მზისადარ ბჟალავა

profile-pic

განათლება

საქართველოს სასოფლოსამეურნეო ინსტიტუტი

1991

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი

1978-1983

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017-2014

ასისტენტ პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

2016
ხარისხის კულტურა და ხარისხის გაუმჯობესების უწყვეტი პროცესი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

საზღვაო ტრანსპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სტრუქტურა და სრულყოფის მიმართულებები

ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828, №1-2, 2014წ. გვ.114-121
ბჟალავა მ.

სამეცნიერო კონფერენციები

პროექტები და გრანტები