ლია კოპალიანი

profile-pic

განათლება

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1972-1979 წ.წ

აგრონომი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

2005 წ.

აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი

აგრარული ფაკულტეტი

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლება მდგრადი განვითარებისათვის

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

სოფლის მეურნეობის პრობლემები ლეჩხუმის მთიან ზონაში და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“# 17, ქუთაისი 2016, გვ 73-76.
კოპალიანი ლ. კაპანაძე შ.

სამეცნიერო კონფერენციები

აწსუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ''თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა''

2016 წ.

პროექტები და გრანტები

კეთილშობილი დაფნის მაღალპროდუქტიული,მექანიზირებული წესით მოვლა-მოყვანისათვის გამოსადეგი ფორმის შერჩევა და წარმოებაში გადაცემა

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი #GNSF/ST 08/8-511, აგროტექნოლოგი