ქართული

შორენა ფხაკაძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2010-2013

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დოქტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2009

საინჟინრო-მეცნიერებათა მაგისტრი; საინჟინრო-მეცნიერებათა ბაკალავრი

ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

2002-2005

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო–ტექნიკური ფაკულტეტი. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი

2019 წლიდან

ასოცირებული-პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო–ტექნიკური ფაკულტეტი. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი

2014-2019

ასისტენტ პროფესორი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

განახლებადი ენერგიის წყაროებიან ჰიბრიდულ ენერგოსისტემაში დინამიურიპროცესების

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N3(55) 2010წ. გვ. 44-50
კოხრეიძე გ.ფხაკაძე. შ.

განახლებადი ენერგიის წყაროებიან ავტონომიურ ენერგოსისტემაში ელექტ-რომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N3(55) 2010წ, გვ. 37-43
კოხრეიძე გ. ფხაკაძე. შ.

К Вопросу установления обобщенных характеристик при расчете потерь на корону.

Труды НТУ ,,ХПИ”Харьков. Украина. 2010 г ст.120-121
Кохреидзе Г.К. Мчедлишвили Д.Т. Пхакадзе. Ш. А.

Режимы пуска и тяги двигателя постоянного тока с учетом трехфазного мостового выпрямительно - инверторного преобразователя тяговой подстанций.

Труды НТУ ,,ХПИ”Харьков. Украина. 2010 г. ст. 328-331
зе Г.Лаошвили Д.Курашвили. Пхакадзе. Ш. А. И.

Управление системой при совместной работе солнечных фотоэлектрических станций и сети переменного тока.

Труды НТУ ,,ХПИ”Харьков. Украина. N03(79) 2011 г. ст. 371-374
Кохреидзе Г. Лаошвили Д. Пхакадзе. Ш.

მზის ფოტოელექტრული სადგურისა და სამფაზა ცვლადი დენის ქსელის ერთობლივი მუშაობა.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N3(59) 2011წ. გვ. 20-28
კოხრეიძე გ. ფხაკაძე. შ. გოგინაშვილი ნ. ჯავშანაშვილი ნ.

წევის ქვესადგურების ერთიან გარდამქმნელ სისტემის მდგომარეობათა ცვლადების მატრიცული განტოლებების ამოხსნა.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N2(62) 2012წ. გვ. 30-36.
კოხრეიძე გ.გოგინაშვილი ნ.ყურაშვილი ი. ფხაკაძე. შ.მეგენეიშვილი თ.

წევის ქვესადგურების ერთიან გარდამქმნელ სისტემაში მატარებლის რეკუპერაციული დამუხრუჭების რეჟიმებში პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N2(62) 2012წ. გვ. 17-29
კოხრეიძე გ. გოგინაშვილი ნ. ყურაშვილი ი. ფხაკაძე. შ. მეგენეიშვილი თ.

წევის ქვესადგურების ერთიან გარდამქმნელ სისტემაში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N2(62) 2012წ. გვ. 5-16
კოხრეიძე გ. გოგინაშვილი ნ. ყურაშვილი ი. ფხაკაძე. შ. მეგენეიშვილი თ.

ჰიბრიდული ავტონომიური ენერგეტიკული პარალელური სისტემის მუშაობის რეჟიმების ოპტიმიზაცია და მდგრადობის გამოკვლევა.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N4(64) 2012წ.გვ. 43-47
ფხაკაძე. შ. კოხრეიძე გ.

ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების ტექნიკური პრობლემები.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N1(65). 2013 წ.გვ. 42-46
ლაოშვილი დ. კოხრეიძე გ. ფხაკაძე. შ.გოგინაშვილი ნ.

ქარის ელექტროტექნიკური დანადგარების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოყენების მოდერნიზებული სქემები ელექტროენერგეტიკულ სისტემასთან პარალელური მუშაობის პირობებში.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N4(68). 2013წ.გვ.54-57
კოხრეიძე გ. ნემსაძე ს. რეხვიაშვილი.ზ. ფხაკაძე შ.

მუდმივი დენის ერთობოგირა გარდაქმნელიანი ბიპოლარული ხაზით ენერგიის გადაცემის სტრუქტურული სქემის დამუშავება.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N4(68). 2013წ.გვ. 49-53
კოხრეიძე გ. ნემსაძე ს. გაბრაშვილი.მ. ფხაკაძე შ.

ქარის ელექტროსადგურის ასინქრონული გენერატორის მუშაობის რეჟიმების გამოკვლევა.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N1(69). 2014 წ.გვ.27-32
კოხრეიძე გ. ნემსაძე ს. რეხვიაშვილი.ზ. ფხაკაძე შ.

მუდმივი დენის გადაცემის ერთიანი გარდაქმნელი სისტემის სქემის დამუშავება რეჟიმების მართვისა და ოპტიმიზაციის პირობებში.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N1(69). 2014 წ.გვ.22-26
კოხრეიძე გ. ნემსაძე ს. გაბრაშვილი.მ. ფხაკაძე შ.

სამფაზა ერთბოგირა მართვად გამმართველებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N4(72). 2014წ.გვ.66-70
კოხრეიძე გ. გაბრაშვილი მ, ფხაკაძე შ. ტეტუნაშვილი ე.

ქარის ელექტროენერგეტიკული დანადგარების ერთიანი გარდამქმნელი სისტემა და მუშაობის რეჟიმების დადგენა.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N4(72). 2014წ.გვ.41-44
კოხრეიძე გ. რეხვიაშვილი ზ, ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ, ტეტუნაშვილი ე.

მუდმივი და ერთფაზა ცვლადი დენის ავტონომიურ ჰიბრიდული ენერგოსისტემის მუშაობის რეჟიმების მართვა იმპულსური გარდამქმნელების საშუალებით..

ჟურნალი ,,ხანძთა“ ქუთაისი-თბილისი N11(16). 2015წ.გვ.114-119
ფხაკაძე შ.

ელექტროუსაფრთხოება და ელექტროდენის მოქმედებით გამოწვეული ტრამვები.

ჟურნალი ,,ხანძთა“ ქუთაისი-თბილისი. N13(18). 2016 წ.გვ.103-105
ფხაკაძე შ.

ენერგორესურსების მარაგი. ალტერნატიული ენერგიის წყაროები.

ჟურნალი ,,ხანძთა“ ქუთაისი-თბილისი N13(18). 2016 წ.გვ.100-102.
ფხაკაძე შ.

ავტონომიურ ჰიბრიდული ენერგო- ენერგეტიკულ სისტემებში აკუმულატორთა ბატარეიების დამუხტვისა და განმუხტვის პროცესების მარათვა.

ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N2(82). 2017წ.გვ.9-13
კოხრეიძე გ. ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ. ტეტუნაშვილი ე.

მზის ენერგიის გარდაქმნის, ფოტოელექტრული სადგურისა და სამფაზა ცვლადი დენის ქსელის ერთობლივი მუშაობის პროცესები.

ჟურნალი ,,ხანძთა“ ქუთაისი-თბილისი N15(20) 2017წ.გვ.133-138.
ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ.

შეუთავსებლობის და დაჩრდილვის ეფექტების გავლენის შემცირება მზის ელემენტების მასივების გამოყენების დროს.

ჟურნალი ,,ხანძთა“ ქუთაისი-თბილისი N16(21). 2018 წ.გვ.90-95.
ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ.

ძაბვის ინვერტორული სიხშირული რეგულირების ასინქრონული წევის ძრავებიან ერთიან გარდაქმნელ სისტემაში ელექტრომექანიკური გარდამავალი და დამყარებული პროცესების მათემეტიკური და კომპიუტერული მოდელირება.

ISSN 1512-0120 ჟურნალი ,,ენერგია” თბილისი, N3(87). 2018წ. გვ.5-14.
კოხრეიძე გ. კეკელია ნ. ფხაკაძე შ. ფრანგიშვილი გ.

თანამედროვე ძალური გასაღებების ელექტრული რეჟიმების კვლევა და მათი გამოყენების უპირატესობები.

ჟურნალი ,,ენერგია“ თბილისი. N3(91). 2019 წ.გვ.83-86
ქათამაე. ი. ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ.

მზის ფოტოელექტრული სადგურის მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა მისი ნაწილობრივი დაჩრდილვის პირობებში.

ჟურნალი ,,ენერგია“ თბილისი N3(91). 2019 წ.გვ. 121-123
ფხაკაძე შ. პაპიძე ზ.

თანამედროვე Li-ion - აკუმლატორების სწრაფი და უსაფრთხო დამუხტვა.

ISSN 15123812. ჟურნალი ,,ხანძთა“ N18(23) 2021 წ.გვ.147-150.
პაპიძე;ზ. ფხაკაძე შ;

,,განახლებადი ენერგიის წყაროები და მისი განვითარების აუცილებლობა საქართველოში

. ISSN 1512-3812. ჟურნალი ,,ხანძთა“ N19(24) 2022 წ.გვ.97-101
ფხაკაძეშ..

განახლებადი ენერგიის წყაროების ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობები..

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჟურნალი ,, მოამბე" ISSN 1512-1976. http://moambe.atsu.edu.ge/ge/article/431 N2(20) 22. 2022 წ.გვ.171-181
პაპიძე ზ; ფხაკაძე შ; ზივზივაძე ლ.

,,ინვერტორების როლი მზის ელექტროენერგეტიკული სისტემების გამართულ მუშაობაში

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,არგო" ISSN 2346-8467. N10. 2023 წ. გვ.112-118
პაპიძე ზ; ფხაკაძე შ;

სამეცნიერო კონფერენციები

ელექტრომაგნიტური ველის დაძაბულობის უსაფრთხო დონის განსაზღვრა ელექტროკონტაქტური წერტილოვანი შედუღებისას.

2010
USAID/GEORGIA. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პესპექტივები“.საქართველო. ქუთაისი.

დიელკომეტრიული მეთოდით მასალების ტენშემცველობის გაზომვა.

2010
USAID/GEORGIA. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პესპექტივები“საქართველო. ქუთაისი.

ენერგიის არატრადიციული და განახლებადი წყაროების გარდაქმნისა და გამოყენების ტექნოლოგიები ელექტროენერგეტიკაში.

2012
მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია. საქართველო. თბილისი.

Управление и оптимизация режимов параллельной работы гибридной автономной электроэнергетической системы и сетипеременного тока.

2012
XIX международная научно-техническая конференция. Украина. Кременчук

მზის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები.

2013
USAID/GEORGIA მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარებისპესპექტივები“.საქართველო. ქუთაისი.

ქარის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები.

2013
USAID/GEORGIA მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარებისპესპექტივები“.საქართველო. ქუთაისი.

Регулирование и управление переходных процессов при параллельной работе солнечных фотоэлектрических систем и сети переменного тока.

2014
Европейская наука XXI века Украина. Польша

Управление и регулирование режимов параллельной работы ветроэнергетической системы и сети переменного тока.

2014
Международная научно-практическая конференция. ,,Найновите постижения на европейската наука”- Украина. София

ენერგორესურსების მარაგი, არატრადიციული და განახლებადი ენერგიის წყაროების მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები.

2015
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“საქართველო. ქუთაისი.

ენერგოეფექტურ ავტონომიურ ჰიბრიდულ ერთიან გარდაქმნელ სისტემაში პროცესების მოდელირება ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში;

2015
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“საქართველო. ქუთაისი.

წევის ქვესადგურებში რექტიული სიმძლავრის კომპენსაცია რეკუმენტული დამუხრუჭების პირობებში.

2015
მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. საქართველო. ქუთაისი.

ქარისა და მზის ენერგიების ელექტრულ ენერგიაში გარდაქმნის ტექნოლოგიები.

2015
მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. საქართველო. ქუთაისი.

ლითიუმ-იონური აკუმლატორთა ბატარეების დამუხტვისა და განმუხტვის პროცესების რეჟიმები.

2016
მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“.საქართველო. ქუთაისი.

ძირითადი რეჟიმების დადგენა ჰიბრიდული ელექტროენერგეტიკული სისტემის ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში.

2016
მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“.საქართველო. ქუთაისი.

უახლოესი ტექნოლოგიებით დამზადებული აკუმულატორული ბატარეები და მათი გამოყენების პერსპექტივები თანამედროვე ელექტრომობილებში.

2017
III-ქართულ- პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“.საქართველო. ქუთაისი.

მიმდევრობით ჩართული მზის ელემენტების მასივების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდის მეთოდები.

2018
V საერთაშორისო სამეცნიერო კოფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. საქართველო. ქუთაისი.

ელექტრომობილებში აკუმულიატორების სწრაფი და ეფექტური დამუხტვის პრობლემები. მოხსენებების კრებული.

2019
V ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“. საქართველო. ქუთაისი.

მზის ელემენტების მასივების ჰიდროელექტროსადგურთან პარალელური მუშაობის შესაძლებლობების კვევა.

2022
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,, ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები"საქართველო. ქუთაისი.

ელექტრომობილებში გამოყენებული გარდამქმნელების მახასიათებლების გაუმჯობესების გზები

2023
IV საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველო. თბილისი.

ჰიბრიდული ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური მართვა

2023
IV საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველო. თბილისი.

პროექტები და გრანტები

#ATSU-2022 განახლებადი ენერგიის წყაროების ელექტროენერგეტიკულ სისტემასთან პარალელური მუშაობის პრობლემების კვლევა

2021-2022
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ქუთაისი. მკვლევარი.

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2010
USAID- პროექტი: ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების ინიციატივა, პრაქტიკული კვლევის მეთოდები, სემინარი მენეჯერებისათვის. ქუთაისი, საქართველო 9 აგვისტო,

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.

2015
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშემწყობის პროგრამის ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის შემუშავების პროცესი.; თბილისი

ტრენინგ-ცენტრი ,,მომავლის ლიდერები“

2016
8 საათიანი ტრენინგი ,,ტრენინგი ტრენერთათვის“ საქართველო . 19-20 მარტი

ტრენინგ-ცენტრი ,,მომავლის ლიდერები“

2016
2 დღიანი ტრენინგი ,, ინკლუზიური განათლება“საქართველო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2017
ვორქშოპი. პროფესიული განათლების პროგრამები განახლებადი ენერგიის სფეროში. November 21,2017. ATSU, Kutaisi. Certificate of participation. Workshop is held with the supporting “New Professional Personnel for the Use of Solar Energy” Project. The project is implementes by the Energy and Telekommunication Departament of Akaki Tsereteli State University. The project is financed under the Industry-led Skills and Workforce Development (ISWD) project of the Millennium Challenge Account-Georgia funded under the second Compact between the Millennium Challenge Corporation (MCC) and the Government of Georgia,

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2017
ტრენინგი -

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2017
ტრენინგი - „ენერგოაუდიტის საფუძვლები “. ტრენინგ-კურსები ხორციელდა პროექტის „მზის ენერგიის გამოყენებას - ახალი პროფესიული კადრები“ ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ (ISWD) მიერ.. კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო. ქუთაისი. 5-6 დეკემბერი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2018
ვორქშოპი - პროფესიული განათლების პროგრამები მწვანე მშენებლობის საჭიროების შესახებ. November 13,2018. ATSU, Kutaisi. Certificate of participation. Workshop is held with the supporting “New Professional Personnel for the Green Building Sector in Georgia” Project. The project is implemented by the Energy and Telekommunication Departament of Akaki Tsereteli State University. The project is financed under the Industry-led Skills and Workforce Development (ISWD) project of the Millennium Challenge Account-Georgia funded under the second Compact between the Millennium Challenge Corporation (MCC) and the Government of Georgia,

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2018
ტრენინგი - „მწვანე მშენებლობის საჭიროებების შესახებ“. ტრენინგი -კურსები ხორციელდა პროექტის „მწვანე მშენებლობას საქართველოში - ახალი პროფესიული კადრები“-ს ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ (ISWD) მიერ. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის II კომპაქტის ფარგლებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო. ქუთაისი. 6-7 დეკემბერი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2019
ტრენინგი - ,,წარმატებული კარიერის შექმნა“საქართველო. ქუთაისი. 4-5 აპრილი.

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონი“

2019
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი - პროფესიული მომზადება- გადამზადების პროგრამის ფარგლებში. ,,ოფისის მენეჯერი“ სწავლის პერიოდი-15.04.2019-14.06.2019. პროგრამის ხანგრძლივობა 160 საათი. ქუთაისი.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია.

2019
სემინარი-შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო მოთხოვნები. საქართველო. ქუთაისი. 18 მაისი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2020
ვორქშოპი III - პროფესიული შესაძლებლობების გაძლიერება ჰიდროენერგეტიკაში ქუთაისი, საქართველო. 26-27 ოქტომბერი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2021
ვორქშოპი I- პროფესიული შესაძლებლობების გაძლიერება ჰიდროენერგეტიკაში ქუთაისი, საქართველო. 11-14 ოქტომბერი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2021
ვორქშოპი II- პროფესიული შესაძლებლობების გაძლიერება ჰიდროენერგეტიკაში ქუთაისი, საქართველო. 18-19 დეკემბერი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2022
ვორქშოპი III - პროფესიული შესაძლებლობების გაძლიერება ჰიდროენერგეტიკაში ქუთაისი, საქართველო. 26-27 ოქტომბერი.

დამატებითი ინფორმაცია

1) 2010 წ- დღემდე საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემის წევრ კორესპოდენტი. 2) 2023 წლიდან - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საწჭოს წევრი