რამაზ კილაძე

profile-pic

განათლება

მოსკოვის სატყეო-ტექნიკური ინსტიტუტი

1990

ლანდშაფტის არქიტექტორი

მოსკოვის სატყეო–ტექნიკური ინსტიტუტი

31.10.1984

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო ინსტიტუტი

1972–1977

სწავლული აგრონომი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-2016

ასოც. პროფესორი

აგრარული ფაკულტეტი, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აწსუ-ის აგრონომიული საქმიანობის და ლანდშაფტური დიზაინის ჯგუფის ხელმძღვანელი

ტრენინგები და სემინარები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

2015 წ.6-10 მაისი
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელსეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის შემუშავების პროცესში მონაწილეობისათვის. ფლორისტული დიზაინი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

მწვანე ნარგაობის როლი, აგროტექნიკური ღონისძიებები და მცენარეთა ასორტიმენტი ქ. ქუთაისის გამწვანებისას

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“, № 4, ქუთაისი, 2016 წ., გვ.13.
კილაძე რ., ლორთქიფანიძე რ., ბენიძე ე.

სამეცნიერო კონფერენციები

გამწვანების სამუშაოები, მათი თანმიმდევრობა და სავარაუდო ღირებულება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია

25.12. 2015 წ
ქუთაისი, გვ. 125

პროექტები და გრანტები

შიდასაუნივერსიტეტო გრანტი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიების ლანდშაფტურეკოლოგიური შესწავლა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

1.07.2013 - 31.06.2014
პროექტის ხელმძღვანელი