მაგდა თხილავა

profile-pic

განათლება

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1983-1987 წ.

პედაგოგიური ფკულტეტი, მუსიკის სპეციალობა

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტი

ტრენინგები და სემინარები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

გაკვეთილზე საუბრის ნიმუში - მუსიკალური და არამუსიკალური ბგერები

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“ № 9, 2016 წ. გვ. 32-34
მაგდა თხილავა

სამეცნიერო კონფერენციები

„თეატრის მუსიკალური ენის როლი მოსწავლეთა აღზრდის პროცესში“

2015 წ.
VI საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია აწსუ; გვ. 280-282

პროექტები და გრანტები