ქართული

ეკატერინე გაჩეჩილაძე

profile-pic

განათლება

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009

ფილოლოგიის დოქტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993–1998

ფილოლოგ-რომანისტი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

2009 წ. - ფილოლოგიის დოქტორი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადოქტორო პროგრამა "ფრანგული ფილოლოგია"); სადისერტაციო თემის დასახელება: „გრამატიკული ნიშნის ასიმეტრიული კონტექსტები“.

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2023 - დან დღემდე

რექტორის მოადგილე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 - დან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016-2023

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-2015

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1999-2009

ფრანგული ენის მასწავლებელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Les particularités de l'emploi des constructions causatives en français

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.XVIII, ქუთაისი, 2022-2023, გვ.25-30.
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

Les proverbes de cause en français et leur contenu culturel

სამეცნიერო შრომების კრებული „ფრანკოფონიის მერიდიანები“, ქუთაისი, 2021, გვ.83-89
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ფრანგულენოვანი კრეოლიზებული ტექსტები (კომიქსები) და მათი კვლევის სპეციფიკა

სამეცნიერო შრომების კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“, ქუთაისი, 2020, გვ. 357-363
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ზმნური ფორმების ფუნქციონირების ანალიზი დისკურსულ დონეზე თანამედროვე ფრანგულ ენაში

ჟურნალი "ენა და კულტურა", ქუთაისი, 2019, გვ. 66-71
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

THE CONSTRAINTS OF USING OF COORDINATE WORDS IN FRENCH

“Scientific Researches for Development Future” (B&M Publishing, San Francisco, California, USA), 2018, p.71-74
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

Interpretation of Ethnocultural Values in Languages with Different Systems.

Scientific journal “Science Review” (Warsaw, Poland), 2018. p. 43-47
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ზმნის გრამატიკული კატეგორიების ბინალური ოპოზიციები ფრანგულ ენაში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.XVII, ქუთაისი, 2018, გვ.17-22.
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

Le dialogue entre cultures francogéorgienne, d’après la traduction française du poème de Chota Roustavéli: « Le Chevalier à la peau de panthère »

Actes de la biennale (Paris, France), XXVII, 2017
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

კოგნიტიური მოდელების ენობრივი უზრუნველყოფის პრინციპები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.XVI, ქუთაისი, 2017, გვ.29-35.
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

Modèles cognitifs de l’analyse du texte cohérent

Prospects of Integration of Science and Practice, edition "Logos", v. 3, 2016, p. 50-53
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

L’étude contrastive de la fonction causative du factitif en français et en géorgien

Actes "La grammaire de la cause" (Paris, France), 2016, p. 198-205
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

Manifestations of the asymmetry of the linguistic sign in French

SCIENCE AND PRACTICE: A NEW LEVEL OF INTEGRATION IN THE MODERN WORLD. Scope Academic House, UK, S Yorkshire, sheffield. B&M Publishing, San Francisco, California, USA, v. 3, 2016, p. 117-120
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ინფორმაციის ძიების კოგნიტიური მოდელები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.XV, ქუთაისი, 2016, გვ.51-57
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

The role of asymmetry in the evolution of a language

Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach ( B&M Publishing, San Francisco, California, USA), v. 3, 2015, p. 4-8
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

L’étude contrastive de la valeur fondamentale du subjonctif en français et en géorgien.

LE LINGUISTE - revue internationale en sciences du langage, v. 14, 2015, p. 89-99
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

Comics as a mean of development of oral expression

ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY, v. III, 2015, p. 80-84
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ენათა იერარქიზაცია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ. XIV, ქუთაისი, 2015, გვ.15-19
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

Le discours scientifique dans les textes français

Actual Problems of Modern Science: New View and New Approaches, v. III, 2015, p. 57-60
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

E-learning: იდეა, ტექნოლოგია, პრობლემები და პერსპექტივები

ელექტრონული ჟურნალი: უმაღლესი განათლება – ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები, 2015
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

La notion de symétrie du signe linguistique dans la langue française

LE LINGUISTE - revue internationale en sciences du langage, v. 6, 2013, p. 41-52
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ენობრივი ნიშნის ასიმეტრია როგორც ენის ფუნქციონირების ფუნდამენტური კატეგორია

ჟურნალი "სემიოტიკა", ტ. XIII, თბილისი, 2013, გვ. 229-237
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

Symétrie dans la Grammaire Générative

ჟურნალი "ენა და კულტურა", ტ. 10, ქუთაისი, 2013, გვ. 19-22
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ნიშნის ინტერპრეტაციის სემიოტიკური განზომილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ. XIII, ქუთაისი, 2013, გვ.35-39
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ფრანგულ ენაში გრამატიკული კატეგორიების გამოყოფის სინტაგმატურ-პარადიგმატული საფუძველი

ჟურნალი "ენა და კულტურა", ტ. 9, ქუთაისი, 2013, გვ. 21-24
ეკატერინე გაჩეჩილაძე

სამეცნიერო კონფერენციები

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“

2023
ქუთაისი, საქართველო

Digital Transformation for Healthcare Professions: Patient Care, Education and Research

2023
Iasi, Romania

საერთაშორისო კონფერენცია „ცენტრი და პერიფერია: პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და ენობრივი სივრცის ადაპტაცია თანამედროვეობაში“

2023
თბილისი, საქართველო

სამეცნიერო კონფერენცია: „ართვინი და მისი რეგიონი: ისტორია და თანამედროვეობა“

2022
საქართველო, ქუთაისი

სამეცნიერო კონფერენცია „ფრანკოფონიის მერიდიანები“

2021
ქუთაისი, საქართველო

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“

2019
ქუთაისი, საქართველო

V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“

2019
ქუთაისი, საქართველო

რეგიონალური ფრანკოფონული სადოქტორო კოლეჯის (CODFREURCOR) მიერ ორგანიზებული VII საერთაშორისო კონფერენცია „LE PATRIMOINE CANONIQUE – SUPPORT DE LA VITALITÉ ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLES“

2019
Suceava, la Roumanie

რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ფრანგული ენა და კულტურა“

2019
ქუთაისი, საქართველო

საერთაშორისო კონფერენცია „Pour une gouvernance linguistique des universités et des établissements d’enseignement supérieur”

2018
Paris, la France

საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific Researches for Development Future”

2018
San Francisco, California, USA

საერთაშორისო კონფერენცია „მიზეზის გამოხატვის გრამატიკა II“

2018
Paris, la France, Université Paris-Sorbonne

II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „International Trends in Science and Technology”

2018
Warsaw, Poland

III საერთაშორისო კონფერენცია “მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვირი განათლების კონტექსტში”

2018
საქართველო, თბილისი

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“

2017
საქართველო, ქუთაისი

საერთაშორისო კონფერენცია „21-ე საუკუნის 21 გამოწვევა: ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები“

2017
საქართველო, თბილისი

XXVII საერთაშორისო კონფერენცია “Choisir le français aujourd’hui dans les études et les métiers“

2017
Paris, la France

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“

2017
საქართველო, ქუთაისი

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

2017
საქართველო, ქუთაისი

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“

2017
საქართველო, ქუთაისი

ტრადუქტოლოგიის I მსოფლიო კონგრესი

2017
Paris, la France

III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია

2016
სტავროპოლი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «SCIENCE AND PRACTICE: A NEW LEVEL OF INTEGRATION IN THE MODERN WORLD»

2016
დიდი ბრიტანეთი, შეფილდი

შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

2016
საქართველო, ქუთაისი

„ცისფერყანწელთა“ ლიტერატურული დაჯგუფების შექმნიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია

2016
საქართველო, ქუთაისი

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“

2015
საქართველო, ქუთაისი

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY»

2015
დიდი ბრიტანეთი, შეფილდი

საერთაშორისო კონფერენცია „მიზეზის გამოხატვის გრამატიკა“

2015
Paris, la France

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“

2015
საქართველო, ქუთაისი

VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“

2015
საქართველო, ქუთაისი

VI საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

2015
საქართველო, ქუთაისი

I საერთაშორისო კონფერენცია „უმაღლესი განათლება – ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები“

2015
საქართველო, ქუთაისი

საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“

2014
საქართველო, ბათუმი

V საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

2014
საქართველო, ქუთაისი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“

2013
საქართველო, ქუთაისი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“

2013
საქართველო, ქუთაისი

პროექტები და გრანტები

ERASMUS +აკადემიური პერსონალის მობილობა ვერსალის უნივერსიტეტში

25/01-31/01.2020
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Versailles, France)

ERASMUS +აკადემიური პერსონალის მობილობა რუანის უნივერსიტეტში

18/03-22/03.2019
Université de ROUEN Normandie (Rouen, France)

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი „მიზეზის გამოხატვის გრამატიკა“

22/10-26/10.2015
ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი პარიზი-სორბონის უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის (Université de Sorbonne-Paris, France)

LES BOURSES DE LA FRANCOPHONIE

20/01-31/01.2014
ფრანგული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო გაერთიანება FIPF და პროექტები Bonjour du Monde და Bonjour de France (Nice, France)

ტრენინგები და სემინარები

Université de ROUEN Normandie (Rouen, France)

18/03-22/03.2019
Un campus francophone en action

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.04.2018
სემინარი გამოყენებითი ლინგვისტიკის კვლევისა და ენის სწავლების მეთოდოლოგიაში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017
კვლევის მეთოდოლოგია KNOW HOW, TRANING CENTER

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი; ფონდი „ლინგვა პლუსი“

14/06–18/06.2016
თანმიმდევრული თარგმანი საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ

Université de Nantes (Nantes, France)

8/01-12/01.2016
MOOC: „Paroles de FLE“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10/10/2015
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით; სწავლის შედეგები

Ecole des langues Azurlingua (Nice, France)

20/01-31/01.2014
Activités de classe ; Activités pour le DELF ; Didactique de la Syntaxe ; TICE

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი; ფონდი „ლინგვა პლუსი“

24/04-26/04.2014
მთარგმნელობითი მასტერკლასი (მოდულები: თარგმნის თეორია და ტექნიკა; წერითი თარგმანი (პოლიტიკა, ეკონომიკა, სამართალი); თანმიმდევრული თარგმანის სწავლება).

CUEFP (Perpignan, France)

15/11–16/11.2013
Training course “Speaking, Listening and Expression”

Lutèce Langue (Paris, France).

15/01-21/01.2013
Standard French course (C2)

Innovative Systems Management

22/10/2013
ელექტრონული სწავლების დანერგვა

itslearning; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

16/05-17/05.2013
Educational Trainer Level 1