ქართული

თამაზ გოგბერაშვილი

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1986-1988

ასპირანტი

ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი

1974-1978

ისტორიკოსი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ისტორიის აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017.09.05 - დღემდე

კოორდინატორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2006

დეკანის მოვალეობის შემსრულებებლი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1992-2005

დეკანის მოადგილე

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

პოლიტიკური მოღვაწეობის სტრუქტურა

ჟურნალი „გონი“. N1.2014.
თ.გოგბერაშვილი

გლობალიზაცია და ეროვნულ-პოლიტიკური თანაცხოვრების ტრადიციების შენარჩუნება

ჟურნალი „გონი“. N9.2023, 64-68.
გოგბერაშვილი თამაზი, ჭეიშვილი თამთა

ევროკავშირის გაფართოების ეტაპები და პერსპექტივები

ჟურნალი „ხანძთა“. #18(23), 2021, 44-49
გოგბერაშვილი თამაზი, ბუცხრიკიძე ავთანდილი

პოლიტიკურ-კულტურული ტრანსფორმაცია დემოკრატიული ტრანზიტის პირობებში

ჟურნალი „გონი“. N7.2019, 204-209
გოგბერაშვილი თამაზი

პოლიტიკური სოციალიზაციის მოდელები პოლიტიკის თეორიაში

ჟურნალი „გონი“. N6, 2018, 169-175
გოგბერაშვილი თამაზი

გლობალიზაცია და საქართველოს გეოეკონომიკური თავისებურებები

ჟურნალი „გონი“ #6, 2018, 164-169
გოგბერაშვილი თამაზი

თანამედროვე გლობალიზაციის თავისებურებანი

ჟურნალი „ხანძთა“. #5, 2017. 44-48
გოგბერაშვილი თამაზი

პოლიტიკური კულტურის ეროვნული მოდელი

ჟურნალი „გონი“ #5,2017, 136-139
გოგბერაშვილი თამაზი

საჯარო მმართველობის მოდერნიზაციის თავისებურებანი პოსტსაბჭოთა საქართველოში

ჟურნალი „გონი“ #4, 2016, 149-154
გოგბერაშვილი თამაზ, ჭეიშვილი თამთა

ქართული სახელმწიფოს მოდერნიზაციის თავისებურებები გლობალურ სივრცეში

ჟურნალი „გონი“ #2, 2015, 120-124
გოგბერაშვილი თამაზი

პოლიტიკური ოპოზიცია და თანამედროვე ქართული პოლიტიკა

ჟურნალი „გონი“ #2,2015, 142-147
გოგბერაშვილი თამაზი

პოლიტიკური მოღვაწეობის სტრუქტურა

ჟურნალი „გონი“ #1, 2014, 80-84
გოგბერაშვილი თამაზი

სამეცნიერო კონფერენციები

30-ე საერთაშორისო კონფერენცია ,, თანამედროვე მეცნიერების აქტუალური გამოწვევები’’

2022
უკრაინა

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

2018
საქართველო, ქუთაისი

თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები

2015
საქართველო, ქუთაისი

საქართველოს იტორიის პრობლემური საკითხები. III რესპუბლიკური კონფერენცია.

2014
საქართველო, ქუთაისი

პროექტები და გრანტები

საარჩევნო მარკეტინგისა და პოლიტიკური რეკლამის როლი აწსუ სტუდენტთა სწავლებისა და პოლიტიკური მსოფ მხედველობის ფორმირებაში

2019
საქართველო,ქუთაისი

საარჩევნო მარკეტინგისა და პოლიტიკური რეკლამის როლი აწსუ სტუდენტთა პოლიტიკური მსოფლმხედველობის ფორმირებაში და შესაბამისი რეკომანდაციების შემუშავება

2013
საქართველო,ქუთაისი

ტრენინგები და სემინარები

2018
სწავლა-სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები

2018
ქართული ეკონომიკური აზრისა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრობლემების შემსწავლელი სემინარი

2017
Swot ანალიზის მომზადება

2015
საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება