ქართული

ლია კოპალიანი

profile-pic

განათლება

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1972-1979 წ.წ

აგრონომი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

2005 წ.

აკადემიური დოქტორი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი

სამუშაო გამოცდილება

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მემცენარეობის სუბტროპიკული კულტურების და სატყეო საქმის დეპარტამენტი

2005-2009

ასისტენტ პროფესორი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მემცენარეობის სუბტროპიკული კულტურების და სატყეო საქმის დეპარტამენტი

2009-2011

ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აგრარული ფაკულტეტი, სუბტროპიკული კულტურების დეპარტამენტი

2011-2017

ასოც. პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017-დან

სუბტროპიკული კულტურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

საქართველოს ტყის მცენარეები

ქუთაისი შპს „ხომლი ენ“ სტამბა 2013
ლია კოპალიანი

ციტრუსოვანთა ყინვებისაგან დაცვა კეთილშობილი დაფნის გამოყენებით და მისი ეფექტიანობა იმერეთის პირობებში.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. შრომათა კრებული. ქუთაისი. 2013 177-179.
კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

„კეთილშობილი დაფნის მაღალპროდუქტიული ფორმების დანერგვის პერსპექტივები“.

„გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21 საუკუნეში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. საქართველო. თბილისი 2013 268-270.
კოპალიანი ლ. თაბაგარი მ.-

ზეთისხილის კულტურის ვეგეტაცია და ზრდა–განვითარების თავისებურებები იმერეთის პირობებში.

საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“ სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი.–შრომათა კრებული. გორი 2013 189-192.
კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

კეთილშობილი დაფნის მცენარის რგვის სიხშირის გავლენა მის ზრდა-განვითარებაზე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის,მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის. შრომათა კრებული. თბილისი 2013 120-122.
კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

„ტყის მცენარეული საფარი მდინარე ჯონოულის ხეობაში (ლეჩხუმი)“.

„ნოვაცია“ N 11 2013 168-171
კოპალიანი ლ.

„კეთილშობილი დაფნის Laurusnodilis L პოპულაციების შესწავლის შედეგები და სამეურნეო შეფასება დასავლეთ საქართველოს პირობებში“

„ნოვაცია“ N 12 2013 158-161
კოპალიანი ლ. კაპანაძე შ.

„ახალჭალის“ ბიომრავალფეროვნება, ფიტოკლიმატი და მისი აღდგენა -განვითარების პრობლემები“.

„ნოვაცია“ N 14 2014 32-35
ლ. კოპალიანი შ. კაპანაძე

ოროგრაფიული პირობების გავლენა დაფნის ზრდა-განვითარებასა და ეთერზეთის შემცველობაზე

„ნოვაცია“ 14. 2014 28-31
ლ. კოპალიანი

„ხვამლის მთა და მისი ბიომრავალფეროვნება“.

„ნოვაცია“ N 13 2014 149-153
ლ. კოპალიანი

Закладка плантаций лавраблагодного посевом семян

„ნოვაცია“ N 13 2014 252–255
Л Копалиани Ш Капанадзе

დაფნის ზრდა–განვითარების დინამიკა კლიმატური პირობების ცვლილებასთან მიმართებაში.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო– სამეცნიერო კონფერენცია "კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე". შრომათა კრებული. საქართველო, თბილისი 2014 159-161.
კოპალიანი რ., კაპანაძე შ., კოპალიანი ლ.–

კვების პროდუქტებში ბიოაქტიური დანამატების სახით დაფნის ეთეროვანი ზეთის გამოყენება.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები". შრომათა კრებული. საქართველო, ქუთაისი 2014 84-86.
კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

ლეჩხუმის მთიან რეგიონში თხილის კულტურის მოვლა–მოყვანის პრიორიტეტული საკითხების შესწავლის შედეგები.

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“. შრომათა კრებული. საქართველო, გორი 2014 142-147.
კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

სასოფლო-სამეურნეო ტერმინთა განმარტების ლექსიკონი

ქუთაისი შპს „ხომლი ენ“ სტამბა 2014
ლია კოპალიანი

მეტყევეობა

აწსუ გამომცემლობა 2015
ლია კოპალიანი

დაფნის კომერციული ვარიაციების შესწავლის შედეგები.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. შრომათა კრებული. თბილისი. 2015 107-110
გეწაძე გ., კოპალიანი რ., კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

სტიქიური მოვლენები ლეჩხუმის მთიან ზონაში და მათი პრობლემები

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. შრომათა კრებული. საქართველო, თბილისი 2015 178-180
კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

ზეთისხილის ყვავილობის და ნაყოფმსხმოიარობის ფენოლოგიური ფაზების მიმდინარეობა იმერეთის პირობებში

აგრო NEWS N I 2016 90-92
.ლ.კოპალიანი

სოფლის მეურნეობის პრობლემები ლეჩხუმის მთიან ზონაში და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები.

„ნოვაცია“ N17 2016 73-76.
ლ. კოპალიანი შ. კაპანაძე

ზეთისხილის გავრცელების პერსპექტივა იმერეთის რეგიონში და მისი აგროეკოლოგიური თავისებურებანი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია "თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". შრომათა კრებული. საქართველო, ქუთაისი 2016 506-508.
კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

აქტინიდიის (კივი) ნაყოფის ბიოქიმიური მაჩვენებლები და სასარგებლო თვისებები ჯანმრთელობისათვის

ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2016 134-136
კოპალიანი ლ.,

ლეჩხუმის ეკოლოგიური მოვლენები და ანთროპოგენური ფაქტორები

სასოფლო–სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედვოვე მოთხოვნების გათვალისწინებით 2017 270-273.
კოპალიანი ლია

ზეთისხილის ზრდა- განვითარების მაჩვენებელი იმერეთის აგროეკოლოგიურ პირობებში

‘’ნოვაცია’’ N19 2017 გვ 22-25
ლ.კოპალიანი

ლეჩხუმის ბიომრავალფეროვნება და ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები

აგრო NEWS N 3 2017 37-41
ლ.კოპალიანი

აგრარული ბიომრავალფეროვნების აღდგენის პერსპექტივები ლეჩხუმის რეგიონში და ეკოლოგიური პრობლემები.

აგრო NEWS N 3 2017 72-76
ლ.კოპალიანი

აგროტექნიკური ღონისძიებების ეფექტურობა ჩინური აქტინიდიის მოსავლიანობაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის პირობებში

აგრო NEWS N 4 2017 47–51
ლ.კოპალიანი. შ. კაპანაძე

მაღალპროდუქტიული კეთილშობილი დაფნის Laurus nodilis წარმოების ინტესიფიკაცია და ეფექტიანობა.

მეცნიერება და ცხოვრება N 2 {16} 2017 123-125
ლ.კოპალიანი

რიგთაშორისების მოვლის ზოგიერთი ხერხის გავლენა თხილის ფესვთა სისტემისა და ორგანოების განვითარებაზე სამეგრელოს პირობებში

. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აგრო აგრო NEWS N 5 2018 7-11
კოპალიანი როლანდი, ვლადიმერ უგულავა, ლია კოპალიანი, მარიეტა თაბაგარი, შორენა კაპანაძე

დაფნის–Laurus nobilid L. - მაღალპროდუქტიული ჯიშის „სილვერ“–ის წარმოებაში დანერგვის პერსპექტივები

სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია“ ISBN 978-9941-448-97-3 N1(2) 2018 98-102
გეწაძე გ., კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

თხილის რიგთაშორისების მოვლის ზოგიერთი ხერხების გავლენა ნიადაგურ ფაქტორებზე სამეგრელოს პირობებში.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. სამეცნიერო კონფერენცია „5 დეკემბერი–ნიადაგის მსოფლიო დღე“. ნაშრომთა კრებული 2018 28-34
რ. კოპალიანი, ვ. უგულავა, ლ. კოპალიანი, მ. თაბაგარი, შ. კაპანაძე

ტექნიკური კულტურები

აწსუ გამომცემლობაა 2018
ლია კოპალიანი

მდინარე კელასურის ხეობის ფლორა და ისტორიული ძეგლები

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ინიციატივები”. შრომათა კრებული. საქართველო, ქუთაისი 2019 398-403
ლ. კოპალიანი, რ. კოპალიანი, შ. კაპანაძე, ნ. ჯინჭარაძე, ი. ქანთარია

კელასურის ბუნებრივი ძეგლები (კარსტული მღვიმეები, ისტორიული ძეგლები, ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები)

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნლი აგრო–NEWS. N6 2019 33-35
ლ. კოპალიანი

აზიმინა - ASSIMIN ახალი სუბტროპიკული კულტურა იმერეთის სოფლის მეურნეობაში.

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნლი აგრო–NEWS. N6 2019 28-33
ლია კოპალიანი, ნინო ყიფიანი, შორენა კაპანაძე

ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის გნვითარების ასპექტები“.

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნლი „ნოვაცია“ ISSN 2346-8467 N24 2019 25-26
ნ. ყიფიანი, ლ. კოპალიანი

ბიო–ეკოლოგიური მეთოდის გამოყენების გავლენა ციტრუსოვანთა ყინვაგამძლეობაში

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ ISSN 2346-8467 N25 2020 23-27
ნ. ყიფიანი, ლ. კოპალიანი

მეთამბაქოეობის აღდგენა-განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ ISSN 2346-8467 №26 2020 50-55
ლ. კოპალიანი, შ. კაპანაძე, ვ. უგულავა, ნ. ჯინჭარაძე

ფეიჰოას კალმების დაფესვიანების ზოგიერთი თავისებურებების შესწავლა იმერეთის რაიონის პირობებში

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ ISSN 1512-3715 №26 2020 45-50
რ. კოპალიანი, შ. კაპანაძე, მ. თაბაგარი, ლ. კოპალიანი, ვ. უგულავა

კეთილშობილი დაფნის მაღალზეთიანი სადედე მცენარეების შერჩევა საქართველოს მასშტაბით.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი- გრანტი FR 17_353. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – "საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები". ქუთაისი 2020 101-104
კოპალიანი ლ., კოპალიანი რ., კაპანაძე შ.

ბიომეურნეობა მაღალმთიან რეგიონში და მისი განვითარების პერსპექტივები (ლეჩხუმის მაგალითზე).

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი- გრანტი FR 17_353. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – "საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები". ქუთაისი 2020 98-101
კოპალიანი ლ., კაპანაძე შ.

ნიადაგის მოვლის სხვადასხვა ხერხის გავლენა ფეიჰოას პროდუქტიულობაზე იმერეთის პირობებში

სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-“ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი. თბილისი, 2021 20-21 ნოემბერი 2021 335-337
კაპანაძე შ. კოპალიანი რ., კოპალიანი ლ., თაბაგარი მ., უგულავა ვ., ჯინჭარაძე ნ.

მიწავაშლას სამკურნალო თვისებები ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულის მიღების აგროტგექნოლოგია და მისი განვითარების პესრპექტივები ლეჩხუმის მაღალმთიან სოფლებში

სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“ 2021 337-340
კოპალიანი ლ., უგულავა ვ., არველაძე ე., ქანთარია ია, ჯინჭარაძე ნ.

აგროეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა მიწავაშლას ზრდა–განვითარებაზე და მოსავლიანობაზე ლეჩხუმის რეგიონის მთისწინეთში

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნლი აგრო–NEWS. N8 2021 14-19
კოპალიანი ლ., უგულავა ვ., არველაძე ე., ქანთარია ია, ჯინჭარაძე ნ.

ჰიბრიდული თესლნერგის გამოყენებით ფორთოხლის სამეურნეო ნიშნების შეფასება

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ ISSN 1512-3715 №28 2021 40-45
კოპალიანი ლ., უგულავა ვ., არველაძე ე., ქანთარია ია, ჯინჭარაძე ნ.

საქართველოში გავრცელებული ქართული ფუტკარი, მისი დადებითი თვისებები და პრიორიტეტები

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნლი აგრო–NEWS. N8 2021 9-14
კოპალიანი ლ., უგულავა ვ., არველაძე ე., ქანთარია ია, ჯინჭარაძე ნ.

კეთილშობილი დაფნის მაღალზეთიანი ფორმების გამორჩევის შედეგები საბერძნეთის პირობებში

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ ISSN 1512-3715 ISSN 1512-3715 №29 2022 84-89
შ. კაპანაძე, რ. კოპალიანი, მ. თაბაგარი, ლ. კოპალიანი, ვ. უგულავა

სამთო კურორტ ახალჭალის ბიომრავალფეროვნება და რეკრეაციული მნიშვნელობა

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ ISSN 1512-3715 N30 2022 53-57
ლ. კოპალიანი, ე. არველაძე, ლ. გოგელია

ლეჩხუმის ტყის მცენარეულობის კურორტოლოგიური და ბალნეოლოგიური მნივნელობა

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აგროNews“ N9 2022 47-52
ლ. კოპალიანი, ე. არველაძე, გ. კილაძე, ლ. გოგელია

კურორტ „ახალჭალის“ სამკურნალო მცენარეების დღვანდელი მდგომარეობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრფაქტიკული კონფერენციის „ახალი ინიციატივები“ შრომათა კრებული 2022 69-75
კოპალიანი ლია, კაპანაძე შორენა, ჯინჭარაძე ნატალია, არველაძე ეკატერინე

დაფნის – Laurus nobilis L. მაღალზეთიანი ჯიშის გამოყვანის მიზნით ჩატარებული სელექციის შედეგები

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრფაქტიკული კონფერენციის „ახალი ინიციატივები“ შრომათა კრებული ISBN 978-9941495-76-2 2022 31-39
გიორგი გეწაძე, როლანდ კოპალიანი, ლია კოპალიანი, შორენა კაპანაძე

დაფნის კულტურის აგროტექნოლოგიის თავისებურებები ხონის მუნიციპალიტეტის ნიადაგებზე.

რესპუბლიკური სტუდენტთა სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „მომავლის მეცნიერები“ ISBN 978-9941-495-94-6 2023 57-62
ვ. კაკაბაძე, ლ. კოპალიანი

აქტინიდიას (კივი) ყვავილობის და ნაყოფმსხმოიარობის ფენოლოგიური ფაზების მიმდინარეობა ლეჩხუმის (სოფ. ჩხუტელი) პირობებში

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“ ISSN 1512-3715 N31 2023 135-140
ლ. კოპალიანი, შ. კაპანაძე. ე. არველაძე, ლ. გოგელია

სამეცნიერო კონფერენციები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2010
მოხს: მურის ციხეთა კომპლექსის მნიშვნელობა ტურიზმისათვის (ლეჩხუმის რეგიონი) სოხუმის სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ქუთაისი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2010
მოხს: ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები მდინარე ჯონოულის ხეობაში (ლეჩხუმის რეგიონი) სოხუმის სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ქუთაისი

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2011
მოხს: კეთილშობილი დაფნის გამრავლება კალმის დაფესვიანებით იმერეთის პირობებში სუხიშვილის უნივერსიტეტი, გორი

М Международные тенденции в сфс сфере образования обновления и развту кредитной системы

2012
Перспективы применения современных научных достижений в висших аграрных образователных заведеныях Азербаиджанб анджа

„ ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.

2012
მოხს: „დაფნის ეთეროვან ზეთზე კვების მრეწველობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების გზები“. საქართველო ქუგ ქუთაისი

თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.

2012
მოხს: კეთილშობილი დაფნის მცენარის სხვადასხვა ფორმის ფოთლებში ეთეროვანი ზეთის დაგროვების ზოგიერთი თავისებურებები“ საქართველო გორი

„თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.

2012
მოხს: „კეთილშობილი დაფნის ადრე შერჩეული მაღალზეთიანი ფორმების გენერაციული თაობის შესწავლის შედეგები“. საქართველო გორი

აგრარიკოს მეცნიერთა კვლევები. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.

2013
მოხს: საქართველოში არსებული დაფნის გენოფონდიდან მღალპროდუქტიული ფორმების გამორჩევისა და წარმოებაში დანერგვის შედეგები საქართველო ქუთაისი

ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.

2013
მოხს" 1." ჩაისა და ციტრუსების რეაბილიტაციის პერსპექტივები საქართველოში. 2. მცენარის სხვადასხვა ფორმის ფოთლებში ეთერ ზეთის დაგროვების ზოგიერთი თავისებურებები“ საქართველო ბათუმი

„ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2013
მოხს: „ციტრუსოვანთა ყინვისა გან დაცვა კეთილშობილი დაფნის გამოყენებით და მისი ეფექტიანობა იმერეთის პირობებში“ საქართველო ქუთაისი

„გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21 საუკუნეში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2013
მოხს: „კეთილშობილი დაფნის მაღალპროდუქტიული ფორმების დანერგვის პერსპექტივები“. საქართველო. თბილისი

„თანამედროვე მეცნიერული საკითხები“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2013
მოხს: „ზეთისხილის კულტურის ვეგეტაცია და ზრდა-განვითარების თავისებურებანი იმერეთის ნიადაგებზე“. საქართველო. გორი

ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2013
მოხს: „კეთილშობილი დაფნის მცენარის რგვის სიხშირის გავლენა მის ზრდა-განვითარებაზე“. საქართველო. თბილისი,

„თანამედროვე მეცნიერული საკითხები“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2014
მოხს: „ლეჩხუმის მთიან რეგიონში თხილის კულტურის მოვლა-მოყვანის პრიორიტეტული საკითხების შესწავლის შედეგები“ საქართველო. გორი

კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2014
მოხს: კვების პროდუქტებში ბიოაქტიური დანამატის სახით დაფნის ეთეროვანი ზეთის გამოყენება საქართველო ქუთაისი

„კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2014
მოხს: «დაფნის ზრდა-განვითარების დინამიკა კლიმატურ ცვლილებასთან მიმართებაში“ საქართველო. თბილისი

„გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2015
მოხს: 1. დაფნის კომერციული ვარიაციების შესწავლის შედეგები“. 2.„ სტიქიური მოვლენები ლეჩხუმის მთიან ზონაში და მათი პრობლემები“. საქართველო. თბილისი.

თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2016
მოხს: ზეთისხილის გავრცელების პერსპექტივა იმერეთის რეგიონში და მისი აგროეკოლოგიური თავისებურებანი საქართველო ქუთაისი

ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

2016
მოხს: აქტინიდიის (კივი) ნაყოფის ბიოქიმიური მაჩვენებლები და სასარგებლო თვისებები ჯანმრთელობისათვის საქართველო ქუთაისი

სასოფლო–სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედვოვე მოთხოვნების გათვალისწინებით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2017
მოხს: ლეჩხუმის ეკოლოგიური მოვლენები და ანთროპოგენური ფაქტორები საქართველო ქუთაისი

სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია“ ISBN 978-9941-448-97-3

2018
მოხს: დაფნის–Laurus nobilid L. - მაღალპროდუქტიული ჯიშის „სილვერ“–ის წარმოებაში დანერგვის პერსპექტივები საქართველო ქუთაისი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. სამეცნიერო კონფერენცია „5 დეკემბერი–ნიადაგის მსოფლიო დღე“. ნაშრომთა კრებული

2018
მოხს: თხილის რიგთაშორისების მოვლის ზოგიერთი ხერხების გავლენა ნიადაგურ ფაქტორებზე სამეგრელოს პირობებში. საქართველო. თბილისი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. სამეცნიერო კონფერენცია „5 დეკემბერი–ნიადაგის მსოფლიო დღე“.

2018
მოხს: თხილის რიგთაშორისების მოვლის ზოგიერთი ხერხების გავლენა ნიადაგურ ფაქტორებზე სამეგრელოს პირობებში. თბილისი,

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ინიციატივები”. შრომათა კრებული. საქართველო,

2019
მოხს: მდინარე კელასურის ხეობის ფლორა და ისტორიული ძეგლები საქართველო ქუთაისი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი- გრანტი FR 17_353. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია –

2020
მოხს: 1. კეთილშობილი დაფნის მაღალზეთიანი სადედე მცენარეების შერჩევა საქართველოს მასშტაბით. 2. ბიომეურნეობა მაღალმთიან რეგიონში და მისი განვითარების პერსპექტივები (ლეჩხუმის მაგალითზე). ქუთაისი

სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-“ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი. თბილისი, 2021 20-21 ნოემბერი

2021
მოხს: ნიადაგის მოვლის სხვადასხვა ხერხის გავლენა ფეიჰოას პროდუქტიულობაზე იმერეთის პირობებში ქუთაისი

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრფაქტიკული კონფერენციის „ახალი ინიციატივები“ შრომათა კრებული ISBN 978-9941495-76-2

2022
მოხს: დაფნის – Laurus nobilis L. მაღალზეთიანი ჯიშის გამოყვანის მიზნით ჩატარებული სელექციის შედეგები საქართველო, ქუთაისი

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრფაქტიკული კონფერენციის „ახალი ინიციატივები“ შრომათა კრებული ISBN 978-9941495-76-2

2022
მოხს: კურორტ ახალჭალის სამკურნალო მცენარეების დღევანდელი მდგომარეობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქართველო, ქუთაისი

სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მომავლის მეცნიერები“

2023
მოხს: დაფნის კულტურის აგროტექნოლოგიის თავისებურებები ხონის მუნიციპალიტეტის ნიადაგებზე. საქართველო ქუთაისი

პროექტები და გრანტები

კეთილშობილი დაფნის მაღალპროდუქტიული,მექანიზირებული წესით მოვლა-მოყვანისათვის გამოსადეგი ფორმის შერჩევა და წარმოებაში გადაცემა

2009-2012
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი #GNSF/ST 08/8-511, აგროტექნოლოგი

საგრანტო პროექტი №1220, 21.10.2016 „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებისა და განხორციელების მიზნით უცხოეთში აპრობირებული და დანერგილი უახლესი აგროტექნოლოგიური მეთოდების ადგილზე გაცნობა“

2016
ჩეხეთის რესპუბლიკის არასამთავრობო ორგანიზაცია “PIN”

ტრენინგები და სემინარები

ბიზნესის დაგეგმარება“ - ქართული დიასპორა ქუთაისის განვითარებისათვის მონაწილე

2011
ბიზნესის დაგეგმარება“

„ტრენინგი ტრენერთათვის“ N 040 - პროფესიული წვრთვნის, გადამზადებისადაუწყვეტი განათლების ცენტრი. აწსუ.

2012
„ტრენინგი ტრენერთათვის“

ფანანსთა სამინისტრო

2015
საგადასახადო კანონმდებლობის პრაქტიკული კურსი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისავის.

Has successfully completed of Renewadle ehergu resources of 40 hours Through “improvement of education gualitu at State University Akaki tsereteli () Georgia” Kutaisi, 19 October 2015

2015
“improvement of education gualitu at State University Akaki tsereteli () Georgia”

ორგანიზირებულია აწსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

2016
„განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“

N RT O 42 “ადგილობრივი რესურსებით ბიომასის წარმოება და მისი გამოყენებით მიღებული მოსალოდნელი შედეგები” ქუთაისი 24.02.2017წ. განხორციელდა PLN ორგანიზებით.

2017
“ადგილობრივი რესურსებით ბიომასის წარმოება და მისი გამოყენებით მიღებული მოსალოდნელი შედეგები”

დამატებითი ინფორმაცია

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ინიციატივები“ რედკოლეგიის წევრი. დამატებითი ინფორმაცია 1. აწს უნივერსიტეტის წარმომადგენლთა საბჭოს წევრი 2014 წ–დან. 2. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი „სოზალიას“ დირექტორი 2014წ-დან 3.რეცენზენტი:-სასოფლო-სამეურნეოპროდუქტები-საკვებიდა მკურნალი (პრაქტიკული რჩევები და რეკომენდაციები) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. თბილისი 2014წ. 4.რეცენზენტი–„საქართველოს კულტივირებულ მცენარეთა სამკურნალო თვისებები“ გამომცემლობა შპს „მბე–პოლიგრაფი–ს“ ქუთაისი 2011წ/ 5.სსმსუ ეკონომიკის და ტურიზმის ფაკულტეტის - მემცენარეობის, სუბტროპიკული კულტურების და სატყეო საქმის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილი 2006-2010წ