ქართული

მაგდა თხილავა

profile-pic

განათლება

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ასპირანტურა

1989-1993

პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, (13.00.02), დიპლომის ნომერი 94.01 118/4 ფორმა 2/2

ა. ს. პუშკინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

1983-1987 წ.

მუსიკის მასწავლებელი, დიპლომი წარჩინებით MB #093718

ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი

1979-1983

სამუსიკო სკოლის ფორტეპიანოს პედაგოგი და კონცერტმაისტერი, დიპლომი წარჩინებით BT #183143

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

17. 06 2004. სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის PD 13.00 #1 სადისერტაციო საბჭო. სპეციალობა - „მუსიკის სწავლების მეთოდიკა“. კვალიფიკაცია - პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (13.00.02). სადისერტაციო თემა: „უმაღლეს სკოლაში დაწყებითი კლასების მასწავლებლის მუსიკალური მომზადება“.

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ესთეტიკური აღზრდის კათედრა, კონკურსის წესით არჩეული

29.03.2005-29.06.2006

დოცენტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ესთეტიკის კათედრა

30.12.1994-29.03.2005 ბრძ. #169, § 6, 30. 12. 1994

უფროსი მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი სწავლების, სკოლამდელი აღზრდისა და ესთეტიკის კათედრა

26.10.1992-30.12.1994 ბრძ. № 142, § 4, 26.10. 1992

მასწავლებელი

ფსიქოლოგიისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

01.10.1991-26.10.1992 ბრძ. № 46, § 14, 01. 10. 1991

მასწავლებელი

ქუთაისის პედინსტიტუტი, ფსიქოლოგიისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

01.09.1987-16.10.1988 ბრძ. № 15, §17 09.01. 1987

მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)

ქუთაისის პედინსტიტუტი

16.10.1988-01.10.1991 ბრძ. № 157, § 8, 016. 10. 1988

პედაგოგიკა - ფსიქოლოგიისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა, ლაბორანტი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

2019-2020

გარე დამკვირვებელი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

2018-2019

გარე დამკვირვებელი

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

2017-2018

მასწავლებლის 60 კრედიტიან პროგრამაზე მოწვეული მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უწყვეტი განათლების ცენტრი - „სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა მუსიკაში ბაგა-ბაღებისთვის“

2015-2016

ტრენერი

ქუთაისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის მეორე სამუსიკო სკოლა

2007 წლიდან დღემდე

ფორტეპიანოს პედაგოგი

მ. ბალანჩივაძის სახელობის ქუთაისის ექსპერიმენტული სამუსიკო სკოლა

1994-2007

ფორტეპიანოს პედაგოგი და კონცერტმაისტერი

ქუთაისის ზ. ანჯაფარიძის სახ. #3 სამუსიკო სკოლა

1991-1996

კონცერტმაისტერი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

მუსიკალური ფოლკლორის სწავლების მნიშვნელობა მოსწავლეთა აღზრდის პროცესში

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“, № 6, 2013 წ. გვ. 142-144
მაგდა თხილავა

მუსიკის მოსმენის მეთოდები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნიოვერსიტეტის შრომები, №4, 2013 წ. გვ. 294-297
მაგდა თხილავა

მოსწავლეთა მუსიკალურ აღზრდაში ხელოვნების დარგების (მუსიკისა და პოეზიის) ურთიერთკავშირის გამოყენების აუცილებლობა

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“, № 7, 2014 წ. გვ. 20-22
მაგდა თხილავა

ცეკვისა და რიტმული მოძრაობების გამოყენების მნიშვნელობა მოსწავლეთა მუსიკალური აღზრდის დროს

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“, № 7, 2014 წ. გვ. 23-25
მაგდა თხილავა

მერი დავითაშვილის როლი მოსწავლეთა მუსიკალური აღზრდის პროცესში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, № 5, 2014 წ. გვ. 224-226
მაგდა თხილავა

გალობის აღმზრდელობითი მნიშვნელობა

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“, № 8, 2015 წ. გვ. 19-21
მაგდა თხილავა

აღქმის შესაძლებლობები ბავშვთა მუსიკალური აღზრდის დროს

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“ № 8, 2015 წ.გვ. 16-18
მაგდა თხილავა

თეატრის მუსიკალური ენის როლი მოსწავლეთა აღზრდის პროცესში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, №6, 2015 წ. გვ. 280-282
მაგდა თხილავა

მუსიკის გაკვეთილზე საუბრის ნიმუში - სიმფონიური და ხალხურ საკრავთა ორკესტრი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, №7, 2016 წ. გვ. 67-70
მაგდა თხილავა

გაკვეთილზე საუბრის ნიმუში - მუსიკალური და არამუსიკალური ბგერები

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“, № 9, 2016 წ. გვ. 32-34
მაგდა თხილავა

ოპერეტის როლი ბავშვთა მუსიკალურ განვითარებაში

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“, № 9, 2016 წ. გვ. 29-31
მაგდა თხილავა

მუსიკის რეპეტიტორი. სახელმძღვანელო

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2016 წ.
მარუაშვილი ლ., ჟვანია ნ., ქამუშაძე ც., კაპანაძე ო., თხილავა, მ. თავშავაძე თ.

პროგრამულ-ასახვითი მუსიკის სწავლება

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“, № 10, 2016 წ. გვ. 48-52
მაგდა თხილავა

მუსიკის მასწავლებლის ფუნქციები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, № 8, 2017 წ. გვ. 121-123
მაგდა თხილავა

მუსიკისა და ხელოვნების დარგების ინტეგრაციის მნიშვნელობა მოსწავლეთა აღზრდის პროცესში

http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_aut_artic_ge.php?b_sec=muz&list_aut=3457, ტომი 15, № 1, 2017 წ. გვ. 25-32
მაგდა თხილავა

მოსწავლის მუსიკალური მონაცემების შემოწმება და განვითარება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები, №8, 2017 წ. გვ. 118-120
მაგდა თხილავა

ბავშვის მუსიკალურ-შემეცნებითი განვითარება.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, №9, 2018 წ. გვ. 84-87
მაგდა თხილავა

საგანმანათლებლო პროცესის მუსიკალურ-მეთოდური უზრუნველყოფა.სახელმძღვანელო.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2018 წ. გვ.1-238
მაგდა თხილავა

მუსიკალურ-დიდაქტიკური თამაში, როგორც სწავლების ფორმა

სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა, №21, 2019 წ. გვ. 188-192
მაგდა თხილავა

მუსიკის სწავლება, როგორც პიროვნების ფორმირების საშუალება

სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“, №21, 2019 წ. გვ. 148-152
მაგდა თხილავა

ქართული საბავშვო სამუსიკო ფოლკლორი

კულტურა და ხელოვნება თანამედროვეობის კონტექსტში, №4, 2019 წ. გვ. 375-376
მაგდა თხილავა

ვახტანგ ჭაბუკიანის საბალეტო შემოქმედება და პედაგოგიური მოღვაწეობა

სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“, №23, 2020 წ. გვ. 188-191
მაგდა თხილავა

მუსიკალურ-რიტმული უნარების განვითარება ბავშვებში

სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“, №23, 2020 წ. გვ. 211-215
მაგდა თხილავა

A Tale as Allusion and Aesthetical

Perspectives of world science and education. Abstracts of X international scientific and practical conference. Osaka, Japan, 2020 წ. გვ. 129-134
Magda Tkhilava

The lullabies in child”s musikal thinking

International scientific innovations in human life. Proceedings of IV international scientific and practical conference. Manchester, 2021 წ. გვ. 281-288
Magda Tkhilava

Musical folklore as an importanttool os artistic education

Modern directions of scientific research development. Proceedings of VI international scientific and practical conference. Chicago, 2021 წ. გვ. 386-390
Magda Tkhilava

Software music as the best tool for child development

Eurasian scientific discussions. Proceedings of II international scientific and practical conference. Barselona, 2022 წ. გვ. 72-76
Magda Tkhilava

გამოცანებისა და რებუსების გამოყენების მნიშვნელობა მუსიკის გაკვეთილზე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები, №10, 2022 წ. გვ. 120-123
მაგდა თხილავა

ზაქარია ფალიაშვილის პედაგოგიური მოღვაწეობა და საკომპოზიტორო შემოქმედება

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, №8, 2023 წ. გვ. 200-203
მაგდა თხილავა

მუსიკალური ხელოვნების როლი ადამიანის ცხოვრებაში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები, №11, 2023 წ. გვ. 79-82
მაგდა თხილავა

სამეცნიერო კონფერენციები

მუსიკალური ხელოვნების როლი ადამიანის ცხოვრებაში

2023 წ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. XI საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. საქართველო, ქუთაისი

ზაქარია ფალიაშვილის პედაგოგიური მოღვაწეობა და საკომპოზიტორო შემოქმედება

2023
VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“. საქართველო, ქუთაისი

გამოცანებისა და რებუსების გამოყენების მნიშვნელობა მუსიკის გაკვეთილზე

2022
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. საქართველო, ქუთაისი

Software music as the best tool for child development

2022
Eurasian scientific discussions. Proceedings of II international scientific and practical conference. Barselona, გვ. 72-76

Creative works of composer Nunu Gabunia

2022
Proceedings of XIV international scientific and practical conference. Vancouver, Canada

The lullabies in child”s musikal thinking

2021
International scientific innovations in human life. Proceedings of IV international scientific and practical conference. Manchester, გვ. 281-288

Musical folklore as an importanttool os artistic education

2021
Modern directions of scientific research development. Proceedings of VI international scientific and practical conference. Chicago, 386-390

The lullabies in child”s musikal thinking

2021
International scientific innovations in human life. Proceedings of IV international scientific and practical conference. England, Manchester

A Tale as Allusion and Aesthetical Upbringing

2020
Perspectives of world science and education. Abstracts of X international scientific and practical conference. Osaka, Japan, გვ. 129-134

მუსიკის სწავლება სმენა და მხედველობადაქვეითებულ მოსწავლეთათვის

2020
გაეროს ბავშვთა ფონდის საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“. საქართველო, ქუთაისი

ქართული საბავშვო სამუსიკო ფოლკლორი

2019
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველო, ბათუმი

ბავშვის მუსიკალურ-შემეცნებითი განვითარება

2018
IX საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია . საქართველო, ქუთაისი

ხელოვნების დარგების ინტეგრაციის მნიშვნელობა მოსწავლეთა მუსიკალური აღზრდის პროცესში

2017
თბილისის მეორე საერთაშორისო მუსიკოლოგიური კონფერენცია-მუსიკოლოგიის გამოწვევები და პერსპექტივები. საქართველო, თბილისი

მოსწავლის მუსიკალური მონაცემების შემოწმება და განვითარება

2017
VIII საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია . საქართველო, ქუთაისი

მუსიკის მასწავლებლის ფუნქციები

2017
VIII საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. საქართველო, ქუთაისი

მუსიკის გაკვეთილზე საუბრის ნიმუში - სიმფონიური და ხალხურ საკრავთა ორკესტრი

2016
VII საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. საქართვ ელო, ქუთაისი

თეატრის მუსიკალური ენის როლი მოსწავლეთა აღზრდის პროცესში

2015
VI საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. საქართველო, ქუთაისი

მერი დავითაშვილის როლი ბავშვთა მუსიკალური აღზრდის პროცესში

2014
V საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია, საქართველო, ქუთაისი

მუსიკის მოსმენის მეთოდები

2013
IV საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. საქართველო, ქუთაისი

მუსიკისა და პოეზიის ინტეგრაციის მნიშვნელობა მოსწავლეთა აღზრდის პროცესში

2012
III საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. საქართველო, ქუთაისი

უმცროსკლასელთა მუსიკალური აღზრდა - განათლების საკითხები

2008
II საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. საქართველო, ქუთაისი

მუსიკალური აღზრდის მნიშვნელობა სხვადასხვა ეპოქებში.

2007
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. საქართველო, ქუთაისი

სიმღერის სწავლება, როგორც მომავალი პედაგოგის პროფესიული მომზადების ეფექტური საშუალება.

2003
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველო, ქუთაისი

პროექტები და გრანტები

ტრენინგები და სემინარები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

2015
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

Research Methods Course authorized by European Academy of

2021
Sciences and Research

პროგრამა – „შესაძლებლობების განვითარება უმაღლეს განათლებაში“.

2023
სემინარი: „ინტელექტუალური სწავლების სტრატეგიები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთათვის“

პროგრამა – „შესაძლებლობების განვითარება უმაღლეს განათლებაში“.

2023
სემინარი: „დისლექსია“

დამატებითი ინფორმაცია

1. დისერტანტი - თამარ ძველაია - თანახელმძღვანელი. თემა - მუსიკის საგნის სწავლების პრობლემატიკის კვლევა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მაგალითზე. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2. დისერტანტი ელზა გარაყანიძე. თემა - „პედაგოგიური სიტუაციების მოდელირება, როგორც მუსიკის მასწავლებლის მომზადებისა და გადამზადების საშუალება“. რეცენზენტი (2014 წ.). 3. 2022 წლიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი. 4. მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემით განსაზღვრული წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მიმნიჭებელი ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, 2023 წ. 5. სსიპ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - გარე დამკვირვებელი. 6. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია. მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა - მოწვეული მასწავლებელი 2017-2018 წ. 7. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი - სასერთიფიკატო კურსი „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი“ მუსიკის პედაგოგი (2012 წლიდან 2020 წლამდე ). 8. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი (დღემდე). 9. აწსუ უწყვეტი განათლების ცენტრში ტრენინგ-მოდულის შემუშავება და განხორციელება „სასწავლო - სააღმზრდელო პროგრამა მუსიკაში ბაგა-ბაღებისთვის“(დადგენილება აწსუ #72 (13/14 2015 წ.). 10. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პედაგოგიურ ფაკულტეტზე აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელი (სხვადასხვა დროს). 11. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის „მუსიკისა და სიმღერის სწავლების მეთოდიკის“ მიმართულების ხელმძღვანელი (2006-2012 წ). 12. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის სტუდენტთა პედაგოგიური პრაქტიკის მეთოდისტი მუსიკაში. 13.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის სტუდენტური კონფერენციების თემების ხელმძღვანელი მუსიკაში. 14. საფაკულტეტო ღონისძიებების მუსიკალური ხელმძღვანელი (მუსიკალურ-ლიტერატურული კომპოზიცია „მიწას ჩემსას, შენსას, სხვისას“ (2014 წ.); „სიცოცხლე მიტომ გველამაზება“ (2018); პირველკურსელთათვის სტუდენტობის ყოველწლიური მილოცვა გელათის სასულიერო აკადემიაში; დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ყოველწლიური ღონისძიებები...). აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილეს ფარგლებში: ა) სხვიტორში, აკაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმში, საფაკულტეტო ღონისძიებების მუსიკალურ-ლიტერატურული კომპოზიციის მუსიკალური ხელმძღვანელი (2023 წ.) ბ) ზაქარია ფალიაშვილის სახლ - მუზეუმში ჩატარდა ღონისძიება, მიძღვნილი ოპერა „დაისის“ 100 და ზაქარია ფალიაშვილის გარდაცვალებიდან 90 წლისთავისადმი (ხელმძღვანელი მაგდა თხილავა, 2023 წ.). 15. საუნივერსიტეტო ღონისძიებების აქტიური მონაწილე (8 მარტის დღესასწაულებზე საფორტეპიანო ნაწარმოებების შესრულება (სოლო, დუეტი), სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად სამონოვის „საფორტეპიანო კონცერტის“ შესრულება, საახალწლო ღონისძიებებზე მონაწილეობა, დედაენის დღისადმი მიძღვნილ ყოველწლიურ ღონისძიებაში სტუდენტთა მუსიკალური მომზადება...). 16. პედაგოგიური ფაკულტეტის „გოგონათა ვოკალური ანსამბლის“ ხელმძღვანელი (1998 წლიდან). 17. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. სალექციო კურსი: „ხელოვნების სწავლების მეთოდიკა“ და პედაგოგიური პრაქტიკა (სხვადასხვა დროს). 18. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის „მომავლის ვარსკვლავები“ ჟიურის მიერ 2011 წელს დაჯილდოვებული ვარ დიპლომით „აქტიური და ნაყოფიერი შემოქმედებითი მოღვაწეობისთვის“. 19. ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის „მომავლის ვარსკვლავები“ ჟიურის მიერ დაჯილდოვებული ვარ დიპლომით „მაღალი პროფესიონალიზმისა და წარმატებული მოღვაწეობისთვის“ (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021 წწ.). 20. კლასიკური მუსიკის ერევნის საერთაშორისო ფესტივალზე „ჰარმონია“ ჟიურის მიერ დაჯილდოვებული ვარ დიპლომით „აქტიური და ნაყოფიერი შემოქმედებითი მუშაობისთვის“ (2013). 21. კლასიკური მუსიკის ერევნის საერთაშორისო ფესტივალზე „ჰარმონია“ ჟიურის მიერ დაჯილდოვებული ვარ დიპლომით „ფესტივალში წარმატებული მონაწილეობისთვის“ ( 2016). 22. ააიპ ქ. ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების მიერ დაჯილდოებული ვარ სიგელით: „2013-2014 სასწავლო წლებში მიღწეული წარმატებისთვის“; 2015-2016 სასწავლო წელს - დიპლომით „მეორე სამუსიკო სკოლის ისტორიაში შეტანილი წვლილისთვის“; 2016-2017 სასწავლო წელს - დიპლომით „ეროვნულ კონკურსებსა და ფესტივალებში წარმატებული მონაწილეობისთვის“. 23. საქართველოს ეროვნული დელფიური საბჭოს იმერეთის სამხარეო კომიტეტის მიერ, დაჯილდოებული ვარ სიგელით „მოსწავლეთა წარმატებული წარმოჩენისთვის“ (2018, 2019 ). 24. „სახელოვნებო კვირეულში“ წარმატებული მონაწილეობისთვის გადმომეცა სიგელი (სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად სამონოვის „ახალგაზრდული საფორტეპიანო კონცერტის“ წარმატებით შესრულებისთვის, 2017 წ. 24. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გადმომეცა სერთიფიკატი „პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების პროცესში მონაწილეობისთვის“ (2015). 25. ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურსის - „რონდო-კლასიკას“ ჟიურის მიერ დაჯილდოვებული ვარ დიპლომით „წარმატებული პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის“ (2022). 26. ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის „მომავლის ვარსკვლავები“ ჟიურის მიერ ჩემი მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ დიპლომით „საუკეთესო საშემსრულებლო ოსტატობისთვის“ და მიენიჭათ ლაურეატის წოდება: მარიამ ჟორჟოლიანი (2011, 2012, 2013), მარიამ კვიცარიძე (2013), ნია მამფორია (2015), მარიამ გაგუა (2016), თინა ცეცხლაძე (2018, 2019), ნია ჟორჟოლიანი (2021). 27. ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის „მომავლის ვარსკვლავები“ ჟიურის მიერ ჩემი მოსწავლე მარიამ ჟორჟოლიანი დაჯილდოვდა ნომინაციით „ფესტივალის ვარსკვლავი“ საუკეთესო ინსტრუმენტული დუეტის შესრულებისთვის (2012). 29. კლასიკური მუსიკის ერევნის საერთაშორისო ფესტივალზე „ჰარმონია“ ჩემი მოსწავლე მარიამ ჟორჟოლიანი დაჯილდოვდა დიპლომით „ქართული მუსიკის საუკეთესო შესრულებისთვის“ (2013). 30. ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის (ხელოვანების) საერთაშორისო ფესტივალზე მოსწავლე მარიამ ჟორჟოლიანმა მიიღო ნომინაცია - „ჟიურის სიმპათია“ (2014). 31. კლასიკური მუსიკის დასავლეთ საქართველოს რეგიონალურ ფესტივალზე „საპატიო დიპლომით“ დაჯილდოვდნენ ჩემი მოსწავლეები: მარიამ ჟორჟოლიანი (2014), ნია მამფორია (2016), თინა ცეცხლაძე (2019); კესანე ფეიქრიშვილი (2021); ნია ჟორჟოლიანი (2021); თეკლა კუჭავა (2021); ფესტივალში წარმატებული მონაწილეობისთვის სიგელები გადაეცათ: მარიამ გაგუას (2016), ნია მამფორიას (2017), კესანე ფეიქრიშვილს (2017, 2018), თინა ცეცხლაძეს (2018). 32. ბათუმის საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალზე „ჰარმონია“ „ფესტივალში წარმატებული მონაწილეობისთვის“ დიპლომებით დაჯილდოვდნენ ჩემი მოსწავლეები: მარიამ გაგუა (2016), ნია მამფორია (2016). 33. იმერეთის სამხარეო ხელოვნების საყმაწვილო ფესტივალში - „დელფიადას“ ჟიურის გადაწყვეტილებით მიენიჭათ გრანპრი ჩემს მოსწავლეებს: კესანე ფეიქრიშვილს (2018, 2019), ნია მამფორიას (2018, 2019), თინა ცეცხლაძეს (2019). პირველი ადგილი ერგო თინა ცეცხლაძეს (2018). 34. ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის XI რესპუბლიკურ ფესტივალ-კონკურსზე - „იპოვე შენი ვარსკვლავი“ ჩემი მოსწავლე ცეცხლაძე თინა დაჯილდოვდა დიპლომით (2018). 35. IX სენაკის არტ ფესტივალზე წარმატებული მონაწილეობისთვის მოსწავლე ნია ჟორჟოლიანი დაჯილდოვდა საპატიო დიპლომით (2022). 36. ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურსზე „რონდო-კლასიკა“ წარმატებული მონაწილეობისთვის მოსწავლე ნია ჟორჟოლიანი დაჯილდოვდა მეორე ადგილით (2022). 37. X სენაკის არტ ფესტივალზე წარმატებული მონაწილეობისთვის მოსწავლე ნია ჟორჟოლიანი დაჯილდოვდა საპატიო დიპლომით (2023). 38. წიგნის რედაქტორობა: ა) ხ. ბუაძე. ჯადოსნური სამყარო (საბავშვო სიმღერების კრებული), ქუთაისი, 2011 წ. რედაქტორი; ბ) ხ. ბუაძე. მხიარული ჰანგები (საბავშვო სიმღერების კრებული). ქუთაისი, 2014 წ. რედაქტორი; გ) ხ. ბუაძე. პირველი მერცხალი (საბავშვო სიმღერების კრებული). ქუთაისი, 2016 წ.რედაქტორი. 39. მუსიკისა და პოეზიის ინტეგრაციის მნიშვნელობა მოსწავლეთა აღზრდის პროცესში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, №3, 2012 წ. გვ. 288-292. 40. იავნანას აღმზრდელობითი როლი ბავშვის მუსიკალურ განვითარებაში. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“. № 4, 2012 წ. გვ.101-105. 41. სკოლისა და ოჯახის როლი მოზარდი თაობის მუსიკალური აღზრდის პროცესში. ჟურნ. „ინტელექტი“. 41, № 3 2011 წ, გვ. 68-69. 42. პროგრამული მუსიკის როლი მოზარდი თაობის მუსიკალური აღზრდის პროცესში. ჟურნ. „ინტელექტი“. 41 № 3, 2011 წ. გვ. 66-67. 43. მუსიკალური აღზრდის განვითარების პრობლემატიკა მეცხრამეტე - მეოცე საუკუნეების ქართველ განმანათლებელთა მოღვაწეობაში. ჟურნ. „ინტელექტი“. 33, № 1, 2009 წ. გვ. 321-322. 44. უმაღლეს სკოლაში მასწავლებლის მუსიკალური მომზადების საკითხები. ჟურნ. „ინტელექტი“, 33 № 1, 2009 წ. გვ. 318-320. 45. მუსიკალურ-რიტმულ მოძრაობათა სწავლების მეთოდები სკოლაში. ჟურნ. „ინტელექტი“, 34 № 2, 2009 წ. გვ. 233-235. 46. უმცროსკლასელთა მუსიკალური აღზრდა - განათლების საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. № 2 2008 წ. გვ.162-163. 47. ზღაპრის მნიშვნელობა ბავშვთა მუსიკალური აღზრდის პროცესში. ჟურნ. „ინტელექტი“. 29 № 3, 2007 წ.გვ. 108-110. 48. მუსიკალური აღზრდის მნიშვნელობა სხვადასხვა ეპოქებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია. #1 2007 წ, გვ. 123-125. 49. მუსიკალური აღზრდის როლი პიროვნების სულიერი კულტურის ფორმირებაში. ჟურნ. „ინტელექტი“, 25 № 2, 2006 წ. გვ. 245-247. 50. მუსიკისა და პოეზიის ურთიერთკავშირი, როგორც მოზარდი თაობის ესთეტიკური კულტურის ფორმირების მნიშვნელოვანი საშუალება. ჟურნალი „ინტელექტი“. 23 № 3, 2005 წ. გვ. 211-213. 51. Обучение учеников музыкальному букварю как педагогическая проблема. ჟურნ. „საზრისი“. № 18, 2005 წ. გვ. 119- 122. 52. უმაღლეს სკოლაში დაწყებითი კლასების მასწავლებლის მუსიკალური მომზადების მიზანი და ამოცანები. ჟურნ. „საზრისი“. № 17, 2005 წ. გვ. 74-76. 53.დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა მაფორმირებელი სწავლება მუსიკის გაკვეთილებზე სტუდენტ - პრაქტიკანტების მიერ. ჟურნ. „ინტელექტი“, 19 №2, 2004 წ. გვ.116-117. 54. სტუდენტთა საცდელ-ექსპერიმენტული მუშაობის შინაარსი და ჩატარების მეთოდიკა მუსიკალური მომზადების კუთხით. ჟურნ. „ინტელექტი“. 19 №2, 2004 წ. გვ.114-115. 55. სიმღერის სწავლება, როგორც მომავალი პედაგოგის პროფესიული მომზადების ეფექტური საშუალება. აწსუ შრომები. 2 №36, 2003 წ. გვ.29-33. 56. Краткая история обучения музыке. Научный журнал „Кавказоведение“. 2002, გვ. 172-174. 57. მოსწავლეთა მუსიკალური და მხატვრული შეფასების უნარის ჩამოყალიბება დაწყებით კლასებში. ჟურნ. „ინტელექტი“. 11 №3, 2001 წ. გვ.152-154. 58. პედაგოგიური პრაქტიკის მნიშვნელობა მუსიკაში სტუდენტთა პროფესიული მომზადებისათვის. ჟურნ. ინტელექტი, 11 №3, 2001 წ. გვ.150-151. 59. პიროვნების მუსიკალურ - ესთეტიკური აღზრდის საკითხები. ჟურნ. განთიადი. № 3-4, 1994 წ. გვ.176-180.