შორენა ფხაკაძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2010-2013

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დოქტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2009

საინჟინრო-მეცნიერებათა მაგისტრი; საინჟინრო-მეცნიერებათა ბაკალავრი

ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

2002-2005

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019 წლიდან

ასოცირებული-პროფესორი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ენერგორესურსების მარაგი. ალტერნატიული ენერგიის წყაროები.

ჟურნალი ,,ხანძთა“ N13(18). ქუთაისი-თბილისი 2016 წ. გვ.100-103.
ფხაკაძე შ.

მზის ენერგიის გარდაქმნის, ფოტოელექტრული სადგურისა და სამფაზა ცვლადი დენის ქსელის ერთობლივი მუშაობის პროცესები.

ჟურნალი ,,ხანძთა“ ქუთაისი-თბილისი. N15(20). 2017წ.გვ.133-138.
ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ.

ავტონომიურ ჰიბრიდული ენერგო- ენერგეტიკულ სისტემებში აკუმულატორთა ბატარეიების დამუხტვისა და განმუხტვის პროცესების მარათვა.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N2(82).2017წ. გვ.9-13.
კოხრეიძე გ. ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ. ტეტუნაშვილი ე.

ძაბვის ინვერტორული სიხშირული რეგულირების ასინქრონული წევის ძრავებიან ერთიან გარდაქმნელ სისტემაში ელექტრომექანიკური გარდამავალი და დამყარებული პროცესების მათემეტიკური და კომპიუტერული მოდელირება.

ISSN 1512-0120 ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N3(87).2018წ. გვ.5-14.
კოხრეიძე გ. კეკელია ნ. ფხაკაძე შ. ფრანგიშვილი გ.

მზის ფოტოელექტრული სადგურის მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა მისი ნაწილობრივი დაჩრდილვის პირობებში.

ჟურნალი ,,ენერგია“ თბილისი. N3(91).2019 წ. გვ. 121-123
ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ.

თანამედროვე Li-ion - აკუმლატორების სწრაფი და უსაფრთხო დამუხტვა.

ISSN 15123812. ჟურნალი ,,ხანძთა“ N18(23). 2021 წ. გვ.147-150.
პაპიძე;ზ. ფხაკაძე შ;

,,განახლებადი ენერგიის წყაროები და მისი განვითარების აუცილებლობა საქართველოში

ISSN 1512-3812. ჟურნალი ,,ხანძთა“ N19(24). 2022 წ. გვ.97-101.
ფხაკაძე შ..

განახლებადი ენერგიის წყაროების ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობები..

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჟურნალი ,, მოამბე" ISSN 1512-1976. http://moambe.atsu.edu.ge/ge/article/431 N2(20) 22. 2022. გვ.171-181.
პაპიძე ზ; ფხაკაძე შ; ზივზივაძე ლ.

სამეცნიერო კონფერენციები

,,ძირითადი რეჟიმების დადგენა ჰიბრიდული ელექტროენერგეტიკული სისტემის ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში.

2016
მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ საქართველო. ქუთაისი.

უახლოესი ტექნოლოგიებით დამზადებული აკუმულატორული ბატარეები და მათი გამოყენების პერსპექტივები თანამედროვე ელექტრომობილებში.

2017
III-ქართულ- პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“. საქართველო. ქუთაისი.

მიმდევრობით ჩართული მზის ელემენტების მასივების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდის მეთოდები.

2018
V საერთაშორისო სამეცნიერო კოფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. საქართველო. ქუთაისი.

ელექტრომობილებში აკუმულიატორების სწრაფი და ეფექტური დამუხტვის პრობლემები. მოხსენებების კრებული.

2019
V ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,სატრანსპორტო ხიდი. საქართველო. ქუთაისი.

მზის ელემენტების მასივების ჰიდროელექტროსადგურთან პარალელური მუშაობის შესაძლებლობების კვევა.

2022
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,, ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები"საქართველო. ქუთაისი.

პროექტები და გრანტები

#ATSU-2022 განახლებადი ენერგიის წყაროების ელექტროენერგეტიკულ სისტემასთან პარალელური მუშაობის პრობლემების კვლევა

2021-2022
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ქუთაისი. მკვლევარი.

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო. ქუთაისი. 4-5 აპრილი.

2019
,,წარმატებული კარიერის შექმნა“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო. ქუთაისი. 26-27 ივნისი. 2022 წელი.

2020
სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო. ქუთაისი 11-14 ოქტომბერი.

2021
I- პროფესიული შესაძლებლობების გაძლიერება ჰიდროენერგეტიკაში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო. ქუთაისი . 18-19 დეკემბერი.

2022
II- პროფესიული შესაძლებლობების გაძლიერება ჰიდროენერგეტიკაში

დამატებითი ინფორმაცია

2023 წლიდან - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი