მერაბ დათუაშვილი

profile-pic

განათლება

მოსკოვის მსუბუქი მრეწველობის აკადემია

1990-1993

ასპირანტი

ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1979-1984

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016

ასოცირებული პროფესორი - დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ტრენინგები და სემინარები

სემინარი „საგანმანათლებო პროგრამების შექმნის, შეფასების, გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშების მომზადების მიზნით“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ტანსაცმლის დეტალთა ფორმირების მეთოდების სრულყოფა პოლირთერ-იზოციანატური კომპოზიტებისაგან

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, თბილისი; №3-4 (39); 364- 367;- 2013
დათუაშვილი მ.

სამეცნიერო კონფერენციები

მრავალშრიანი ქსოვილების გარსების საექსპლუატაციო მაჩვენებლების დამოკიდებულება განფენის ღერძების ორიენტაციაზე

2016
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია თნამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა ; ქუთაისი, საქართველო.

პროექტები და გრანტები

საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო უნიფორმის დამუშავება 07/7-242

საგრანტო პროექტის მენეჯერი.