ქართული

მამუკა შენგელია

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2000

პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით დოცენტის სამეცნიერო–პედაგოგიური წოდება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1997

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი/სამართლის დოქტორი

თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

1992-1994

ასპირანტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1983- 1988

ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი/სამართლის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 წლიდან დღემდე

სამართლის დეპარტამენტის პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-2010

სამართლის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2000-2006

სამართლის თეორიისა და კონსტიტუციური სამართლის კათედრის დოცენტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1994-1999

მოქმედი კანონმდებლობის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993-1994

სამართლის საფუძვლების კათედრის მასწავლებელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Living Together დოქტრინა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, 79, №3, 2023, 101-120
მამუკა შენგელია, მაია ბაკურაძე

„ჰააგის და ჟენევის სამართლის“ ნორმებით აღიარებულ განსაკუთრებულ პირთა სტატუსის შესახებ

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, 74, №2, 2022, 5-14
მამუკა შენგელია

კოვიდ-19 პანდემიის გამოწვევები და საერთაშორისო სამართალი

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, 73, №1, 2022, 31-47
მამუკა შენგელია

წყალობის წიგნების აღნაგობის მნიშვნელობის დაზუსტებისათვის

სტატიათა კრებული - სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, წიგნი IV, 2019, 905-959
მამუკა შენგელია

ნეიტრალური და არამეომარი სახელმწიფოების სტატუსის დაზუსტებისათვის საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, 52, №4, 2016, 77-95
მამუკა შენგელია

კომბატანტების საერთაშორისო-სამართლებრივი სტატუსი და დოქტრინალური ინტერპრეტაციები

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, 51, №3, 2016, 18-35
მამუკა შენგელია

ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნის XIX საუკუნისეული ერთი ხელნაწერის შესწავლის საკითხისათვის

პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, წიგნი III, 2015, 557-616
მამუკა შენგელია

ზოგიერთი ნორმის განმარტებისათვის შეიარაღებული კონფლიქტის დროს - „სამხედრო აუცილებლობა“ - არსებული მიდგომები და რეალობა

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, 36, №1, 2013, 27-40
მამუკა შენგელია

საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების განმარტებითი ასპექტები შეიარაღებული კონფლიქტების პრობლემებთან კონტექსტში

გამომცემლობა "მერიდიანი", თბილისი, 2013
მამუკა შენგელია

სამეცნიერო კონფერენციები

გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ანალიზი

30.09-1.10.2022
საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, საქართველო, https://ejournals.atsu.ge/BLSS/eJournal/Papers/ShengeliaMamuka.pdf

საერთაშორისო სამართლის ამკრძალავი ნორმების ანალიზი ცალკეული სახის იარაღის მიმართ

16-17.09.2021
საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, საქართველო, http://ejournals.atsu.ge/BLSS/eJournal/Papers/ShengeliaMamuka.pdf

დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სამართლის პრინციპები, კატეგორიები და ფარგლები

20-21.09.2019
საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, საქართველო, https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/index.html https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/eJournal/Papers/ShengeliaMamuka.pdf

სასამართლო ორგანიზაციისა და პროცესის ისტორიიდან ქუთაისის გუბერნიაში

29-30.09.2017
საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, საქართველო, http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/eJournal/Papers/ShengeliaMamuka.pdf

მოსამართლის დამოუკიდებელი აზრი - განზოგადება და შედეგი

13-14.2015
საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, საქართველო, https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS2015/eJournal/Papers/Law/ShengeliaMamuka.pdf

პროექტები და გრანტები

იურიდიული განათლების ხარისხის ამაღლება რეგიონულ უნივერსიტეტებში ადგილობრივი კადრების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავებით

1.10.2023-1.08.2024
USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა

გრანტი სამართლის დეპარტამენტის იურიდიული კლინიკისათვის

1.04.2013-1.04.2014
USAID/GEORGIA. Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP. მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი

გრანტი სამართლის დეპარტამენტის იურიდიული კლინიკისათვის

1.04.2012-1.04.2013
USAID/GEORGIA. Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP. მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი

რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის შეიარაღებული კონფლიქტის ისტორიული და საერთაშორისო-სამართლებრივი ასპექტები

2010-2011
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პროექტების გრანტი

შეიარაღებული კონფლიქტების საერთაშორისო-სამართლებრივი პრობლემები

2008-2009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პროექტების გრანტი

ტრენინგები და სემინარები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

2023
საჯარო დისკუსია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეებთან: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საქართველოს წინააღმდეგ: უახლესი პრაქტიკა (ლადოჭანტურია); ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლესი პრაქტიკა გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით (ტიმ ეიკე)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2022
სასწავლო კურსების მიზნებისა და შედეგების ფორმირების და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარების მეთოდების შესახებ

USAID Rule of Law Program (ROLP) East-West Management Institute, Inc. (EWMI)

2022
იურიდიული განათლება საქართველოში: გამოწვევები და შესაძლებლობები

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

2021
ვებინარი “სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროდუქტიულობის გაზრდის შესაძლებლობები მკვლევარებისათვის“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2020
შერეული/ჰიბრიდული სწავლება და სწავლა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2020
ბავშვთა უფლებებზე დაფუძნებული განათლება. ბავშვთა უფლებების ჩართვა საუნივერსიტეტო კურიკულუმში

თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი

2019
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების შედეგების ჩამოყალიბება და შეფასება.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018
ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელის შემშლელი ფაქტორები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018
მომავლის ფონდის კურსი - „მასტერკლასი კრიტიკულ ისტორიაში“

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

2016
საკვირაო სემინარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე

სტრასბურგი

2015
შეხვედრები ევროპის საბჭოში, ევროპარლამენტში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, საქართველოს ელჩთან ევროპის საბჭოში

ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი და ვოშბორნის უნივერსიტეტი (აშშ)

2015
სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP), იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2014
იურიდიული კლინიკის კონფერენცია

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP), იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2014
იურიდიული კლინიკის კონფერენცია სამართლებრივი ეთიკა, ღირებულებები და უნარები

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP), იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2014
ტრენინგი სწავლების მეთოდოლოგიაში

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP), იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2013
ტრენინგი - საქართველოს იურიდიული კლინიკის საშემოდგომო სკოლა

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP),იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2012
ტრენინგი - იურიდიული კლინიკური სკოლა

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP),იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2012
ტრენინგი - სწავლების მეთოდოლოგია

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP), იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2011
მასტერ კლასი, სწავლების მეთოდები - სტუდენტებისათვის ამერიკული სამართლის გაცნობა

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP),იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2011
ტრენინგი - სწავლების უნარის პედაგოგიური გამოწვევები, კლინიკური ვორკშოპი

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP), იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2011
Law practice simulations in a largs class setting”მოდელირებული იურიდიული პრაქტიკის შემუშავება დიდ სასწავლო ჯგუფებში. მასტერ კლასი სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP),იურიდიული განათლების განვითარება (Improve Legal Education)

2011
სემინარი - სამართლის სკოლების როლი სამართლისა და იურისტების განვითარების პროცესში

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია(American Bar Association, Rule of Law Initiative)

2009
კლინიკური იურიდიული განათლება საქართველოში: განვითარების მომავალი ეტაპები

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია(American Bar Association, Rule of Law Initiative)

2008
სასამართლოს დამოუკიდებლობა და იურიდიული

პოლონეთის რობერტ შუმანის სახელობის ფონდის

2007
პოლონეთის რობერტ შუმანის სახელობის ფონდის მიერ მომზადებული პროექტი ქართველი იურისტებისა და სამართლის ლექტორებისათვის

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია (American Bar Association, Rule of Law Initiative)

2007
კლინიკური იურიდიული განათლების კონცეფცია და იურიდიული კლინიკა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იურიდიული სწავლებისა და ინფორმაციის ცენტრი

2007
იურიდიული სწავლების ევროპული სისტემა. როგორ მუშაობს ის?

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია/ცენტრალური ევროპის და ევრაზიის სამართლებრივი ინიციატივა (American Bar Association//Central European and Eurasian Law Initiative)

2005
საქართველოს იურიდიული განათლების შეფასება

წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი

2004
Fift Martens International Humanitarian Law, Moot-Court Competention

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა საქართველოში

2001
სემინარი ამიერკავკასიის სახელმწიფოთა უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტების პედაგოგებისათვის

წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი

1999
Fourth Advanced Seminar on International Humanitarian Law

CONSTITUTIONAL AND LEGAL POLICY INSTITUTE, OPEN SOCIETY INSTITUTE, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITETY

1999
NTERNATIONAL AND COMPARATIVE ENVIRONMENTAL LAW, Organized by Constitutional and legal policy institute.

International Committee of the Red Cross

1999
One day workshop entitled Geneva Conventions Week

საგრანტო პროექტის ფარგლებში

2023
კაზუსის შედგენისა და ამოხსნის მეთოდიკა

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, სამართლის უზენაესობის პროგრამა

2024
სამართლებრივი უნარ-ჩვევების სწავლება

დამატებითი ინფორმაცია

- 2006 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის კოორდინატორი სამართლის მიმართულებით და ამავე ფაკულტეტის საბჭოს წევრი; - 2023 წლის იანვრიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.