გრიგოლ ქობალიანი

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1977-1982

შ.რუსთაველის სახ. ლიტერატურის ინსტიტუტი

1983-1986

ასპირანტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1997-2000

ასპირანტი

სამუშაო გამოცდილება

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2014 წლიდან დღემდე

ფრაქცია “ქართული ოცნების თავმჯდომარე

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების სექმნის გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათკლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით ჩატარებულ სემინარებში მონაწეილეობა

2015

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ახალი ამბების ჟურნალისტიკა

ჟურნალი „საზრისი“ 2009წ. #7 გვ. 49-46
გგრიგოლ ქობალიანი

სამეცნიერო კონფერენციები

„ ამერიკულ-ქართული ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა“

2007
ამერიკათმცოდნეობის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია

პროექტები და გრანტები