოლმი, შვედეთი

17-22.10.2012/18-22.03.2013
საერთაშორისო ვორკშოფი: TEMPUS JP “Tempus IV: Modernizing higher education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet technology challenge - ENGITEC” (530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR)

Matej Bel University, ბანსკა-ბისტრიცა, სლოვაკეთი

03/10.04.2011
“Distance Electronic Learning Network for further training in sphere of Tourizm”, Project TEMPUS – WENET

in partnership with the International Association of University Presidents (IAUP), the Institute of International Education (IIE), the Association of Commonwealth Universities (ACU) and Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), დოჰა, ყატარი

25/28.09.2011
“WISE Education Leadership Programme”, a Project of the Qatar Foundation for Education, Science and Community Development

Gottingen University, გიოტინგენი, გერმანია

04/06.2011
საერთაშორისო ვორკშოფი: “Erazmus Mundus – Kick Off Meeting at the University of Gottingen”, with participation of EU experts and the representatives of Universities of Georgia, Azerbaijan and Armenia

ანკარა, თურქეთი

15/19.11.2010
“National Values, Concepts, Beliefs and Cultures in Higher Education within Internationalization”, International congress of University Rectors and Presidents

საფინანსო აკადემია, ფინანსთან სამინისტრო, თბილისი, საქართველო

12/13.08.2010
„ელექტრონული ბიუჯეტირება“

Ministry of Commerce and organized by China-Europe Vocational Training Centre, ვუჰანი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

19.10-07.11.2009
“Seminar on Economic Globalization and China’s Manufacturing Industrial Development”

პოლონეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის კანცელარიის, იან ნოვაკ-იეჟიორანსკის სახელობის აღმოსავლეთ ევროპის კოლეგიისა და CEGSTAR-ის მიერ ორგანიზებული სწავლება, ბაკურიანი, საქართველო

27-29.11.2008
„რეგიონული განვითარება, დეცენტრალიზაციის რეფორმა და საჯარო ფინანსები“

University of Groningen, ჰოლანდია

27-31.10.2008
Project: “Applying the Tuning Methodology to Higher Education Institutions in Georgia”, Training seminar

Open Society Institute, Hobart and William Smith Colleges, International Reading Association, University of Northern Iowa მონაწილეობით, II საფეხური, თბილისი

03.2007
„კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში“

Open Society Institute, Hobart and William Smith Colleges, International Reading Association, University of Northern Iowa მონაწილეობით, I საფეხური

11.2006
„კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში“

ამერიკის ტრანსნაციონალური დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის ცენტრის საქართველოს ოფისი, ქუთაისი, საქართველო

12/13.07.04
„კორუფციისა და ტრანსნაციონალური დანაშაულის თეორია და პრაქტიკა“, სასწავლო კურსი

Ministry of economic cooperation and development, training centre “InWEnt”, მანჰაიმი, გერმანია

17.09-15.11.02
„Management of technical and vocational education institutions”, advanced management course

აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი

25.11-18.12.01
Seminars in the Universities of U.S.A, aimed at learning of High Education Management principles in U.S.

GEPA-ს ექსპორტის მხარდამჭერი პროგრამა

1999-2001
„ბიზნესის სტრატეგიული მართვა“, სემინარები

აწსუ

1999-2001
სემინარები ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დაკავშირებული უნივერსიტეტების მართვის სისტემების შესწავლასთან, Tempus-Tacis-ის პროექტი

უელსის უნვერსიტეტის ნიუპორტის კოლეჯი

17-30.07.99
სემინარები დაკავშირებული გაერთიანებული სამეფოების უნივერსიტეტების მართვის სისტემების შესწავლასთან

დამატებითი ინფორმაცია

- სამეცნიერო ხელმძღვანელობა (კონსულტანტობა), ოპონირება, რეცენზენტობა: Სამეცნიერო ხელმძღვანელი - „საგადასახადო მენეჯმენტის სრულყოფისა და სტრატეგიული ტრანსფორმაციის შესაძლებლობები საქართველოში“, დოქტორანტი კ. კუპატაძე (დაცვის თარიღი: 09,06,2023); სამეცნიერო ხელმძღვანელი - „საინვესტიციო პროექტების რისკების მართვის პრობლემები და სრულყოფის გზები საქართველოში“, დოქტორანტი ი. მარგველაშვილი (დაცვის თარიღი: 25.06.2021); სამეცნიერო ხელმძღვანელი - „საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმირების როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში“, დოქტორანტი დ. უგლავა (დაცვის თარიღი 14.04.2018); 2023.02.17. - ოფიციალური ოპონენტი - „ეკონომიკის დოქტორის“ აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი და დაცული დისერატიისა: “სასურსათო-სავაჭრო პოლიტიკის სრულყოფის გზები საქართველოში”, დისერტანტი ირინე ტაბატაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი; 2021.09.06. - ოფიციალური ოპონენტი - „ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის“ აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი და დაცული დისერატიისა: “Branding the Universities Using Approaches of Internal Marketing in the Disruptive Environment”, დისერტანტი ანა ყაზაიშვილი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი; 2018.20.11. - ოფიციალური ოპონენტი - „ფილოსოფიის დოქტორის“ აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი და დაცული დისერატიისა: “Strategic Management of Economic Development: How Developed Countries Became Developed and Why Georgia Stays Backward Economy”. დისერტანტი გ. კუპატაძე, ესტონეთის ბინეს სკოლა, ტალინი, ესტონეთი; 2014.24.04. - ოფიციალური ოპონენტი - „ბიზნესის ადმინისტრირების“ აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი და დაცული დისერტაციისა „საქართველოს საფინანსო სისტემის პერსპექტივები პოსტკრიზისული გამოწვევების ფონზე“, დისერტანტი მ. ხიდაშელი, ქუთაისის უნივრესიტეტი, ქუთაისი; 2009.21.01. - ოფიციალური ოპონენტი - „ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის“ აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი და დაცული დისერტაციისა. დისერტანტი ი. მამალაძე; 2006.15.03. - ოფიციალური ოპონენტი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციისა, სპეციალობით „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“. დისერტანტი ა. გაბრიჭიძე; 2005.02.03. - ოფიციალური ოპონენტი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციისა, სპეციალობით „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“. დისერტანტი მ. ჭეჟია; 2001.12.12. - ოფიციალური ოპონენტი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციისა, სპეციალობით „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“. დისერტანტი ა. ცინცაძე; წინასწარი დაცვის რეცენზენტი: 1) თ. მურღულია (ოქმი №7, 08.03.01); 2) ჯ. ბიწაძე (ოქმი №1, 02.06.02); 3) ნ. ბენიძე (ოქმი №1, 21.10.03); 4) დ. სოლოღაშვილი (ოქმი №4, 04.02.05); 5) დ. მაღლაკელიძე (ოქმი №6, 16.05.05); 6) ნ. ვაშაკიძე (ოქმი №8, 13.06.05); 7) ე. ბაბუნაშვილი (ოქმი №8, 13.06.05); - სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელობა 2011-2018 - სადოქტორო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008-2011 - სადოქტორო პროგრამა „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2004-2010 - სამაგისტო პროგრამა „ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო საქმე“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; - აკადემიების, სადისერტაციო საბჭოების, რედკოლეგიების წევრობა: 07.2023-დღემდე - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სტრატეგიული დაგეგმვა და მარკეტინგი ციფრულ სამყაროში“, ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტი, (UNWE), სოფია, ბულგარეთი, ხელმისაწვდომია: https://msp-conference.unwe.bg/en/pages/20025/organizational-committee.html; 2021 - სამეცნიერო საბჭოს წევრი - შრომების კრებული: მოდერნული სახელმწიფო, სამართლიანობა, ადამიანის უფლებები, თბ.; 2021 - სამეცნიერო საბჭოს წევრი - შრომების კრებული: Covid-19: ვირუსოლოგიური იმპერატივი. ადამიანის უფლებრივი, ეკოლოგიური, პოლიტიკური და ეკონომიკური პრობლემები, თბ.; 2021 ოქტომბერი - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „COVID-19 პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მედიცინაში“ (მიძღვნილი ქუთაისის უნივრსიტეტის 30-ე წლისთავისადმი), 4.10.2021, ქუთაისი, ხელმისაწვდომია: https://unik.edu.ge/PagePDF/conf/konf-2021.pdf 2021-დღემდე - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები”, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო, ხელმისაწვდომია: https://www.seu.edu.ge/ka/1722/VSS; 2021-დღემდე - სარედაქციო კომიტეტის წევრი, რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “სეუ & მეცნიერება”, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო, ხელმისაწვდომია: https://www.seu.edu.ge/ka/1734/; 2013-დღემდე - სარედაქციო საბჭოს წევრი, სამეცნიერო ჟურნალი „უნივერსიტეტის მოამბე“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://atsu.edu.ge/library/moambe.html; 2012-დღემდე - სარედაქციო საბჭოს წევრი, სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: www.Business-Engineering.bpengi.com; 2011-დღემდე - სარედაქციო საბჭოს წევრი, სოციალურ მეცნიერებათა მოამბე, დაუგავპილსის უნივერსიტეტი, დაუგავპილსი, ლატვია, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://www.cee-socialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474; 2010 - სარედაქციო საბჭოს წევრი - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „რეგიონალიზაცია, რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები; 2009 - სარედაქციო საბჭოს წევრი - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „გლობალიზაცია, ეკონომიკური კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“, შრომების კრებული; 2009-დღემდე - სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ჟურნალი „მენეჯმენტი და ბიზნესი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2009-დღემდე - სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“; 2008-2011 - სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“, ქუთაისის უნივერსიტეტი; 2008 - სარედაქციო საბჭოს წევრი - სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ადგილობრივი ბიუჯეტების გამჭვირვალობა“, შრომების კრებული; 2004 - სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ამა-ს II სამეცნიერო კონფერენცია, შრომების კრებული; 2003 - სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ამა-ს I სამეცნიერო კონფერენცია, შრომების კრებული; - მონოგრაფიების, სახელმძღვანელოების და ა.შ. რედაქტორობა/რეცენზენტობა სოხაძე ა., მარკეტინგი, სახელმძღვანელო, ქუთაისი 2011 (რედაქტორი); შონია ნ., გუგეშაშვილი თ., საბირჟო საქმე, ნაწ. I, თბ., 2009 (რეცენზენტი); ბერიძე რ., საბანკო მენეჯმენტი, სახელმძღვანელო, თბ., 2009 (რედაქტორი); ჟორჟოლიანი ს., მმართველობითი გადაწყვეტილებები, ქუთაისი 2009 (რეცენზენტი); ქოქიაური ლ., შონია ნ., ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, თბ. 2008 (რეცენზენტი); გორგოძე ნ., წრფივი დაპროგრამება, ქუთაისი 2008 (რეცენზენტი); სოხაძე ა., გაბელაშვილი კ., ყიფიანი მ., საქართველოს ეკონომიკა, ლექციების კურსი, ქუთაისი 2008 (რედაქტორი); ქიქოძე ნ., გუგეშაშვილი თ., ფინანსური მენეჯმენტი, ქუთაისი 2007 (რედაქტორი); ბალანჩივაძე ი., პროექტის წერის უნარ-ჩვევები, ქუთაისი 2006 (რედაქტორი); ჩიხლაძე ნ., ეკონომიკა, სავარჯიშოებისა და ტესტების კრებული, ქუთაისი 2006 (რედაქტორი); ქიქოძე ნ., მენეჯმენტის საფუძვლები, ქუთაისი 2004 (რეცენზენტი); ჩიხლაძე ნ., საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები, მონოგრაფია, ქუთაისი 2003 (რეცენზენტი); ბაკურაძე ა., სტატისტიკის ზოგადი თეორიის ზოგადი კურსი, ქუთაისი 2001 (რედაქტორი); - კონფერენციების ორგანიზება, თავმჯდომარეობა: 19-20.03.2020 - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თანაორგანიზატორი - საერთაშორისო აკადემიური ინიციატივების კონფერენცია ¿რეგიონების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული VS ეკონომიკურ-სივრცითი საზღვრები?, ვადიმ ჰეტმანის სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა; 27-28.09.2017 - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე - II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „რეგიონული ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, ქუთაისი, საქართველო; 07.10.2016 – სექციის ხელმძღვანელი (ეკონომიკის ზეგავლენა უმაღლესი განათლების განვითარებაზე), მე-6 საერთაშორისო სამეცნეირო-პრაქტიკული კონფერენცია: “უმაღლესი განათლების ინოვაციური განვითარების ორგანიზაციული და ეკონომიკური მექანიზმების ეფექტიანობა“, დიზაინისა და ტექნოლოგიების კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა; 10-12.10.2013 - აკადემიური კომიტეტის წევრი, მე-8 საერთაშორისო სამეცნეირო კონფერენცია “სოციალური მეცნიერებები რეგიონული განვითარებისათვის - 2013”, დაუგავპილსის უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დაუგავპილსი, ლატვია; 2013 - სარედაქციო კომიტეტის თავმჯდომარე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აწსუ 80 წლის იუბილისადმი; 2013 - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აწსუ ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი; 12-13.01.2013 - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ქუთაისი, საქართველო; 2010 - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „რეგიონალიზაცია, რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, ქუთაისი; 2009 - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“, ქუთაისი; 2008 - კონფერენციის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური კონფერენცია თემაზე: „გამჭვირვალე ადგილობრივი ბიუჯეტი“, ქუთაისი; - საზოგადოებრივი საქმიანობა და პროფესიული მიღწევები: 10.2019-დღმდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკის სადოქტორო მუდმივმოქმედი საბჭოს წევრი; 16.02.2018-დღემდე - სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის სასწავლო პროცესის მართვის საბჭოს თავმჯდომარე; 12.12.2017-30.10.2018 - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე საონსულტაციო საბჭოს მრჩეველი. დამკვეთი - ა(ა)იპ დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი; 17.07.2013-2014 - „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს ახალ კანონთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემმუშავებელი საკონსულტაციო საბჭოს წევრი; 11.2011-დღემდე - უნივერსიტეტების პრეზიდენტების საერთაშორისო ასოციაციის წევრი (International Association of University Presidents, http://iaup.org); 2011 - საქართველოში კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების დამფუძნებელი; 19.03.2009 - 2011 - ააიპ „რეგიონული ინიციატივების მხარდაჭერის ფონდის“ პრეზიდენტი; 2000-2002 - იმერეთის მხარეში პრეზიდენტის რწმუნებულის სამხარეო აპარატის „საბიუჯეტო რეზერვების გამოვლენის“ და „იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა გადახდისუნარიანობის ამაღლების საშუალებების კვლევის“ კომისიების ექსპერტი; 1998-2000 - ქ. ქუთაისის სათათბიროს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრი; - სახელმწიფო პრემიები და ჯილდოები: 2018.22.11. - უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის ჯილდო, უკრაინისა და საქართველოს უმაღლეს საგანამანთლებო დაწესებულებებს შორის ურთიერთობათა გაღრმავებაში მიღწეული წარმატებისათვის; 2012.26.05. - ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი, განათლების დარგში მიღწეული წარმატებებისათვის.