თამაზ გოგბერაშვილი

profile-pic

განათლება

1988

ისტორიის მეცნიერებათა კადიდატი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1986-1988

ასპირანტი

ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი

1974-1978

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-2016

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტოლოგია

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

პოლიტიკური მოღვაწეობის სტრუქტურა

ჟურნალი „გონი“. N1.2014.
თ.გოგბერაშვილი

სამეცნიერო კონფერენციები

პროექტები და გრანტები

ტრენინგები და სემინარები

2015
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით ჩატარებულ სემინარებში მონაწილეობა, სერთიფიკატი