ქართული

მერაბ დათუაშვილი

profile-pic

განათლება

მოსკოვის მსუბუქი მრეწველობის აკადემია

1990-1993

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1979-1984

ინჟინერ ტექნოლოგი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1984–1990

ასისტენტი

მოსკოვის მსუბუქი მრეწველობის აკადემია

1990–1993

ასპირანტი

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1993–1997

დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გამოყენებითი დიზაინისა და მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათ ტექმოლოგიის დეპარტამენტი

2005–2006

დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი ასისტენტ პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გამოყენებითი დიზაინისა და მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათ ტექმოლოგიის დეპარტამენტი

2006–2014

ასისტენტ პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საინჟინრო ტექმოლოგიური ფაკულტეტის დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

2014-

ასოცირებული პროფესორი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ტანსაცმლის დეტალთა ფორმირების მეთოდების სრულყოფა პოლირთერ-იზოციანატური კომპოზიტებისაგან

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, თბილისი; №3-4 (39); 364- 367;- 2013
დათუაშვილი მ.

ქართული ტრადიციული სამოსი უძველესი ხუროთმოძღვრული ძეგლების მიხედვით

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“. გამომცემლობა "მერმისი",№4,2016,202–208
ი. უგრეხელიძე, ნ. დოლიდძე, მ. დათუაშვილი, ქ. ჩირგაძე

მრავალშრიანი ქსოვილის გარსების არმირების სტრუქურა

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“. გამომცემლობა "მერმისი",№4,2016,188–190
მ. დათუაშვილი

ისტორიული ცნობები ჯილეტის შესახებ

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხანძთა“.№14(19).2016,50-55
მ. დათუაშვილი, ი. ჩარკვიანი

ქართული ტრადიციული სამოსის კონსტრუქციული დაგეგმარებამამაკაცის სამოსის მაგალითზე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, №2(8),2016,50-56
მ. დათუაშვილი, ნ. დოლძე, ქ. ჩირგაძე

მრავალშრიანი ქსოვილის გარსების საექსპლუატაციო მახასიათებლების დამოკიდებულება სტრუქტურულ მახასიათებლებზე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე,№1(7),2016,95-100
მ. დათუაშვილი, ნ. დოლიდძე, ი. უგრეხელიძე

Influence of the reinforcement structure on the operational properties of multilayer tissue membranes მრავალშრიანი ქსოვილის გარსების საექსპლუატაციო თვისებების დამოკიდებულება არმირების სტრუქტურაზე

Bulletin of the National Polytechnic University of Armenia. სომხეთის ეროვნული პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ბიულეტენი.2016,85-90
M. Datuashvili. N. Dolidze. I. Charkvian

ქართული ტრადიციული სამოსის კონსტრუქციული დაგეგმარება

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“. გამომცემლობა "მერმისი",2017,№5,184-190
ნ. დოლძე, მ. დათუაშვილი, ქ. ჩირგაძე

ქართული ტრადიციული სამოსის კონსტრუქციული დაგეგმარება ქალის სამოსის მაგალითზე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე,№1(9),2017,53-60
მ. დათუაშვილი, ნ. დოლიდძე, ქ. ჩირგაძე

Исследование зависимости объемной плотности многослойных тканевых оболочеке от сжимающей нагрузки მრავალშრიანი ქსოვილის გარსების მოცულობითი სიმკვრივის დამოკიდებულების კვლევა დაწნეხვის ძალაზე

Shcience, reshersh, development. Technics and technology მეცნიერება, კვლევა განვითარება,ტექნიკა და ტექნოლოგია,24,2019,103-109
M.V.Datuashvili

The study of securing sections of fabric parts of high modulus fibers მაღალი მოდულის ქსოვილების ნაწიბურებში ძაფების დამაგრების კვლევა

International scientific jurnal ISJ “Theoretikal @Applied science” ISSN 2308-4944; ISSN 2409-0085; SOI:1.1/TAS; DOI:10.15863/TAS; http/T-Science.org საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ISJ „თეორიული @გამოყენებითი მეცნიერება“,05(73),2019,159-162
M.V.Datuashvili მ. დათუაშვილი.

Analitikal method of designing a dome – shaped woven shell with regards to the molding properties of the material სივრცული ფორმის ქსოვილის გარსის დაგეგმარების ანალიტიკური მეთოდი მასალის ფორმირების თვისებების გათვალისწინებით

International scientific jurnal ISJ “Theoretikal @Applied science” ISSN 2308-4944; ISSN 2409-0085; SOI:1.1/TAS; DOI:10.15863/TAS; http/T-Science.org საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ISJ „თეორიული @გამოყენებითი მეცნიერება“,03(71),2019,529-533
M.V.Datuashvili M.G.Grdzelidze; მ. გრძელიძე, მ. დათუაშვილი.

The study of camouflage fabriks on shear threads ძაფების ჩამოძენძვის პროცესების კვლევა კომუფლიაჟურ ქსოვილებში

nternational scientific jurnal ISJ “Theoretikal @Applied science” ISSN 2308-4944; ISSN 2409-0085; SOI:1.1/TAS; DOI:10.15863/TAS; http/T-Science.org საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ISJ „თეორიული @გამოყენებითი მეცნიერება“,03(71),2019,525-528
M.V.Datuashvili მ. დათუაშვილი.

The rinsk of occupational disease in the process of using agrochemiklson on the example of Georgian statikal data –პროფესიული დაავადებების რისკები აგროქიმიკალსონის გამოყენების პროცესში საქართველოს სტატისტიკური მონაცემების მაგალითზე

International scientific jurnal ISJ “Theoretikal @Applied science” ISSN 2308-4944; ISSN 2409-0085; SOI:1.1/TAS; DOI:10.15863/TAS; http/T-Science.org საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ISJ „თეორიული @გამოყენებითი მეცნიერება“, 03, 2019,283-287
M.G.Grdzelidze; M.V.Datuashvili მ. გრძელიძე, მ. დათუაშვილი.

Метод армирования многослойных тканевых оболочек (მრავალშრიანი ქსოვილის გარსების არმირების მეთოდი)

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხანძთა“. ISSN15 12-3812, 18,23, 2021,64-68
მ. დათუაშვილი

Метод формования некоторых деталей одежды ტანსაცმლის ზოგიერთი დეტალის ფორმირების მეთოდი

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხანძთა“. ISSN15 12-3812,19,24,2022,28-32
მ. დათუაშვილი

საქართველოს მულტიკულტურალიზმი გერმანული ეთნოსის ქვეყანაში მიგრაციის და თვითმყოფადობის მაგალითზე

ყოველკვარტლური რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჯურნალი –ბიზნეს–ინჯინერინგი. http://scholar.bpengi.com. 2023, 302-305
მ.დათუაშვილი, გ. სორდია, ვ. დათუაშვილი

სამეცნიერო კონფერენციები

მრავალშრიანი ქსოვილების გარსების საექსპლუატაციო მაჩვენებლების დამოკიდებულება განფენის ღერძების ორიენტაციაზე

2016
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია თნამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა ; ქუთაისი, საქართველო.

Особенности проектирования грузинской национальной одеждыქართული ეროვნული სამოსის დაგეგმარების თავისებურებები

2017
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია LUBLIN (PL) პოლონეთი. ლიბრინი

ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი. „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“

2017
ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი. „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“. საქართველო, ბათუმი

Проектирование традиционнои мужскои одежди гризииმამაკაცის ქართული ტრადიციული სამოსის კვლევა

2017
THE INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE IN TEXTILE AND FASHIONსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტექსტილსა და დიზაინში. Kyiv. June 8-9,Ukraine.ВЕСТНИК «КНУДТ» № 3 (110) კიევი, უკრაინა

Исследование деформационных процессов в многослойных тканевых оболочках при сжатииმრავალშრიან ქსოვილის გარსებში დეფორმაციული პროცესების კვლევა დაწნეხვისას

2018
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მონათესავე პრობლემები”.აწსუ, საქართველო, ქუთაისი.

INVESTIGATION OF DEFORMATION PROCESSES IN MULTILAYERED SHELLS UNDER COMPRESSION დეფორმაციული პროცესების კვლევა მრავალშრიან ქსოვილის გარსებში

2018
Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashionსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტექსტილისადა მოდის ტექნოლოგიაში. Kyiv. Ukraine,კიევი, უკრაინა

სამცხე-ჯავახეთის ტრადიციული სამოსის ფორმირების ფაქტორების კვლევა

2018
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“თანამედტოვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა“. აწსუ, საქართველო, ქუთაისი

ტანსაცმლის დეტალების კონსტრუქტორული დაგეგმარების თანმიმდევრული მეთოდი

2018
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“თანამედტოვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა“. აწსუ, საქართველო, ქუთაისი

STUDY OFSHARPENING OF CAMOUFLAGE ECTIONSFABRICS კომუფლიაჟური ქსოვილრბის თვისებების კვლევა

2020
Materials of international scientific -practical conferenceII––– MAIN PROBLEMS OFSUPPLY QUALITY INDUSTRIAL UNIVERSITY RELATIONS II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამრეწველო უნივერსიტეტებთან ურთიერთობის ძირითადი პრობლემები. Ganja. Azerbaidjan (განჯა, აზერბაიჯანი), Ganja. Azerbaidjan (განჯა, აზერბაიჯანი) ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი.

Calculation of the sweep spatial fabric shell taking into account the forming properties of the material.სივრცული ქსოვილის გარსების განფენის გაანგარიშება მასალათა ფორმირების უნარის გათვალისწინებით

2020
IV International Scientific-Practical Conference KyivTex&Fashion - 2020. Київський національний університет технологій та дизайну. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია–2020, 20 October 2020 Kyiv, Ukraine. p.125-129. კიევი, უკრაინა

რეგიონის ეკოლოგიური და ეკონომიური მდგომარეობის შეფასება.

2021
სამეცნიერო შრომების კრებული -აზერბაიჯანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის დაარსების 50 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია.ფენოვანი ტექსტილის კომპოზიტების თვისებების კვლევა

–გოთური სტილის ტანსაცმლის კონსტრუქციული დაგეგმარების თავისებურებები

2021
ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი. „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“. საქართველო, ბათუმი

Исследование эволуции конструюции грузинской национальной обуви с целью оптимизации параметров современных моделейთანამედროვე მოდელების პარამეტრების ოპტიმიზაციის მიზნით ქართული ნაციონალური ფეხსაცმლის კონსტრუქციის კვლევა

2021
III научная конференция “АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ”მესამე სამეცნიერო კონფერენცია–თანამედროვე დიზაინის აქტუალური პრობლემები. Kyiv, Ukraine. p.125-129.კიევი, უკრაინა

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛОИСТЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВფენოვანი ტექსტილის კომპოზიტების თვისებების კვლევა

2022
international scientific -practical conference––– Design, Technology and Innovation in Textile and Light Industry საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია–ინოვაციური ტექნოლოგიები ტექსტილის დიზაინსა და მსუბუქ მრეწველობაში. Ganja. Azerbaidjan (განჯა, აზერბაიჯანი), ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი.

The influence of Ottoman traditions in the formation of traditional clothes in regions of Georgiaოსმალური ტრადიციების გავლენა საქართველოს რეგიონებში ტრადიციული სამოსის ჩამოყალიბებაში

2022
VI Мижнароднiй науково-практичнiй коференцii текстильних та фешн технологiй”მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ტექსტილისა და დიზაინში. КИЕВ Украина კიევი, უკრაინა

ოსმალური ტრადიციების გავლენა საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გავრცელებული ტრადიციული სამოსის ფორმირებაში

2022
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - “შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე”. საქართველო, ბათუმი

გზა ოსმალური „ელეკიდან“ თანამედროვე კლასიკური სტილის „ჟილეტამდე“

2023
VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება თანამედროვეობის კონტექსტში“. საქართველო, ბათუმი. ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

FACTORS AFFECTING SOME OF THE FASHION TRENDS OF MODERN CLOTHING ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თანამედროვე ტანსაცმლის ზოგიერთ მოდურ ტენდენციაზე

2023
Международная Научно Практическая Конференция “ЧЕТВЕРТАЯ РОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”–საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „მეოთხე სამრეწველო რევოლუცია და ინოვაციური ტექნოლოგიები“. Ganja. Azerbaidjan (განჯა, აზერბაიჯანი), ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი.

საქართველოს მულტიკულტურალიზმი გერმანული ეთნოსის ქვეყანაში მიგრაციის და თვითმყოფადობის მაგალითზე

2023
მე–11 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მგლობალური გამოწვევები და ეკონომიკური განვითარების მოდელების ტრანსფორმაცია“–მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტია 90 წლის იუბილისადმი

A study of Doukhobor ethnic group lifestyle and traditional clothing in Georgia

2023
KyivTex&Fashion–––მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ტექსტილსა და დიზაინში http://kyivtexfashion.knutd.edu.ua/

პროექტები და გრანტები

საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო უნიფორმის დამუშავება 07/7-242

2007–2009
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. საგრანტო პროექტის მენეჯერი.

ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის სასულიერო სამოსის დამუშავება ქართული ელემენტების აღდგენით“ 07/7-247

2007–2009
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. საგრანტო პროექტის მენეჯერი

AR/176/3-220/14 –ქართული ეროვნული სამოსის კვლევა ილუსტრირებული ცნობარისა და ნიმუშების დამუშავებით

2015–2016
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. საგრანტო პროექტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ეროვნული უმცირესობების ტრადიციული სამოსის ფორმირების ფაქტორებისა და დაგეგმარების თავისებურებების კვლევა საქართველოში(გრანტი - FR №–22–2598)

2023-2026
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი

ტრენინგები და სემინარები

სემინარი „საგანმანათლებო პროგრამების შექმნის, შეფასების, გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშების მომზადების მიზნით“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობოს პროგრამის ფარგლებში „ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების“ სახელმძღვანელის შექმნა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016
ატსუ ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის, შფასების, გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშების მომზადება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019
ტრენინგ კურსი “წარმატებული კარიერის შექმნა“

დამატებითი ინფორმაცია

სერთიფიკატი – Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Wspolczesna nauka. Nowe perspektywy. სერთიფიკატი – Has participated in the internacional sctentific conference in textile in textile and fashion. Kyiv. June 8-9,Ukraine.2017. Certifikate of publication with Impact Faktor. The study of camouflage fabriks on shear threads. ISSN 2308-494X. Registered in publishers international Linking Assotiation (Lynnfield, MA,USA). 2019. Certifikate of publication with Impact Faktor. Analitikal method of designing a dome-shaped woven shell with regards to the molding properties of the material. ISSN 2308-494X. Registered in publishers international Linking Assotiation (Lynnfield, MA,USA). 2019. Certifikate of publication with Impact Faktor. The risks of occupational diseases in the progress of using agrochemikalson on the example of georjian statistical data. ISSN 2308-494X. Registered in publishers international Linking Assotiation (Lynnfield, MA,USA). 2019. Certifikate of Partticipation at the international Sientific Conference Related problems of continuum mechanics. Investigation of Deformation Processes in Multilayered Shells under Compression. Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. 2018. Certifikate of publication with Impact Faktor. The study of securing sections of fabric parts of high modulus fibers. ISSN 2308-494X. Registered in publishers international Linking Assotiation (Lynnfield, ma,USA). May 30, 2019 სერთიფიკატი –VІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ТЕКСТИЛЬНИХ ТА ФЕШН-ТЕХНОЛОГІЙ. 19 жовтня 2023, КИЇВ Certifikate of Partticipation at the international Sientific Conference „Global Challenges and Transformation of Ekonomik Development Models”-Dedikated th anniversary of Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. 2023.