ზინაიდა ჩაჩანიძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

04/2008

ფილოლოგიის დოქტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2004-2006

ასპირანტი

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2001-2003

ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1997-2001

ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013-დღემდე

ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

06/2011
მასწავლებელთა გადამზადების კურსი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ანალიტიკური სტატიისა და საინფორმაციო ცნობის ტექსტობრივი სივრცის მიმნიშნებელი ტექსტობრივი ტრიადა

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზნი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, 2015, 527-532
ჩაჩანიძე ზ., გორგოძე ნ.

სამეცნიერო კონფერენციები

I საერთაშორისო სამეცნიერომეთოდ ური კონფერე ნცია „განათლ ებისა და მეცნიერ ების მაღალი ინტელე ქტუალუ რი ტექნოლ ოგიები“

2013
პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი

პროექტები და გრანტები