ქართული

რენიკო საკანდელიძე

profile-pic

განათლება

ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახ. სახელმწიფო პედ. ინსტიტუტი

1962-1969

ბიოლოგია-ქიმიის მასწავლებელი

ი.გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკის ს/კ ინსტიტუტი, თბილისი. ასპირანტი.

1971-1975

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრებული

სსრკ მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის თავის ტვინის ს/კ ინსტიტუტი. მაძიებელი. მოსკოვი.

1974 -1976

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

მინიჭების წელი, დიპლომის ნომერი: 1982 BA №009721; სასწავლებლის დასახელება: სსრკ მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის პ.კ. ანოხინის სახელობის ნორმალური ფიზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი; სპეციალობა: ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები- “ნორმალური ფიზიოლოგია” 14.00.17; კვალიფიკაცია: ბიოლოგიის დოქტორი, მეცნიერებათა კანდიდატი; სადისერტაციო თემის დასახელება: Структурно-функциональная организация контралатеральных, ипсилатеральных и транскомиссуральных афферентных проекций передней конечности на структуры переднего мозга

სამუშაო გამოცდილება

ალექსანდრე წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

1971-1979

ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი

ალექსანდრე წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

01.09.1979-01.09.1983

ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის ასისტენტი

ალექსანდრე წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

01.09.1983-01.09.1986

ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

01.09.1986-03.09.2006

ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის დოცენტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

01.09.1992 -30.06.2005

ადამიანის ნორმალური ანატომიისა და ფიზიოლოგიის კათედრის გამგე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

01.09.2006-30.04.2014

ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

01.05.2014-დღემდე

პროფესორი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ორგანიზმის ბიორითმების მაორგანიზებელი ენდოგენური და ეგზოგენური ცირკადული რითმების ურთიერთობა და მათი მნიშვნელობა შფოთვის ემოციური ქცევისათვის

სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, თბილისი ტომი 2; სერია 2; 2013წ. 40-43 გვ.
რ. საკანდელიძე ი. ლომსიანიძე ა. შალამბერიძე

ჰისტამინის H1 და H2 რეცეპტორების გავლენის შესწავლა შფოთვის ემოციურ მდგომარეობაზე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, თბილისი ტომი 39; სერია 5-6; 2013წ. 251-257 გვ.
რ. საკანდელიძე; ი. ლომსიანიძე ა. შალამბერიძე

მეფუტკრეობის პროდუქტების გავლენის შესწავლა ცენტრალური ნერვული სისტემის ზოგიერთ ფიზიოლოგიურ მაჩვენებლებზე

სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, თბილისი ტომი 4; სერია 4; 2014წ. 33-36 გვ.
რ. საკანდელიძე; დ. თავდიდიშვილი

ჰისტამინის H3 რეცეპტორების მოქმედების ბიოქიმიური და ფიზიოლოგიური მექანიზმების შესწავლა შფოთვითი ქცევის ორგანიზაციაში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, თბილისი ტომი 40; სერია 5-6; 2014წ. 257-263 გვ.
რ. საკანდელიძე ი. ლომსიანიძე ე. ჯულაყიძე თ. ლომსიანიძე

ოქსიდაციური სტრესის ანუ თავისუფალი რადიკალების ორმაგი როლის დადებითი და უარყოფითი ზეგავლენა

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, თბილისი ტომი 42; სერია 5-6; 2016წ. 261-270 გვ.
რ. საკანდელიძე ნ. საღინაძე ნ. მითაგვარია

y ამინოერბომჟავას სტაბილური და მზარდი დოზების გავლენა დასწავლისა და მეხსიერების პროცესებზე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, თბილისი ტომი 43; სერია 1-2; 2017წ. 23-28 გვ.
რ. საკანდელიძე ი.ლომსიანიძე

Is the McCollough effect the classical conditioned response?

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია ტომი ; სერია 3-4; 2018წ.
არჩილ კეზელი, დავით ჯანელიძე, მანანა ხომერიკი, ნათია ლომაშვილი, ხათუნა რუსაძე, რენიკო საკანდელიძე

ყვავილის მტვერისა და ჭეოს შემცველი პროდუქტების გავლენა ორგანიზმის ჰემატოლოგიურ მაჩვენებლებზე

ჟურნალი – ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა ტომი 2; სერია ; 2018წ. 27-30 გვ.
თავდიდიშვილი დ. საკანდელიძე რ. ფხაკაძე მ. ‘გრძელიძე თ.

რეტინული კვალის როლი მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავების აღმავალ დაღმავალ რეგულაციაში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია ტომი 45; სერია 3-4 ; 2019წ. 295-297 გვ.
არჩილ კეზელი, დავით ჯანელიძე, მანანა ხომერიკი, ნათია ლომაშვილი, ხათუნა რუსაძე, რენიკო საკანდელიძე

მელატონინის როლი შფოთვის ემოციური მდგომარეობის რეგულაციაში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია ტომი 45; სერია 3-4 ; 2019წ. 341-344 გვ.
რენიკო საკანდელიძე, იზოლდა ლომსიანიძე, ერეკლე ჯულაყიძე, ხათუნა კუპრაშვილი, ხათუნა რუსაძე, ზვიად საკანდელიძე

სეპტო-ჰიპოკამპური პროექციების სელექციური და არასელექციური დაზიანებისეფექტები ჰიპოკამპის ქოლინერგული რეცეპტორების ექსპრესიაზე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია ტომი 45; სერია 3-4 ; 2019წ. 337-340 გვ.
ხათუნა რუსაძე; რენიკო საკანდელიძე

ოქსიდაციური სტრესის ქცევითი ეფექტები

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი, თბილისი-ნიუიორკი ტომი 3; სერია 3 ; 2015წ. 78-82 გვ.
რ. საკანდელიძე ნ. საღინაძე, ნ. მითაგვარიავ

შფოთვითი ქცევის შესწავლა წყალბადის ზეჟანგით გამოწვეული ოქსიდაციური სტრესის პირობებში

ქართველი მეცნიერები ტომი 4; სერია 5 ; 2022წ. https://doi.org/10.52340/gs.2022.04.05.12
რენიკო საკანდელიძე, იზოლდა ლომსიანიძე, ერეკლე ჯულაყიძე, ხათუნა რუსაძე

პრობიოტიკური თვისებების პროდუქტების გავლენა საექსპერიმენტო ცხოველების ფუნქციურ მაჩვენებლებზე

ქართველი მეცნიერები ტომი 4; სერია 2 ; 2022წ. https://doi. org/10.52340/GS.2022 04.02.04
დ.თავდიდიშვილი, მ.ფხაკაძე, რ.საკანდელიძე, ნ.ღაჭავა

Study of the Intensity of the Emotional State of Anxiety in Animals under Conditions of Zoosocial Isolation of Varying Durations

Georgian Scientists ტომი. 5 No. 4 (2023); გვ. 302-321 Published January 5, 2023 https://doi.org/10.52340/gs.2023.05.04.28
რენიკო საკანდელიძე, იზოლდა ლომსიანიძე, ხათუნა რუსაძე, თეიმურაზ ლომსიანიძე,ერეკლე ჯულაყიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური და ასაკობრივი ჯგუფების ოპტიმალური კვების ასპექტები.

2011
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა საქართველო, ქუთაისი

Strategies to combat zinc deficiency

2011
International Scientific- Practical Conference: “Technological and Technical Advances in Food Production” საქართველო, ქუთაისი

ჰისტამინის H1 რეცეპტორების მოქმედების ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური მექანიზმების შესწავლა შფოთვითი ქცევის რეგულაციაში

2013
საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგთა საზოგადოების მესამე ეროვნული ყრილობის საქართველო, თბილისი

ორგანიზმის ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური ცირკადული სისტემების კავშირი გარემოს სეზონურ რითმებთან და მათი მნიშვნელობა

2013
საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები.“ საქართველო, ქუთაისი

დიაბეტური ტერფისათვის დამზადებული კომპოზიციის ტოქსიკურობის კვლევა

2013
საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები.“ საქართველო, ქუთაისი

საკვების ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები - ნუტრიცევტიკები და პარაფარმაცევტიკები

2014
საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკულ კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ საქართველო, ქუთაისი

ჰისტამინის H3 რეცეპტორების მოქმედების შესწავლა შფოთვით ქცევის რეგულაციაში

2014
XII ეროვნული სამეცნიერ კონფერენცია ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები მასალები საქართველო, ქუთაისი

Neurochemical modulation of functional asymmetry in rats with different individual experiences

2014
XII National Scientific Conference of Georgia, Actual Problems of Physiology and Biomedicine Kutaisi, Georgia

Необходимость осваивания методов агрегации эритроцитов

2015
I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში საქართველო, ქუთაისი

Об участии центральных мускариновых рецерторов и структур гипокампа в формировании тревожных поведении.

2015
I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში საქართველო, ქუთაისი

Chronic memantine treatment prevents short-term memory impairment caused by conjoint immunolesions of GABAergic and cholinergic medial septal neurons in rats

2016
European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), 29th ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience, Vienna, Austria

ასპირინის ბიოქიმიური ფარმაკოლოგია

2017
სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე ქიმიური ტექნოლოგიები საქართველო, ქუთაისი

ფარმაკოლოგიური ნივთიერება-მემანტინის გავლენა ხანმოკლე სივრცით მეხსიერებაზე

2017
სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე ქიმიური ტექნოლოგიები საქართველო, ქუთაისი

ფარმაკოლოგიური ნივთიერება-მემანტინის გავლენა ხანმოკლე სივრცით მეხსიერებაზე

2017
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე ქიმიური ტექნოლოგიები საქართველო, ქუთაისი

ასპირინის ბიოქიმიური ფარმაკოლოგია

2017
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე ქიმიური ტექნოლოგიები საქართველო, ქუთაისი

Once Again about the Origin of the McCollough Effect

2018
ECVP 2018 Trieste, Italy

The role of the retinal after image in the process of elaboration of color contingent after effects

2018
„ბერიტაშვილის საუბრები I“, ნეიროფიზიოლოგიური ფუნქციები და მათი დარღვევები - ინტერდისციპლინური კვლევები“. საქართველო, თბილისი

Intensity of Melatonin Secretion and Artificial Circadian Rhythms

2018
„ბერიტაშვილის საუბრები I“, ნეიროფიზიოლოგიური ფუნქციები და მათი დარღვევები - ინტერდისციპლინური კვლევები“. საქართველო, თბილისი

მელატონინერგული რეცეპტორების აგონისტი და ანტაგონისტი ნივთიერებების მოქმედება ვირთაგვას შფოთვის ემოციურ მდგომარებოაზე ბუნებრივი დღე–ღამის რითმული მონაცვლეობის პირობებში

2018
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ბიომედიცინის თანამედროვე პრობლემები“ საქართველო, თბილისი

Modulation of spatial short-term memory by cholinergic and GABAergic MS neurons using spatial alteration task

2019
International Multidisciplinary Conference on Biomedicine, BIOMED- 2019 Tsikhisdziri, Georgia

Effects of selective cholinergic and GABAergic lesions of the nucleus basalis magnocelluralis on place or response learning in plus-shaped maze

2019
International Multidisciplinary Conference on Biomedicine, BIOMED- 2019 Tsikhisdziri, Georgia

რეტინული კვალის როლი მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავების არმავალ-დაღმავალ რეგულაციაში

2019
საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოების IVსაერტაშორისო ყრილობა საქართველო, თბილისი

მელატონინის როლი შფოთვის ემოციური მდგომარეობის რეგულაციაში

2019
საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოების IVსაერტაშორისო ყრილობა საქართველო, თბილისი

სეპტო-ჰიპოკამპური პროექციების სელექციური და არასელექციური დიზაინების ეფექტები ჰიპოკამპის ქოლინერგული რეცეპტორების ექსპრესიაზე

2019
საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოების IVსაერტაშორისო ყრილობა საქართველო, თბილისი

გლუტამატ NMDA რეცეპტორების როლი სივრციტი მეხსიერებისა და დასწავლის ნერვულ მექანიზმებში

2019
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ინიციატივები“ საქართველო, ქუთაისი

ტყვიის ჭარბი რაოდენობისგავლენა ც.ნ.ს.-ის ზოგიერთ ფუნქციურ მაჩვენებელზე.

2020
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (საკვები პროდუქტებისწარმოებისაქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები) საქართველო, ქუთაისი

პროექტები და გრანტები

,,სამედიცინო ტექსტილი“ №GNSF/ST 06/7061

2006-2009
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ)

ხორცისა და ხორცპროდუქტების გადამუშავების უნარჩენო ტექნოლოგიების კვლევა ფუნქციური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების მიზნით; GNSF/ST #08/7-493

2009-2011
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

2010
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

,,ცენტრალური ნიკოტინური ქოლინერგული რეცეპტორების როლი შფოთვითი ქცევის ორგანიზაციაში'' №ATSU /09319

2011
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჯანსაღი კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების შემუშავება თაფლისა და ფუტკრის პროდუქტების გამოყენებით. №FR/333/10-150/11

2012-2014
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013-14
ჰისტამინური რეცეპტორების მოქმედების ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური მექანიზმების შესწავლა შფოთვითი ქცევის რეგულაციაში. შიგასაუნივერსიტეტო გრანტი №22, 01.10.2013.

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი ჯანსაღი საკვების წარმოებისა და შენახვის ტექნოლოგიების შემუშავება ბოცვრის ხორცის გამოყენებით №FR17_353

2017-2020
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016
საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის, შეფასების, გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშების მომზადების შესახებ სემინარები.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2020
„შეფასების ახალი მეთოდები სამედიცინო განათლებაში/OSCE, OSPE/”

დამატებითი ინფორმაცია

ადმინისტრაციული თანამდებობები: 26.09.1990 - 01.09.1993 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბრძანება №163, §2, 26.09.90 წ.საბუნებისმეტყველო- გეოგრაფიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა: 1. I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში - რედკოლეგიის წევრი 2. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკულ კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ - სარედაქციო კომისიის წევრი. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა: 1.XII ეროვნული სამეცნიერ კონფერენცია „ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“ ქუთაისი, - სარედაქციო საბჭოს წევრი; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიმპოზიუმის ორგანიზება: 1. 2011წ." საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა." საქართველო, ქუთაისი 2. 2013 წ. "საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგთა საზოგადოების მესამე ეროვნული ყრილობის (საერთაშორისო მონაწილეობით) მასალები." საქართველო, თბილისი; 3. 2015 წ. " I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში " საქართველო, ქუთაისი; ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიმპოზიუმის ორგანიზება: 1. 2014წ. "XII ეროვნული სამეცნიერ კონფერენცია ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები." საქართველო, ქუთაისი; გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები: 1. რენიკო საკანდელიძე, ერეკლე ჯულაყიძე, "კუნთოვანი და ნერვული სისტემების ფიზილოგია" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018 წ. 2. რენიკო საკანდელიძე "ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია I - ნაწილი" (ელექტრონული ვერსია); აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.2015წ; 3. რენიკო საკანდელიძე "ნორმალური ფიზიოლოგია - 1" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. 4. რენიკო საკანდელიძე, თეიმურაზ ლომსიანიძე; "ადამიანის ფიზიოლოგია სტომატოლოგებისათვის" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა): 1. 2012-2018 - სადოქტორო პროგრამა "ნეირომეცნიერებები" 2. 2011-დღემდე - სამაგისტრო პროგრამა "ბიოლოგია" სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა: 1. დისერტანტი: ხათუნა რუსაძე, "მეხსიერებისა და ჰიპოკამპის ქოლინერგული ტრანსმისიის მოდულაცია სეპტოჰიპოკამპური პროექციებით" თანახელმძღვანელი; საექსპერტო მომსახურეობა: 1. 2012 - სახელმძღვანელო წიგნის „ადამიანის ანატომია“, ავტორი ასოც.პროფესორი თეიმურაზ ლომსიანიძე, რეცენზირება. 2. 2014 - სახელმძღვანელო წიგნის „კერძო ჰისტოლოგია (ნერვული სისტემა)“, ავტორი ასოც.პროფესორი ნათია ღაჭავა - რეცენზირება; 3. 2015 - სახელმძღვანელო წიგნის „სახელმძღვანელო ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის ბიოქიმიაში ნაწილი II“, ავტორი ასოც.პროფესორი იზოლდა ლომსიანიძე - რეცენზირება; 4. 2016 - სახელმძღვანელო წიგნის „სამედიცინო აპარატურის ფიზიკური საფუძვლები“, ავტორი - პროფესორი თეიმურაზ ადეიშვილი - რედაქტორი; სხვა აქტივობები: 2023 წელი - ჯილდო - მედალი „საპატიო უნივერსიტეტელი“, მოწმობა №011, აწსუ-ის აკად. საბჭოს დადგენილება №23 (23/24), 19.10.2023წ. 10.01.2016 - დღემდე - საქართველოს ნეირომეცნიერთა ასოციაციის (GNA) წევრი 10.01.2016 - დღემდე - ევროპის ნეირომეცნიერთა საზოგადოებების ფედერაციის (FENS) წევრი 10.01.2016 - დღემდე - ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IBRO) წევრი 01.03.2004 - დღემდე - აკადემიკოს ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგთა საზოგადოების ქუთაისის განყოფილების ხელმძღვანელი 10.01.2000 - დღემდე - ივანე ბერიტაშვილის სახელობის საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი 2013- წ. ჯილდო- “ღირსების ორდენი” №838 - საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება № 26/06/02; მოწმობა №07280. 2011-2015წწ. - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. 2006 წლიდან დღემდე - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 2014-2022 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი; დამატებითი ინფორმაცია: 1991 წელს სსრ კავშირის სახალხო განათლების სახელმწიფო კომიტეტის გადაწყვეტილებით მომენიჭა დოცენტის სამეცნიერო წოდება ფიზიოლოგიაში; (დოცენტის ატესტატი: ДЦ № 033231) • თბილისის სახელმწოფო უნივერსიტეტი. უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი. სპეციალობა: „ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია“, მოწმობა №7265. • საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი. სპეციალობა: „მიკროპროცესორები და რობოტოტექნიკა“. მოწმობა №104. • Всесоюзное совещание-семинар заведующих биологическими кафедрами пединститутов. г. Мелитополъ. Удостоверение № 188.