ივანე საღინაძე

profile-pic

განათლება

(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2002

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მოსკოვის ნ.ბაუმანის სახელობის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი

1986

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1977

მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 წლიდან დღემდე

პროფესორი

„საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მოდელირების“ მიმართულება

ტრენინგები და სემინარები

მანქანათა დინამიკა და სიმტკიცე

1981- 1982
მოსკოვის ბაუმანის სახელობის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ფოთის პორტის შემოსასვლელი არხის მიმდებარე ტერიტორიის ლითოდინამიკის მათემატიკური მოდელირება. მოსილვების საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებები

ISSN 1512-0287. „Georgian Engineering News“, №2, 2016.
საღინაძე ი.

სამეცნიერო კონფერენციები

ზღვის სანაპირო ზოლის დინამიკის რიცხვითი მოდელირება და მისი საინჟინრო ასპექტები

2015
საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური კონფერენცია. 29.09 – 04.10, თბილისი

პროექტები და გრანტები

2012-2014
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. გრანტი N10/15.