ავთანდილ ბარდაველიძე

profile-pic

განათლება

ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

2004

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

ქ. კალინინის ტექნიკური უნივერსიტეტი

1986

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

1972–1977

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2004 წლიდან - დღემდე

პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

შრობის პროცესის ანალიზი მიკროკონტროლერული მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის მიზნით

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, №1(21), თბილისი, 2016. -გვ. 192-195 http://www.gtu.ge/Journals/mas/Referat/ACS-N1(21).pdf
ა. ბარდაველიძე, ი. ბაშელეიშვილი, ხ. ბარდაველიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

A Computer Simulation Of Drying Apparatus Nonlinear Control System

2015
The International Scientific Conference Dedicated To Academician I. Prangishvili’s 85th Anniversary "Information And Computer Technologies, Modeling, Control"-2015, Conference Proceedings, Tbilisi, Georgian Technical Univercity, GTU, 2015, pp. 252-254

პროექტები და გრანტები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო გრანტი (პროექტი) „კვების პროდუქტების შრობის ტექნოლოგიური პროცესის მრავალკრიტერიული ოპტიმალური მართვის ავტომატიზებული სისტემა“, ATSU/10312. ბრძანება: №83, $6/01 17.05.2010

2010