სერგო სვანაძე

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1997-2000

ასპირანტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1981-1985

ეკონომისტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009

ეკონომიკის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2010-2017

ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1996-2022

ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2020-2022

პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ცენტრის ხელმძღვანელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2022-2022

პროფესიული განათლების ცენტრი

ცენტრის ხელმძღვანელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019-2020

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საგანმანათლებ ლო პროგრამების განვითარე ბის განყოფილება

პროფესიული პროგ რამების აკადემიური და ფინანსურ-მატერი ალური ადმინისტრი რების კოორდინატორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2017

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ქ.ქუთაისის მერია

2009-2010

მერის თანაშემწე

ქ.ქუთაისის მერია

2010-2010

სახემწიფო შესყიდვების საქალაქო სამსახური

უფროსის მოადგილე

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი

2008-2009

დასავლეთის მთავარი სამმართველო

მთავარი სამმართვე ლოს უფროსი

ქ.ქუთაისის მერია

2007-2008

მერის პირველი მოადგილე

საგადასახადო დეპარტამენტის მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია

2000-2007

ადმინისტრირების სამმართველოს დასავლეთ საქართველოს განყოფილება

განყოფილების უფროსი

საქართველოს კონტროლის პალატა

1997-1997

იმერეთის ბიურო

მთავარი ინსპექტორი

ტრენინგები და სემინარები

აგრობიზნესის კვლევისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი. სომხეთი, ერევანი

2011
საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი; სემინარი ფაკულტეტის განვითარების საკითხებზე

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიულ მასწავლებელთა საწარმოში ტრეინინგი-საბაჟო საქმე ( შპს „გაკო ტერმინალი“)

2018
ტრენინგი პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში

სახელმწიფო შესყიდვების კურსი

2019
სასერტიფიკატო ტრენინგ-კურსი/ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

დამატებული ღირებულების გადასახადის ადგილი არაპირდაპირი გადასახადების სისტემაში და მისი გამოანგარიშების ბაზა

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის,სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი; ქუთაისი; 2013; გვ. 114-119
სვანაძე ს

სახელმწიფო შესყუდვების სისტემა

დამხმარე სახელმძღვანელო
2022

სახელმწიფო შესყიდვა და ბიზნეს სუბიექტების ეკონომიკური აქტივობის საკითხები

სტატია
2022

მიწათსარგებლობა, დაბეგვრისა და მიწის რენტის აქტუალური საკითხები საქართველოში

სტატია
2021

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ფუნქციონირების ასპექტები

სახელმძღვანელო
2019

სამეცნიერო კონფერენციები

საქართველოში დაბეგვრის სისტემით ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი აქცენტები

2013
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები:ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“; 2013; გვ. 206-209

მოდულური პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამა: პრაქტიკული განხორციელების პრობლემები და პერსპექტივები

2017
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - უმაღლესი განათლება-ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები - HENTI

პროექტები და გრანტები