სულხან კუპრაშვილი

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება საქართველოს ისტორია, სრული პროფესორი

2004

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993

- ფილოლოგიის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი

ტრენინგები და სემინარები

ქუთაისის განათლებისა და განვითარების ცენტრი; პროექტი:“ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში“; ტრენინგი-„“ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში“; (პოზიციატრენერი). პროექტის ხელშეკრულების # ANI/TR-23

2014, 2 ივნისი
ტრენინგი-„“ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში“; (პოზიციატრენერი)

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ბათუმი და ბათუმის ოლქი ’’ქუთაისის გუბერნიის მიმოხილვებში“

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები-ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა III,ბათ.2012, გვ.13-19
კუპრაშვილი ს.

სამეცნიერო კონფერენციები

XIX-XX საუკუნეების საქართველო წყაროები და კვლევები, XIX საუკუნის ერთი რუსული წყაროს შესახებ

2010
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივმცოდნეობის დეპარტამენტის III რესპუბლიკური კონფერენცია- XIX-XX საუკუნეების საქართველო წყაროები და კვლევები, XIX საუკუნის ერთი რუსული წყაროს შესახებ, თბილისი.

პროექტები და გრანტები

ქუთაისის ახალი ისტორიის ამსახველი ნაკლებად ცნობილი და უცნობი დოკუმენტების მოძიება და მათი რჩეული ნიმუშების გამოცემა კომენტარებისა და შენიშვნების თანდართვით.“ ( დაფინანსებული) #01-04/4 ; # 8,1.06.2013

2013- 2014
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი