ქართული

ქეთევან ჩიქვინიძე

profile-pic

განათლება

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1991-1994

გენეტიკა. 03.01.07.-ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

1985–1990

ქიმისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

1995 წელი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გენეტიკა; კვალიფიკაცია: 03.01.07.-ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი; სადისერტაციო თემის დასახელება: ტესტ-სისტემების გამოყენებით ზოგიერთი პესტიციდის აქტივობის შესწავლა

სამუშაო გამოცდილება

ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ბიოლოგიის მიმართულება

2006 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ბიოლოგიის მიმართულება

1997-2006

ზოგადი გენეტიკის კათედრის დოცენტი.

ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი;

1995-1997

ზოოლოგია–გენეტიკის კათედრის მასწავლებელი.

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

პლასტიდების ცილის მასინთეზებელი სისტემა

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. ქუთაისი 2016.გვ. 177–180
ქ. ჩიქვინიძე., ნ. მარგველაშვილი

ბირთვაკის მაორგანიზებელი უბნების რაოდენობრივი და სტრუქტურული პარამეტრების ცვლილება უჯრედულ ციკლსა და დიფერენცირების პროცესში.

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ტ.40.№5-6. 2014. 289-294
ნ. ღაჭავა, ქ. ჩიქვინიძე

კლინიკური დიაგნოსტიკა (კლინიკური ბიოქიმია, ჰემატოლოგია, ტრანსფუზიოლოგია).

აწსუ გამომცემლობა, 2012
ნ. ღაჭავა, ქ. ჩიქვინიძე.

კლინიკური დიაგნოსტიკა (ციტოგენეტიკა, ციტოდიაგნოსტიკა და ჰისტოდიაგნოსტიკა).

აწსუ გამომცემლობა,2012
ქ. ჩიქვინიძე, ნ. ღაჭავა.

სამეცნიერო კონფერენციები

პლასტიდების ცილის მასინთეზებელი სისტემა

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები“; ონკომარკერები და სიმსივნურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა.

2014
საქართველო, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“; გენური თერაპია მედიცინის სამსახურში.

2013
საქართველო, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

I საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ განათლებისა და მეცნიერების მაღალი ინტელექტუალური ტექნოლოგიები“. ბიოინფორმატიკა – ბიოლოგური მონაცემების შენახვის, მართვისა და ანალიზის ინფორმაციული ტექნოლოგია.

2013
საქართველო, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მე–4 რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე განათლებაში“; ოპტიკური ბიოიმიჯინგი – კონფოკალური მიკროსკოპია.

2016
საქართველო, ქუთაისი. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი.

მე–3 რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე განათლებაში“. ღეროვანი უჯრედები – ჯანმრთელობის „ბიოლოგიური“ დაზღვევა.

2015
საქართველო, ქუთაისი. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი.

მე-2 რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე განათლებაში“. ბიოლოგიური ტესტების შედგენის პრინციპები.

2014
საქართველო, ქუთაისი. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი.

პროექტები და გრანტები

MAPB პროექტი 1159340 - სამაგისტრო პროგრამის „გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია) შექმნა

2010–2013
საქართველო, თსუ, აწსუ

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2023
ტრენინგ-პროგრამა „სასწავლო რესურსების შემუშავება“, აწსუ-ს უწყვეტი განათლების ცენტრი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2020
ტრენინგ-მოდული „შეფასების ახალი მეთოდები სამედიცინო განათლებაში /OSCE, OSPE

თსუ

2016
„სამედიცინო გენეტიკა და ეპიგენეტიკა პერსონალიზებულ/ზუსტ მედიცინაში: მექანიზმებიდან მკურნალობამდე“. სამედიცინო გენეტიკისა და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოება.

ესპანეთი, ალიკანტე

2012
TEMPUS – ის MAPB პროექტი. ტრენინგი სამაგისტრო პროგრამა „გამოყენებით ბიომეცნიერებებსა და ბიოტექნოლოგიაში

დიდი ბრიტანეთი, ბრსიტოლი, დასავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტი

2011
TEMPUS – ის MAPB პროექტის ტრენინგი.

დამატებითი ინფორმაცია

2023 წლიდან - აწსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი; 2020 წლიდან- საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ასოციაციის წევრი; 2017 წლიდან - საბაკალავრო პროგრამის „გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)“ ხელმძღვანელი; 2014 წლიდან სამედიცინო გენეტიკისა და ეპიგენეტიკის საქართველოს ორგანიზაციის წევრი; 2013 წლიდან რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენციის „ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე განათლებაში“ შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 2011 წლიდან - სამაგისტრო პროგრამის „გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)“ ჯანდაცვის ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი.