მაყვალა ფრუიძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1965-1970 წ.წ.

ინჟინერ-ტექნოლოგი

ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011 წლიდან დღემდე

პროფესორი

აგარული ფაკულტეტი

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015 წ.
განათლება მდგრადი განვითარებისათვის

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ჩაის არაკონდიციური ნედლეულიდან მიღებული ექსტრაქტების გავლენა ლუდის წარმოების პროცესებზე

''ნოვაცია'', საქ.მენიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ქუთაისი, 2014 წ.
მ.ფრუიძე, ე.ბენდელიანი

სამეცნიერო კონფერენციები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია''ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნესგარემო''- კატეხინების ჟანგვის პროდუქტების გავლენა ჩაის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე

2014 წ.
შრომების კრებული, ქუთაისი, გვ.113-116

პროექტები და გრანტები