ქართული

როზა ლორთქიფანიძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი

1975–1980

სპეციალობა – აგრომელიორაცია

საქართველოს ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი

1986

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

1997

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

მ.საბაშვილის სახელობის ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის ნიადაგის მინერალოგიის ლაბორატორია

1980-1986

უფროსი ლაბორანტი

მ.საბაშვილის სახელობის ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის ნიადაგის მინერალოგიის ლაბორატორია

1986-1988

უმცროსი მეცნიერ–მუშაკი

ჩაის სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის საწარმოო გაერთიანების იმერეთის საყრდენი პუნქტი; წყალტუბო–თერნალი;

1988-1990

ნიადაგთმცოდნეობის განყოფილების უფროსი მეცნიერ–მუშაკი

სოფლის, ტყის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის საწარმოო გაერთიანება

1991-1992

თავმჯდომარე

საქართველოს პარლამენტის წევრი

1992-1995

აგრარულ საკითხთა კომტეტის თავჯდომარე.

საქართველოს პარლამენტის წევრი

1995-1999

აგრარულ საკითხთა კომტეტის თავჯდომარე.

საქართველოს პარლამენტის წევრი -გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი- გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსები

1999-2004

ქვეკომიტეტის თავჯდომარე.

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

2006–2011

სრული პროფესორი; აგრობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი; აკადემიური საბჭოს წევრი

ს/ს კოლეჯი

2004-2011

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიადაგთმცოდნეობისა და მელიორაციის კათედრა

2004-2006

ნიადაგთმცოდნეობისა და მელიორაციის კათედრის გამგე; აკადემიური საბჭოს წევრი.

შპს „აგროეკოლოგიისა და აგრობიზნესის საზოგადოებრივი კოლეჯი“

2011-დან-დღემდე

დირექტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-დან-დღემდე

სრული პროფესორი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

,,ყვითელმიწების აგროეკოლოგიური გარემო ჟოლოსა და მოცვის გასაშენებლად იმერეთის რეგიონში’’

აკ. წერეთლის სამეცნიერო ჟურნალი ,,მოამბე’’ ტომი 1, 2013წ. გვ.40-47
ლორთქიფანიძე რ.

Водно-физические свойства аллювиальных почв Мегрелии длямноголетних с/х культур

«Инновационные технологии для устойчивого и безопасного развития аграрного сектора»-Тбилиси, 2013г.3-4 октября ст.136-139
Роза Лордкипанидзе, Нино Авалишвили -

ყვითელმიწების აგროეკოლოგიური გარემო ჟოლოსა და მოცვის გასაშენებლად იმერეთის რეგიონში’’

,,აკ. წერეთლის სამეცნიერო ჟურნალი ,,მოამბე’’ ტომი 1, 2013წ. გვ.40-47
როზა ლორთქიფანიძე -

ეკოტურიზმის განვითარება წყალტუბოს ზონაში“

„ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“, ბათუმი, 2013 წ, გვ 337–339
როზა ლორთქიფანიძე

,,მინერალოგიური შედგენილობა ადა თვისებები ეწერ-ლებნიანი ნიადაგების აგროეკოლოგიურ გარემოში“

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ 2-3-4 ოქტომბერი, 2014 წ. თბილისი, საქართველო.გვ.133-137
როზა ლორთქიფანიძე, ნ.ავალიშვილი

,,ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესება და თხილის გაშენების ტექნოლოგიები ალუვიურ ნიადაგებზე’’

აგრარიკოს მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია, შრომების კრებული 2013წ.,გვ.218-234
როზა ლორთქიფანიძე

,,აგროკლიმატის გავლენა თხილის ფენოლოგიური ფაზების მიმდინარეობაზე სამეგრელოს (ნოსირის) რეგიონში’’

სსმმ აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ 2-3-4 ოქტომბერი, 2014 წ. თბილისი, საქართველო. გვ. 218-234.
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო ყიფიანი

„ჭარბტენიანი ნიადაგების ბიოკლიმატური პირობების გავლენა ახალგაზრდა ხურმის პლანტაციის აგროეკოლოგიურ გარემოზე“

სსმმ აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ 2-3-4 ოქტომბერი, 2014 წ. თბილისი, საქართველო. გვ. 169-170
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო კელენჯერიძე, ნინო ავალიშვილი

“აგროეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება კოლხეთის დაბლობის ალუვიურ ნიადაგებზე” საერთაშორისო სამეცნიერო–კონფერენცია „

ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“მოხსენებათა კრებული- ეკოლოგიის პრობლემები ტომი- 3, საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია, ქუთაისი 2014წ. 84-87გვ
როზა ლორთქიფანიძე, მაკა ყუბანეიშვილი

აგრარული მიმართულების განვითარების პერსპექტივები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - მოამბე, #3 ქუთაისი, 2014, გვ.10-17.
როზა ლორთქიფანიძე

‘ზეთისხილის კულტურა საქართველოში და მისი გავრცელების პერსპექტივები სამეგრელო, იმერეთის ეწერ ნიადაგებზე“

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“,#14. ქუთაისი, 2014, გვ.79-83
როზა ლორთქიფანიძე, ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, ნინო კელენჯერიძე, ნინო ავალიშვილი , მაკა ყუბანეიშვილი, ნინო ყიფიანი

„Состав и свойства глинистых минералов подзолисто- желтоземных рочвах в Имерети (гумбрах)“

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“, ქუთაისი, 2014,გვ.116-118
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო ავალიშვილი

„ზეთისხილის კულტურის გაშენების ტექნოლოგია სამეგრელოს ალუვიურ ნიადაგებზე (სენაკი, ნოსირი)”

ჟურნალი „გონი“ # 2, ქუთაისი 2014 წ. გვ. 31-34.
როზა ლორთქიფანიძე, ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, ემზარ კილასონია, ნინო კელენჯერიძე, ნინო ავალიშვილი, ნელი კელენჯერიძე, ალექსანდრა ჩაფიჩაძე, მაკა ყუბანეიშვილი, ნინო ყიფიანი, ნატალია სანთელაძე

“ზეთისხილის კულტურის გაშენების ტექნოლოგია სუბტროპიკული ეწერი ტიპის ნიადაგებზე იმერეთის რეგიონში (სოფ. გუმბრა)”

ჟურნალი „გონი“ # 2, ქუთაისი 2014 წ. გვ. 35-39.
როზა ლორთქიფანიძე, ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, ემზარ კილასონია, ნინო კელენჯერიძე, ნინო ავალიშვილი, ნელი კელენჯერიძე, ალექსანდრა ჩაფიჩაძე, მაკა ყუბანეიშვილი, ნინო ყიფიანი, ნატალია სანთელაძე

„ზეთისხილის კულტურაზე გავრცელებული დაავადება სამეგრელოსა და იმერეთში“

სუხიშვილების სასწავლო უნივერსიტეტის მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“. 2014 წ. გვ. 174-177.
როზა ლორთქიფანიძე, ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, ნინო კელენჯერიძე, ნინო ავალიშვილი, მაკა ყუბანეიშვილი, ნინო ყიფიანი, ნატალია სანთელაძე

სასოფლო- სამეურნეო მელიორაცია

ლექციების კურსი-ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014წ.165გვ.
როზა ლორთქიფანიძე

აგროეკოლოგიურ ლანდშაფტის შესწავლა ვენახისათვის იმერეთის ნეშომპალა-კარბონატულ ნიადაგებზე“

„პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“,#15. ქუთაისი, 2015, გვ. 52-55.
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო ავალიშვილი

თხილის ახალგაზრდა პლანტაციაში შუალედური კულტურების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი“

სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“,#15. ქუთაისი, 2015, გვ. 138-143
როზა ლორთქიფანიძე, მაია ხელაძე

აგრომელიორაციის პრაქტიკული კურსი

ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015, გვ.107.
როზა ლორთქიფანიძე

აგროეკოლოგიური მონიტორინგი

ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015, გვ. 270.
როზა ლორთქიფანიძე

,,აგროლანდშაფტის მელიორაციული ტექნოლოგიები’’

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2015წ., გვ. 307.
როზა ლორთქიფანიძე

იმერეთის ვენახების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი“

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. ქუთაისი. 2015წ.გვ.99-102
როზა ლორთქიფანიძე, რომან ბელთაძე

,,ეროზიუილი მოვლენების აგრომელიორაციული ღონისძიებები იმერეთის რეგიონში“

კულტურათაშორისი დიალექტები. ტომი 3. თელავი 2015წ. გვ. 344-350
როზა ლორთქიფანიძე

“Агроэкологическая среда осущенных почв Менгрелии”

Периодический научный журнал “АгроNews”, №1, Кутаиси, 2016 г. ст.18-22
Роза Лорткипанидзе

“Raising soil fertility in olive plantations via clover cultures in conditions of Tskaltubo district”

“Raising soil fertility in olive plantations via clover cultures in conditions of Tskaltubo district”-Periodical scientific journal “agronews”, №1,Kutaisi, 2016 y, p.40-42
Roza Lortkipanidze, Nino Kelenjeridze

ამბროზიის ხოჭო“- თხილის პლანტაციის ახალი მავნებელი

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“ ნაშრომთა კრებული, აწსუ, კავშირი-იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია, ქუთაისი, 2016 წ.გვ 8-11
როზა ლორთქიფანიძე, დემეტრე ლიპარტია

“თხილის კულტურის გაშენების ტექნოლოგიები იმერეთის ყვითელმიწა ნიადაგებზე“

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“ ნაშრომთა კრებული, აწსუ, კავშირი-იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია, ქუთაისი, 2016 წ. გვ. 90-94
როზა ლორთქიფანიძე, ივანე ბიბიჩაძე

„აგრომელიორანტების გავლენა სამეგრელოს მჟავე ნიადაგებზე“

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“ ნაშრომთა კრებული, აწსუ, კავშირი-იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია, ქუთაისი, 2016 წ. გვ.109-112
როზა ლორთქიფანიძე, დ. ზარქუა

„ტყის დანიშნულება და გავლენა მიკროკლიმატზე“

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“ ნაშრომთა კრებული, აწსუ, კავშირი-იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია, ქუთაისი, 2016 წ. გვ.118-119
როზა ლორთქიფანიძე, ანა იობიძე

ეკოტურიზმი და ტურიზმი, მისი განვითარების პერსპექტივები საქათველოში“

„ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“ ნაშრომთა კრებული, აწსუ, კავშირი-იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია, ქუთაისი, 2016 წ. გვ.184-186
როზა ლორთქიფანიძე, ჯუმბერ გუბელაძე

„ზეთისხილის პლანტაციის მწკრივთაშორისებში შუალედური კულტურების თესვის გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე სამეგრელოს რეგიონში“

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, კონფერენციის ნაშრომთა კრებული „ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2016 წ., გვ. 7-11.
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო კელენჯერიძე, ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, ნელი კელენჯერიძე, ნინო ავალიშვილი

„ზეთისხილის ნარგავების ვარჯის ფორმირება და მისი მნიშვნელობა“

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, კონფერენციის ნაშრომთა კრებული „ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2016 წ., გვ. 11-15.
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო ყიფიანი, ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, ნატალია სანთელაძე, ნინო ავალიშვილი

„ზეთისხილის ცრუფარიანას (Saissetia oleae Bern) წინააღმდეგ ეფექტური ინსექტიციდების გამოცდა“-

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, კონფერენციის ნაშრომთა კრებული „ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2016 წ., გვ. 15-18.
როზა ლორთქიფანიძე, ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, ნინო. კელენჯერიძე, ნინო ყიფიანი, მაკა ყუბანეიშვილი, ალექსანდრა ჩაფიჩაძე - „

„მექანიზებულ სამუშაოთა ტექნოლოგია ახლადგაშენებულ ზეთისხილის პლანტაციაში“

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, კონფერენციის ნაშრომთა კრებული „ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2016 წ., გვ. 19-22.
როზა ლორთქიფანიძე, ემზარ კილასონია, მაკა ყუბანეიშვილი

„ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, (მონოგრაფია), ქუთაისი, 2016 წ, გვ.111
როზა ლორთქიფანიძე

“Precious and colored gems conserving technologies through imitation methods”

Periodical scientific journal “Agronews”, №2, Kutaisi, 2016 y, p.13-15
Roza Lortkipanidze, Nino Avalishvili

„ვაზის ფილოქსერა საქრთველოში და მის წინააღმდეგ ბრძოლა ფილოქსერაგამძლე საძირე ვაზით“

პერიოდულო სამეცნიერო ჟურნალი „აგროnews“, №2, ქუთაისი, 2016 წ, გვ.38-45
როზა ლორთქიფანიძე, ნ. ჩხარტიშვილი, ლევან შავაძე

INFLUNCE OF THE APPLIED ECOLOGY ON THE VINEYARDS OF IMERETTIREGION’’.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები დფა გარემოს დაცვა. შრომების კრებული 2 ნაწილი 2016 წ. გვ.500-504
Roza Lortkipanidze. Maia Kheladze, Roman Beltadze

„კირქვებზე განვითარებული წითელი ფერის ნიადაგები საქართველოში“

პერიოდულო სამეცნიერო ჟურნალი „აგროnews“, №3, ქუთაისი, 2017 წ, გვ.9-12
როზა ლორთქიფანიძე -

„იმერეთის ნიადაგურ-კლიმატური პირობები და აგროეკოლოგია“

პერიოდულო სამეცნიერო ჟურნალი „აგროnews“, №3, ქუთაისი, 2017 წ, გვ.46-51
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო ყიფიანი

იმერეთის წითელი ფერის ნიადაგების აგროეკოლოგიური გარემო“

საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, ნაშრომთა კრებული, ტ.5, ქუთაისი, 2017 წ, 210-216
როზა ლორთქიფანიძე, ნატალია სანთელაძე

„იმერეთის რეგიონის ნიადაგების კლასიფიკაცია“

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგები“, პროგრამა IV, თელავი, 2017 წ, 374-379 Roza Lortkipanidze – „Soil Classification Imereti Region”-Iakob Gogebshvili Telavi State University, Interbacional Scientific Conference “Intercultural Dialogues”, Program IV, Telavi, 2017, 374-379
როზა ლორთქიფანიძე -

იმერეთის ნიადაგურ კლიმატური პირობების აგროეკოლოგიური გარემო’’

სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით ქუთაისი. 2017წ. გვ.247-250.
როზა ლორთქიფანიძე, ქეთევან კინწურაშვილი; ნინო ყიფიანი

„წითელი ფერის ნიადაგის ეკოლოგიური პირობები საქართველოში“

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აგროNews” , №4, 2017, 13-19
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო ავალიშვილი, ლალი ლორთქიფანიძე

“ Peculiarities of red color soils introduced in the Red Book of the Soils of Georgia “

Anals Of Agrarian Science, 16 , 2018 , 55-59. https:doi.org/10.1016/j.aasci.2017.12.009 1512-1887/
Roza Lortkipanidze, T. Kvrivishvili, G.Tsereteli, R.Kakhadze, D. Lipartia, I.Kunchulia

“ Agroecological Monitoring of Dark (Brown) Soils in Imereti Regio”

Periodical scientific journal “Agronews”, №5, Kutaisi, 2018 y
Roza Lortkipanidze, Nino Avalishvili, Maia Kheladze, Levan Shavadze

“The genesis of Wetland Soils and Agronomic Characteristics in Samegrelo Region”

Periodical scientific journal “agronews”, №5, Kutaisi, 2018 y
Roza Lortkipanidze, Nino Kelenjeridze, Natalia Santeladze

„The Testing of Cordon Forms in Phylloexopenna Seedlings of the Roots of the Vine“

Winemaking: Theory and Practice, 2018, 3(1). www.ejournal42.com. DOI :10.13187/winem, 2018.
Roza Lortkipanidze, Levan Shavadze, N. Chkhartishvili, Manana Kevlishvili

„წითელი ფერის ნიადაგების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი იმერეთის რეგიონში“

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სამეცნიერო კონფერენცია „5 დეკემბერი-ნიადაგის მსოფლიო დღე“, თბილისი, 2019 წ. გვ. 42-51
როზა ლორთქიფანიძე

„სასოფლო სამეურნეო ლექსიკონი“

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ტომი I ,თბილისი, 2019 წ.
თნგიზ ურუშაძე , როზა ლორთქიფანიძე და სხვები

Characteriztion of Genesis Reseaach and Agro-industrial indicators of Imereti Soils

Internacional Scientific Conference ,,INTERCULTURAL DIALOGUES”” Scientific Papers-Telavi 2019
Roza Lortkipanidze

„სასოფლო სამეურნეო ლექსიკონი“

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ტომი II ,თბილისი, 2019 წ
თნგიზ ურუშაძე , როზა ლორთქიფანიძე და სხვები

Biology and ecology of the Lace bug, Corythucha ciliate (Say, 1832)

PROCEEDINGSFIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC_PRACTICAL CONFERENCE
Leila Bazerashvili, Manan Kevlishvili, Roza Lortkipanidze

Nut Paring Effect onits Productivity in Samegrelo Region Pedoiogical-Bioclimatic Conditions

PROCEEDINGS FIRST INTERNACIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE ,,NEW INOVAONS’’ 2019 KUTAISI. გვ. 104-108
Roza Lortkipanidze, Natalia Santeladze

„კლიმატის ცვლილების გავლენა აჭარის მეციტრუსეობის აგრონიადაგურ გარემოში“

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აგროNews”, 2019, N 6, გვ. 7-12
როზა ლორთქიფანიძე, ნატალია სანთელაძე, გიორგი იაკობაშვილი

Agroecological Environment of Blueberry Distribution on yeliow Soil of imereti

Periodical scientific journal “Agronews”, 2020, N7, pg.. 7-11
Roza Lortkipanidze, Sorena Tvalodze

თაქსოდიუმები წყალტუბოს ცენტრალურ ბაღში

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აგროNews”, 2020, N7, გვ 73-81.
როზა ლორთქიფანიძე, გიორგი კილაძე, ეთერ ბენიძე

იმერეთის აგროეკოლოგიურო პირობები მოთხოვნადი აგროკულტურების გასაშენებლად

აგროNews 2021, N8, გვ. 81-84.
როზა ლორთქიფანიძე, ნატალი სანთლაძე, გიორგი კილაძე

Prospects for the Development of Ecotourism in Tskaltubo

Periodical scientific journal “Agronews”, 2021, N8, pg. 176- 179.
Roza Lortkipanidze, Otar Lortkipanidze

,,მომავლის ტექნოლოგიები’’- ახალი ჰუმინური პრეპარატები საქართველოში და მათ ბიოლოგიური აქტივობა

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აგროNews”, 2021, N8, გვ. 33-40
გუგული დუმბაძე, როზა ლორთქიფანიძე, ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი

ყომრალი ნიადაგების აგროეკოლოგიური პირობები იმერეთის რეგიონში

DOI:httrs//doi.org/10.52340/idw. 2021. 496 - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,, კულტურათა დიალოგი ’’ VI შრომები, თელავი - 2021წ. გვ.
როზა ლორთქიფანიძე

AGRO-INDUSTRIAL CONDITIONS OF YELLOW SOIL FOR AGROTECHNOLOGIES

TO MARK THE 80TH ANNIVERSARY OF THE GAAS PROFESSOR/ACADEMICIAN GURAM TKEMALADZE INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL- CONFERENCE THE INNOVATIVE RESEARCH ASPECTS IN AGRICULTURAL SCIENCE COLLECTION OF WORKS, Tbilisi 2021, pg. 348-352
Roza Lortkipanidze, Giorgi Iakobashvili

ბიოსიმულატორის Bactofert-L Boden-ის ეფექტურობა დამლაშებაზე, როგორც აბიოტურ სტრესზე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები’’ შრომები -ტომი VIII-ბათუმი 2022 , გვ. 253-260.
გუგული დუმბაძე, როზა ლორთქიფანიძე და სხვები

Formation of Hydro Resources in the Ecological Environment of Samegrelo and Svaneti.

International Scientific Conference ,,Modern Problems of ecology’’ Procceding-Vol. VIII-Batumi, 2022, pg. 267-269.
Roza Lortkipanidze, Guguli Dumbaze, Maka KubaneiSvili

RESEARCH RESULTS ON BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEW GEORGIAN PLANT GROWTH BIOSTIMULANTS - BACTOFERT-L BLATT, BACTOFERT-L BODEN, AND BACTOFERT -

L Si (2022) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 22 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.085150911391&doi=10.5593%2fsgem2022%2f5.1%2fs20.047&partnerID=DOI: 10.5593/sgem2022/5.1/s20.047 pp. (5.1), 371-378.1)
Guguli Dumbadze, Roza Lortkipanidze, Nunu Chachkhiani-Anasashvili, N. Alasania, L. Jgenti

Agro-Ecological Monitoring of Soil-Bioclmatic Conditions of Imereti Region

PROCEEDINGS SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE „NEW INNOVATIONS“, KUTAISI, 2022, pg. 88-91.
Roza Lortkipanidze

Soil Erosion in the Conditions of Imereti Region

PROCEEDINGS SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE „NEW INNOVATIONS“, KUTAISI, 2022, pg. 293-296.
Roza Lortkipanidze, Giorgi Iakobashvili , Bulent Turgut

იმერეთის აგროლანდშაფტზე სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლა

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აგროNews”, 2022, N9, გვ. 57-63.
როზა ლორთქიფანიძე, მაია ხელაძე

Causes of Soil Degradation in the Upper Imereti Mountains of Western Georgia

Periodical scientific journal “Agronews”, 2022, N9, pg. 63-66.
Roza Lortkipanidze, Natalia Santeladze

ვაზის ზრდა-განვითარებისათვის საჭირო ნიადაგური რეჟიმები ყვითელმიწა-ეწერ-ლებიან ნიადაგებზე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი - სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია - „მომავლის მეცნიერები“ ნაშრომთა კრებული, 2023წ. გვ. 37- 44.
თეონა დოლიძე, როზა ლორთქიფანიძე

Carbon emission and urban climate in Georgia

international congress on engineering and life science-ICELIS, “ForesTR-The balance of life- Corbon”. 22-23 Septembe, 2023, Turkey,Trabzon
Roza Lortkipanidze, Giorgi Iakobashvili, Nunu Chachkhiani-Anasashvili, Rusudan Tskipurishvili

ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვის შემცირების ინოვაციური მიდგომები ქალაქ ქუთაისსა და მის შემოგარენში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი - სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია - „მომავლის მეცნიერები“ ნაშრომთა კრებული, 2023წ. გვ. 258-262.
ბაქარ აბულაძე, როზა ლორთქიფანიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

2013
ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები–აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Водно-физические свойства аллювиальных почв Мегрелии длямноголетних с/х культур

2013
Международная научно-практическая конферения- «Инновационные технологии для устойчивого и безопасного развития аграрного сектора»- 3-4 октября, Грузия, Г.Тбилиси.

„ეკოტურიზმის განვითარება წყალტუბოს ზონაში“

2013
ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“, ქ. ბათუმი, საქართველო,ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

,,მინერალოგიური შედგენილობა და თვისებები ეწერ-ლებნიანი ნიადაგების აგროეკოლოგიურ გარემოში“

2014
ქ. თბილისი, საქართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ 2-3-4 ოქტომბერი

,,აგროკლიმატის გავლენა თხილის ფენოლოგიური ფაზების მიმდინარეობაზე სამეგრელოს (ნოსირის) რეგიონში’’

2014
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ 2-3-4 ოქტომბერი, ქ. თბილისი, საქართველო, სსმმ აკადემია

,,იმერეთის ვენახების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი“

2015
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.ქ, ქუთაისი, საქართველო

„ამბროზიის ხოჭო“- თხილის პლანტაციის ახალი მავნებელი“

2016
საქართველოს დამოუკიდებლობის ქ, „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თხილის კულტურის გაშენების ტექნოლოგიები იმერეთის ყვითელმიწა ნიადაგებზე“

2016
საქართველოს დამოუკიდებლობის ქ, „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„აგრომელიორანტების გავლენა სამეგრელოს მჟავე ნიადაგებზე“

2016
საქართველოს დამოუკიდებლობის ქ, „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„ტყის დანიშნულება და გავლენა მიკროკლიმატზე“

2016
საქართველოს დამოუკიდებლობის ქ, „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„ეკოტურიზმი და ტურიზმი, მისი განვითარების პერსპექტივები საქათველოში“

2016
საქართველოს დამოუკიდებლობის ქ, „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსები“, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„ზეთისხილის პლანტაციის მწკრივთაშორისებში შუალედური კულტურების თესვის გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე სამეგრელოს რეგიონში“-

2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, კონფერენციის ნაშრომთა კრებული „ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„ზეთისხილის ნარგავების ვარჯის ფორმირება და მისი მნიშვნელობა“

2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, კონფერენციის ნაშრომთა კრებული „ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„ზეთისხილის ცრუფარიანას (Saissetia oleae Bern) წინააღმდეგ ეფექტური ინსექტიციდების გამოცდა“

2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, კონფერენციის ნაშრომთა კრებული „ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„მექანიზებულ სამუშაოთა ტექნოლოგია ახლადგაშენებულ ზეთისხილის პლანტაციაში“

2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, კონფერენციის ნაშრომთა კრებული „ზეთისხილის აგროტექნოლოგია იმერეთისა და სამეგრელოს პირობებში“, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„იმერეთის წითელი ფერის ნიადაგების აგროეკოლოგიური გარემო“

2017
გარემო“-საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, ქ, ქუთაისი, საქართველო

„იმერეთის რეგიონის ნიადაგების კლასიფიკაცია“-

2017
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგები“, თელავი, საქართველო, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იმერეთის ნიადაგურ კლიმატური პირობების აგროეკოლოგიური გარემო’’

2017
სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქ, ქუთაისი, საქართველო

Eastern Europe Initiatives

2018
Lublin Conference Center. Centre for the Meeting of Cultures in Lublin.24-25 september. Lublin. Poland

„წითელი ფერის ნიადაგების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი იმერეთის რეგიონში“

2018
სამეცნიერო კონფერენცია „5 დეკემბერი-ნიადაგის მსოფლიო დღე“, თბილისი, საქართველო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

Characteriztion of Genesis Reseaach and Agro-industrial indicators of Imereti Soils

2019
Internacional Scientific Conference "INTERCULTURAL DIALOGUES” Scientific Papers, Telavi, Georgia, Jacob Gogebashvili Telavi State University

Biology and ecology of the Lace bug, Corythucha ciliate(Say, 1832).

2019
PROCEEDINGS FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC_PRACTICAL CONFERENCE "NEW INOVATIONS" Kutais, Georgia, Akaki Tsereteli State University

Nut Paring Effect onits Productivity in Samegrelo Region Pedoiogical-Bioclimatic Conditions

2019
PROCEEDINGS FIRST INTERNACIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE ,,NEW INOVAONS’’ Kutais, Georgia, Akaki Tsereteli State University

ყომრალი ნიადაგების აგროეკოლოგიური პირობები იმერეთის რეგიონში

2021
,,კულტურათა დიალოგი’’, თელავი, საქართველო, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Formation of Hydro Resources in the Ecological Environment of Samegrelo and Svaneti

2022
International Scientific Conference ,,Modern Problems of ecology’’, Batumi, Georgia, Shota Rustaveli State University

ბიოსიმულატორის Bactofert-L Boden-ის ეფექტურობა დამლაშებაზე, როგორც აბიოტურ სტრესზე

2022
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები’’, ბათუმი, საქართველი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაზის ზრდა-განვითარებისათვის საჭირო ნიადაგური რეჟიმები ყვითელმიწა-ეწერ-ლებიან ნიადაგებზე -

2023
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი - სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია - „მომავლის მეცნიერები“, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვის შემცირების ინოვაციური მიდგომები ქალაქ ქუთაისსა და მის შემოგარენში

2023
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი - სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია - „მომავლის მეცნიერები“, ქ. ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტები და გრანტები

06.2013- 01.2014
აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი № 4.

“ზეთისხილისათვის აგროტექნოლოგიის შემუშავება და დემონსტრირება ეწერ ნიადაგებზე (სამეგრელო, იმერეთის რეგიონებში)“

2014-2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი NFR/358/10-100/13

„ტრენინგი აგრონომიის საკითხებში პრაქტიკოსი აგრონომებისათვის იმერეთის, სამეგრელოს და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში“

2017
USAID/REAP - ის პროექტი

ლაბორატორიული ანალიზები დაფნის კულტურის სექტორისათვის

2019
USAID- სოფლის მეურნეობის პროგრამა-

სასერტიფიკატო პროგრამის შემუშავება კულინარული მცენარეებისა და ბოსტნეულის სასათბურე წარმოებაში

01.11. 2020-01.04. 2021
USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა

ფიტოსანიტარიის ფაროსანას პროგრამა

2021- დღემდე
USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა, სურსათის ეროვნული სააგენტო

აგრარული ფაკულტეტის ტერიტორიის ნიადაგური საფარის კვლევა და სამეცნიერო-საკოლექციო ნაკვეთის მოწყობა

2021-2022
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტრენინგები და სემინარები

Democracy School

September 2012 – February 2013
For successfully completing Democracy School of the Netherlands Institute for multiparty Democracy

მრეწველთა სახლი “ქართული დიასპორა ქუთაისის განვითარებისათვის”

2014
აგრობიზნესის მენეჯმენტის სერტიფიცირებული კურსი. 29 მაისი, 2014

„Center of biological protection of plants

2014-2015
„Revival technology of degradated lands

განათლების სამინისტრო

2015
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება

Akaki Tsereteli State University

2015
Improvement of education quality at Akaki Tsereteli State University (Georgia)”

Akaki Tsereteli State University

2015.
Has succesfully compleqted An lntensive Course of Quantitive methods in agricultural economics of 40 hours Through

Akaki Tsereteli State University

2015.
Has succesfully compleqted An Intensive Course of Renewable energy resources of 40 hours Through – “Improvement of education quality at State University Akaki Tsereteli (Georgia)”

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016
„ცოდნის მენეჯმენტი აკადემიურ სივრცეში“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016
„განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016
„საუნივერსიტეტო ცოდნის ანალიზი, კურსის მონიტორინგი და ევროპული სტანდარტები“

USAID/REAP

January- December 2017 – jenuri 2018
Basic Agronomy and Modern Agricultural Practices in Kutaisi and Zugdidi

ფერმერთა საერთაშორისო საკორდინაციო ცენტრი-

2018
“სასოფლო- სამეურნეო წარმოების განვითარების შესაძლებლობები ღია და დახურულ გრუნტში

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა

01.11. 2020-01.04. 2021
სასერტიფიკატო პროგრამის შემუშავება კულინარული მცენარეებისა და ბოსტნეულის სასათბურე წარმოებაში

დამატებითი ინფორმაცია

1. მ. წიქორიძე - სუბტროპიკულ მცენარეთა მელიორაციული მანქანები - რეცენზენტი 2. ა. ჩაფიჩაძე, მ. ყუბანეიშვილი - სახელმძღვანელო „მემცენარეობა“ - რეცენზენტი 3. ნ. ყიფიანი - სახელმძღვანელო „მცენარეთა ფიზიოლოგია“ - რეცენზენტი 4. ს. ცაგარეიშვილი, „ იმერეთის რეგიონის რეკრეაციული რესურსების რაციონალური გამოყენება და ეკოლოგიური შეფასება“- რეცენზენტი 5. მ.ყუბანეიშვილი - სახელმძღვანელო „მემცენარეობა - მებოსტნეობა“ -რეცენზენტი 6. ნ. ავალიშვილი - სახელმძღვანელო „გეოლოგია ნიადაგთმცოდნეობის საფუძვლებით“ -რეცენზენტი 7. მ. ყუბანეიშვილი - სახელმძღვანელო „მევენხეობა - მებოსტნეობა“ - რეცენზენტი 8. ნ. კელენჯერიძე- სახელმძღვანელო „მიწათმოქმედება აგროქიმიის საფუძვლებით“ - რეცენზენტი 9. ტ. ჯობავა - სახელმძღვანელო „სუბტროპიკულ მცენარეთა ჯიშთმცოდნეობა“ - რეცენზენტი 10. ნ. ნაკაშიძე - “ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა მანდარინისა და ფორთოხლის ნაყოფების ქიმიურ შედგენილობასა და შენახვის უნარიანობაზე -რეცენზენტი 11. ნ. ავალიშვილი“ გეოლოგია ნიადაგთმცოდნეობის საფუძვლებით“ ( სალექციო კურსი) -რედაქტორი 12. მ. ხელაძე- აგროეკოლოგიური მონიტორინგი (სალექციო კურსი) -რედაქტორი 13. მ. წიქორიძე- „ჰიდროტექნიკური მელიორაცია“-რედაქტორი 14. დიპლომი - საქმიანი და წარმატებული ქალი - 2016 წ 15. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ნიადაგების მსოფლიო დღესთან დაკავშირეებით საპატიო სიგელით აჯილდოებს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორს, ქალბატონ როზა ლორთქიფანიძეს ნიადაგმცოდნეობის სფეროში ნაყოფიერი მოღვაწეობისათვის-2018 წელი, 3 დეკემბერი 16. სერთიფიკატი გასვლითი საველე პრაქტიკა“მომავლის მეცნიერები ფიროსმანის გარშემო“ ორგანიზებისათვის, 17-18/0,6. 2023წ. კახეთი, საქართველო. მისი ბიოგრაფია გამოქვეყნეყნებულია 1 .საქართველოს პარლამენტი, 1992-95წ. გამომც. საქ. პარლამენტის აპარატი 2. მეოთხე პარლამენტი 1995-99წ. გამომც. საქ. პარლამენტის აპარატი. საქმე № 1999-2003(4)წ. გამომც. ივერია ექსპრესი 3. საქართველოს პარლამენტი 1991-2011წ, გამომც. საქ. პარლამენტი. 4. საქართველო XXI საუკუნის დასაწყისი.შპს პოლიექსპრესი, თბილისი. 5. ვინ ვინაა საქართველოში , 1996- 97წ, გამომც. დიოგენე 6 .ვინ ვინაა საქართველოში, 2001- 2002წ, „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი. 7. საქართველოს პარლამენტის წევრები 1990-2015წ, გამომცემლობა“საქართველოს პარლამენტი თბილისი 2015 8. წყალტუბოს საპატიო მოქალაქაე 22.09.2021 #ბ48.48212657 ბრძანებით. სადოქტორო დისერტაციების სხელმძღვანელი 1. სანთელაძე ნატალია- ფეიჰოას კულტურის (Feijoa selloviana Berg) აგროსამრეწველო დაჯგუფება იმერეთის რეგიონის ალუვიური ნიადაგების აგროეკოლოგიურ გარემოში 2. ბელთაძე რომანი- აგროეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა ვაზის მოსავლიანობასა და ხარისხზე იმერეთის პირობებში 3.ლიპარტია დემეტრე- თხილის კულტურის სამრეწველო პლანტაციის გაშენების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი სამეგრელოს რეგიონში 4.შავაძე ლევანი - ფილოქსერაგამძლე ვაზის საძირეთა სადედის გაშენების სქემის ოპტიმიზაცია და ყლორტების აღზრდის რაციონალური წესების დადგენა კახეთის რეგიონში 5.კოპალიანი აკაკი- პამიდორის ტრაქეომიკოზური ჭკნობა და მის წინააღმდეგ ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შემუშავება იმერეთის რეგიონში 6.იაკობაშვილი გიორგი- ფრთათეთრები ციტრუსოვანთა კულტურებზე და მათთან ბრძოლა დასავლეთ საქართველოში 7.კილაძე გიორგი- კურორტ წყალტუბოს ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მონიტორინგი, მცენარეული საფარის შენარჩუნებისა დარეაბილიტაციის ღონისძიებები 8.თვალოძე შორენა- სამკურნალო მცენარეების კულტივირება იმერეთის აგროეკოლოგიურ გარემოში 9.დოლიძე თეონა- ვაზის ზოგიერთი ჯიშის კულტივირება თანამედროვე მეთოდებით და ტექნოლოგიებით ყვითე,მიწა -ეწერ ნიადაგებზე იმერეთის რეგიონში