როზა ლორთქიფანიძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი

1975–1980

სპეციალობა – აგრომელიორაცია

საქართველოს ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი

1986

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

1997

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-დან-დღემდე

სრული პროფესორი

აგრარული ფაკულტეტის აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; აკადემიური საბჭოს წევრი.

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

2016
„ცოდნის მენეჯმენტი აკადემიურ სივრცეში“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

,,ყვითელმიწების აგროეკოლოგიური გარემო ჟოლოსა და მოცვის გასაშენებლად იმერეთის რეგიონში’’

აკ. წერეთლის სამეცნიერო ჟურნალი ,,მოამბე’’ ტომი 1, 2013წ. გვ.40-47
ლორთქიფანიძე რ.

სამეცნიერო კონფერენციები

მინერალოგიური შედგენილობა და თვისებები ეწერლებიანი ნიადაგების აგროეკოლოგიურ გარემოში“

2013
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული

პროექტები და გრანტები

“ზეთისხილისათვის აგროტექნოლოგიის შემუშავება და დემონსტრირება ეწერ ნიადაგებზე (სამეგრელო, იმერეთის რეგიონებში)“

2014-2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი NFR/358/10-100/13