ნაირა ვირსალაძე

profile-pic

განათლება

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი

1999-2002

ასპირანტი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი

1974-1979

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

„გამოყენებითი კვლევა სასწავლო დაწესებულების მართვაში“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

,,მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზოგიერთი განზოგადებული მაჩვენებელი’’

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული ფინანსების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. ტ.5. თბ.,2001, გვ., 458-467.
ვირსალაძე ნ

სამეცნიერო კონფერენციები

‘’საქართველო მსოფლიო ეკონომიკურ ურთირთობათა სისტემაში’’

2009 წ., 16-17 მაისი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე,,გლობალიზაცია, მსოფლი კრიზისი და სამხრეთ კავკასია,’’ აწსუ ,ქუთაისი გვ.279-285

პროექტები და გრანტები