ქართული

შორენა ბარბაქაძე

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2014

ფილოლოგიის დოქტორი;სპეციალობა : კლასიკური ფილოლოგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2007-2009

განათლების მაგისტრი, სპეციალობა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2007-2009

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი, სპეციალობა ინგლისური ენა და ლიტერატურა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2003-2007

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით

სამუშაო გამოცდილება

„International Language House“

2017-დღემდე

დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი

„International Language House“

2017-დღემდე

ინგლისური ენის მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

”TLC-TBILISI LANGUAGE CENTER”

2014-2019

ინგლისური ენის ტრენერი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009-2014

კლასიკური ფილოლოგიის მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009-2012

კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტი

ქართულ–ამერიკული საერთაშორისო სკოლა „პროგრესი“

2009-2012

ინგლისური ენის მასწავლებელი

„კავკასიის აკადემიური ცენტრი“(CAC)(ქუთაისის ფილიალი)

2009-2012

ინგლისური ენის მასწავლებელი

„კავკასიის აკადემიური ცენტრი“(CAC)(ქუთაისის ფილიალი)

2009-2011

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

რეციპროკული დეტერმინიზმი ჰესიოდესთან

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი “სემიოტიკა”,2023
ბარბაქაძე შ.

“Cultural Diplomacy Research”- ICD Conference Proceedings, 2024
ბარბაქაძე შ.

აქილევსისა და აგამემნონის შეპირისპირებითი ანალიზი ჰომეროსის „ილიადა“-ს მიხედვით

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“ შრომები,2023
ბარბაქაძე შ.

ლათინური ენის სწავლების თანამედროვე მეთოდები

საერთაშორისო კონფერენცია "ანტიკურობა და ფრანგული კულტურა" შრომები,2021
ბარბაქაძე შ.

ელენეს სახე ძველბერძნულ ეპოსსა და ლირიკაში

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი “სემიოტიკა”,2020-2021
ბარბაქაძე შ.

კონფლიქტი და მისი მართვა ანტიკურ ეპოსში (ჰომეროსის „ილიადას“ მიხედვით)

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III”,მასალები,2018
ბარბაქაძე შ.

„სინდისი ძველბერძენ ისტორიოგრაფოსებთან“

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი “სემიოტიკა”,2017
ბარბაქაძე შ.

სინდისის აღქმისათვის ევრიპიდეს შემოქმედებაში(„ალკესტისი“, „ჰიპოლიტოსი“ , „ჰეკაბე“, „ჰერაკლე“ს მიხედვით)

IV საერთაშორისო სამეცნიერო- კონფერენცია- „ენა და კულტურა“ შრომები,2017
ბარბაქაძე შ.

„სინდისიერების საკითხი ძველბერძნულ მჭევრმეტყველებასა და მხატვრულ პროზაში“

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი “სემიოტიკა”,2016
ბარბაქაძე შ.

სინდისის არისტოტელესეული გაგებისათვის-„ნიკომაქეს ეთიკა“-ს მიხედვით

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნირო-მეთოდური კონფერენციის „ფრანგული ენა და კულტურა“ მასალები(გამართული ფრანკოფონიის დღეების ფარგლებში), 2016
ბარბაქაძე შ.

სინდისი და ქალთა ემანსიპაციის პროცესი არისტოფანეს კომედიებში

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნირო-მეთოდური კონფერენციის „ფრანგული ენა და კულტურა“ მასალები(გამართული ფრანკოფონიის დღეების ფარგლებში), 2015
ბარბაქაძე შ.

სინდისის მეტაფორა ჰესიოდეს პოემაში _ „სამუშაონი და დღენი“

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი “სემიოტიკა”,2014
ბარბაქაძე შ.

„სინდისის ფენომენის ინტერპრეტაციები“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „მოამბე“, 2014
ბარბაქაძე შ.

The Question on Conscience in Ancient Greek lyricist (After Sappho, Alcaeus, Theognis, Simonidesis, Baccilidesis, Pracsilas fragments)

a Double-Blind Refereed International Scientific Academic Journal “Arts and Sciences “(ISSN 1944-6934),2014
ბარბაქაძე შ.

a Double-Blind Refereed International Scientific Academic Journal “Arts and Sciences “(ISSN 1944-6934), 2014
ბარბაქაძე შ.

სამეცნიერო კონფერენციები

სემიოტიკის მე‐13 სამეცნიერო კონფერენცია

2023
თბილისი,საქართველო. კონფერენცია ორგანიზებულია ქართულ‐ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლისა და სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის მიერ.

საერთაშორისო კონფერენცია

2023
ქუთაისი, საქართველო.კონფერენცია ორგანიზებულია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ.

Cultural Diplomacy in the UN 2023

2023
ნიუ-იორკი,გაერო, აშშ

საერთაშორისო კონფერენცია

2021
ქუთაისი,საქართველო.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საერთაშორისო კონფერენცია „კლასიკური ენების სწავლება XXI საუკუნეში - Vitae Discimus”

2021
თბილისი,საქართველო. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

VIII საერთაშორისო კონფერენცია „ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში“

2020
ბათუმი, საქართველო.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სემიოტიკის მე‐11 სამეცნიერო კონფერენცია განათლების სემიოტიკა

2021
თბილისი,საქართველო. კონფერენცია ორგანიზებულია ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლისა და სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის მიერ.

სემიოტიკის X სამეცნიერო კონფერენცია - "სიყვარულის სემიოტიკა"

2020
თბილისი,საქართველო. კონფერენცია ორგანიზებულია ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლისა და სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის მიერ.

სემიოტიკის მე-9 სამეცნიერო კონფერენცია „თავისუფლების სემიოტიკა“

2019
ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი, მცხეთა. კონფერენცია ორგანიზებულია ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის, ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმისა და სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის მიერ.

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- მედიუმი და სამყარო

2017
აზერბაიჯანი,ბაქო. კონფერენცია ორგანიზებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრისა და ბაქოს ხაზარის უნივერსიტეტი მიერ.

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-„თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“

2017
ქუთაისი, საქართველო. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „ენა და კულტურა“

2017
ქუთაისი, საქართველო. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სემიოტიკის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“

2016
თბილისი,საქართველო. კონფერენცია ორგანიზებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის მიერ.

პროექტები და გრანტები

ტრენინგები და სემინარები

ბრიტანეთის საბჭო

2019(8-11 იანვარი)

English Book Education and University of Oxford and Oxford University Press

2018
სამოტივაციო წერითი აქტივობები მოზარდებისთვის

English Book Education and University of Oxford and Oxford University Press.

2018

TLC Tbilisi Language Center

2019-2014
ინგლისური ენის ტრენინგი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014
ზამთრის სკოლა „ხელისუფლება და იდეოლოგია ძველ სამყაროში“.