ქართული

ნათია ღაჭავა

profile-pic

განათლება

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2000–2003

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1994–1999

ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

2004 წელი - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა - ციტოლოგია, ჰისტოლოგია, ემბრიოლოგია; 03.00.11 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ბიოლოგიის დოქტორი); სადისერტაციო თემის დასახელება: მიტოზური და ინტერფაზური ბირთვაკის მაორგანიზებელი უბნების რაოდენობრივი და სტრუქტურული პარამეტრების დამოკიდებულება დიფერენცირების ხარისხსა და მიმართულებაზე თეთრ თაგვებში.

სამუშაო გამოცდილება

ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის მიმართულება

2010 წლიდან

ასოცირებული პროფესორი

ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის მიმართულება

2006-2010

მოწვეული სპეციალისტი

ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018 წლიდან

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების უფროსი

ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016-2018

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

სასუნთქი სისტემა და კორონავირუსული ინფექცია COVID 19

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“.№1 (73), 2023, 101-104
ნ. ღაჭავა

პრობიოტიკული თვისებების პროდუქტების გავლენა საექსპერიმენტო ცხოველების ფუნქციურ მაჩვენებლებზე

ქართველი მეცნიერები. ტ. 4, #2, 2022, 60-70 https://doi.org/10.52340/gs.2022.04.02.04
დ. თავდიდიშვილი, მ. ფხაკაძე, რ. საკანდელიძე, ნ. ღაჭავა

ბირთვაკი და სიმსივნური პათოლოგიები

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. №1 (71), 2022, 92-96
ნ. ღაჭავა

ბირთვაკის არგენტოფილური მარკერული ცილები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, №2 (14), 2019, 135-141
ნ. ღაჭავა

მცენარეული და ცხოველური უჯრედების მიტოქონდრიების გენომების შედარებითი დახასიათება.

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. №1 (57), 2017, 151-155
ნ. მარგველაშვილი, ნ. ღაჭავა.

ბირთვაკის მაორგანიზებელი უბნების რაოდენობრივი და სტრუქტურული პარამეტრების ცვლილება უჯრედულ ციკლსა და დიფერენცირების პროცესში.

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 40.40. №5-6. 2014. 289-294
ნ. ღაჭავა, ქ. ჩიქვინიძე.

კერძო ჰისტოლოგია (სასუნთქი სისტემა).

აწსუ გამომცემლობა. 2019
ნ. ღაჭავა

კერძო ჰისტოლოგია (ნერვული სისტემა).

აწსუ გამომცემლობა. 2014
ნ. ღაჭავა

მოლეკულური ბიოლოგიის შესავალი

ქუთაისი. შპს „მბმ–პოლიგრაფი“. 2013
ნ. ღაჭავა, მ. გაბრიჭიძე.

კლინიკური დიაგნოსტიკა (კლინიკური ბიოქიმია, ჰემატოლოგია, ტრანსფუზიოლოგია).

აწსუ გამომცემლობა, 2012
ნ. ღაჭავა, ქ. ჩიქვინიძე.

კლინიკური დიაგნოსტიკა (ციტოგენეტიკა, ციტოდიაგნოსტიკა და ჰისტოდიაგნოსტიკა).

აწსუ გამომცემლობა, 2012
ნ. ღაჭავა, ქ. ჩიქვინიძე.

სამეცნიერო კონფერენციები

რატომ დავდივართ უნივერსიტეტში ლექციებზე? – სტუდენტის აკადემიური მოტივაცია.

2017
HENTI 2017 – მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია: უმაღლესი განათლება – ახალი ტექნოლოგიები. საქართველო, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ოქსიდაციური სტრესი ბიომემბრანებში და ანტიოქსიდანტები.

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“.საქართველო, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ოპტიკური ბიოიმიჯინგი – კონფოკალური მიკროსკოპია.

2016
მე–4 რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე განათლებაში“. საქართველო, ქუთაისი. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი.

ღეროვანი უჯრედები – ჯანმრთელობის „ბიოლოგიური“ დაზღვევა.

2015
მე–3 რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე განათლებაში“, საქართველო, ქუთაისი. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი.

ბიოლოგიური ტესტების შედგენის პრინციპები.

2014
მე-2 რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე განათლებაში“, საქართველო, ქუთაისი. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი.

ბირთვაკის მაორგანიზებელი უბნების რაოდენობრივი და სტრუქტურული პარამეტრების ცვლილება უჯრედულ ციკლსა და დიფერენცირების პროცესში.

2014
მე–12 ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“. საქართველო, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ონკომარკერები და სიმსივნურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა.

2014
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები“, საქართველო, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გენური თერაპია მედიცინის სამსახურში.

2013
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. საქართველო, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები და ჰისტოლოგიის სწავლება უნივერსიტეტში.

2013
I საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ განათლებისა და მეცნიერების მაღალი ინტელექტუალური ტექნოლოგიები“. საქართველო, ქუთაისი. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი.

პროექტები და გრანტები

TEMPUS-ის პროექტში სამაგისტრო პროგრამის „გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია) შექმნა’’.

2010–2013

ტრენინგები და სემინარები

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო განათლების ცენტრი

2023
“დიპლომირებული მედიკოსის თანამედროვე კურიკულუმები, მათი შემუშავებისა და განხორციელებისთვის კრიტიკული მნიშვნელობის საკითხები”

თსუ, NCDC, LMA-სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, GeBA-საქართველოს ბიოტექნოლოგთა ასოციაცია;.

2022
ლაბორატორიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უწყვეტი განათლების კურსები ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში. ტრენერთა მოსამზადებელი ტრენინგი.

თსუ, NCDC, LMA-სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, GeBA-საქართველოს ბიოტექნოლოგთა ასოციაცია;.

2021
ლაბორატორიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უწყვეტი განათლების კურსები ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში. ტრენერთა მოსამზადებელი ტრენინგი. ევროკავშირი საქართველოსთვის,

მილანის უნივერსიტეტი, ბიოსამედიცინო და კლინიკური მეცნიერებების დეპარტამენტი

2021
ტრენერთა ტრენინგის ტური ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელბული პროექტის „ლაბორატორიული ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების უწყვეტი განათლების კურსები ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის“ (CoLLLab ENI/2020/417-316) ფარგლებში.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2020
ტრენინგ-მოდული „შეფასების ახალი მეთოდები სამედიცინო განათლებაში /OSCE, OSPE

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019
Training series programme organized by Middlesex University for PAWER project. “Recognition and Transfer of Credit Allovation and Grading Systems”.

თსუ

2019
ტრენინგ-კურსი „საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და შეფასება“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017
Tempus Project “Promoting quality and recognition of transnational education in Armenia and Georgia” (TNE-QA).

KNOW HOW training center.

2017
21st Century Education Skills Masterclass.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016
ტრენინგი „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“

პორტუგალია. პორტო. ბიოტექნოლოგიის კერძო კონსალტინგურ კომპანიაში - Paulo & Beatriz.

2012
TEMPUS-ის გრანტის ფარგლებში ტრენინგი პროტუგალიაში. პორტოში. ბიოტექნოლოგიის კერძო კონსალტინგურ კომპანიაში - Paulo & Beatriz. კავშირი ინდუსტრიასთან

დიდი ბრიტანეთი, ბრისტოლი, დასავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტი

2011
TEMPUS – ის MAPB პროექტის ტრენინგი.

დამატებითი ინფორმაცია

2022 წლიდან - აწსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრი; 2020 წლიდან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის "ბიოლოგია" ხელმძღვანელი; 2020 წლიდან- საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ასოციაციის წევრი 2017 წლიდან - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; 2017 წლიდან სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის "ბიოლოგია" ხელმძღვანელი; 2013-2017წწ. ქუთაისი. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენციის „ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე განათლებაში“ შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 2014 წლიდან სამედიცინო გენეტიკისა და ეპიგენეტიკის საქართველოს ორგანიზაციის წევრი;