ქართული

ვერა კვანტრე

profile-pic

განათლება

ქუთაისის ალ.წულუკიძისსახსახელმწიფო პედაგოგიურიინსტიტუტი რუსული ენა და ლიტერატურა

1980-1985

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ИВ № 249159

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

1999 № 00 19 91 თბილისის ივანე ჯავახიშვლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სლავურილი ლიტერატურები ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი XVIII საუკუნის რუსული ლიტერატურის პუბლიცისტურობის შესახებ

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 დღემდე

ასისტენტ- პროფესორი, სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, რუსული ლიტარუტურის მიმართულება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 – 2014

კონტრაქქტით მოწვეული სპეციალისტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

1990 -2005

მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით

ქუთაისის № 39 საშუალო სკოლა

1987 - 1988

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

მაიაკოვსკის რაიონის ზედა დიმის რვაწლიანი სკოლა

1985 - 1987

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Tекст и нетекстовая реальность по повести А. Пушкина Гробовщик.

Международный нучный журнал Science Time №2 2015 88-93
ვ.კვანტრე ი.ზუმბულიძე

Значение Кольцова в истории развития русского литературного языка

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“, ქუთაისი. №2 2014 195-198
ვ.კვანტრე ი.კიკვიძე ი.ზუმბულიძე

Проблемы публицистичности русской литературы

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“, ქუთაისი. №1 2014 144-146
ვ.კვანტრე

Ф.Достоевский в контексте русской постмодернистской прозы

Славистика в национальной среде №1 2013 93-10
ვ.კვანტრე

სამეცნიერო კონფერენციები

Международная научная конференция Актуальные проблемы азербайджановедения; исследования, научный дискурс и интернационализация Перевод-залог межкультурных общений (О переводах на грузинский язык некоторых азербайджанских поэтов)

2023
აზერბაიჯანი, ბაქო

Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them// Proceedings of the ХVI International Scientific and Practical Conference. (Pp. 595-596). URL: https://isg-konf.com/innovative-trends-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them/ Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.16 К вопросу о роли обучения фразеологизмам в процессе развитии лингвокультурной компетенции учащихся

2022
Athens, Greece

// Actual priorities of modern science, education and practice. Proceedings of the ХII International Scientific and Practical Conference. (Pp. 680-683). URL: https://isg-konf.com/actual-priorities-of-modern-science-education-and-practice/ Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.12 ISBN - 979-8-88526-748-9 Семантика слов Святой и წმინდა в русском и грузинском языках

2022
Paris, France

Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». European Scientific Conference сборник статей IX Международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 марта 2018 г. Ретроспекция в повести А.С.Пушкина «Пиковая дама»

2018
Россия, Пенза.

XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი „რომანტიზმი ლიტერატურაში ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე” Неоромантические тенденции в творчестве современных русских писателей (Ю.Буйда, Т.Толстая, В.Пелявин)

2017
საქართველო, თბილისი

XXII საეთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე რუსული ენა: ფუნქციონირება და სწავლების პრობლემები“ უნგრეთი, ბუდაპეშტი. К вопросу жанрового своеобразия рассказов Н.С.Лескова

2017
უნგრეთი, ბუდაპეშტი

III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. მხატვრული ტექსტი რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლის პროცესში

2017
საქართველო, ქუთაისი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“ «Об одном литературном влиании. (Н.В.Гоголь и И.Чавчавадзе).

2015
საქართველო, ქუთაისი

IX საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ «Роль фантастики в творчестве писателей 19 века. Традиции и новаторство.

2015
საქართველო, თბილისი

Культура русской речи в условиях многоязычия. Материалы II Международной научно-практической конференции К вопросу об использовании художествен ного текста на занятиях по РКИ

2015
დაღესტანი, მახაჩკალა

Материалы IV международной научно-методической конференцииРусский язык как неродной: новое в теории и методике Значение художественного текста при изучении русского языка как иностранного в грузинской аудитории (на примере рассказа А. П. Чехова «Дачники»).

2015
რუსეთი, ჩებოქსარი -მოსკოვი

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“ «Повесть Гоголя «Нос». Принципы нарратива.

2014
საქართველო, ქუთაისი

საერთაშორისო კონფერენცია „Актуальные вопросы русской филологии в поликультурном пространств“ Паратекстуальный анализ новеллы А.П.Чехова «Толстый и тонкий

2013
თურქეთი, ერზრუმი

VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ Тема отчуждения в творчестве писателей-эмигрантов третьей волны эмиграции

2013
საქართველო, თბილისი

VII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ Жанровая трансформация агиографической традиции в русской литературе 18 века

2012
საქართველო, თბილისი

III научно-методические чтения: Русский язык как неродной: новое в теории и методике. Сборник научных статей. Вып.3. – Москва, МГПИ Роль родного языка в обучении чтению на иностранном языке

2012
რუსეთი, მოსკოვი

ა.ს.პუშკინი და ფრანგული ენა ფრანგული ენა და კულტურა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

2012
საქართველო, ქუთაისი

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“

2017
საქართველო, ქუთაისი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“

2014
საქართველო, ქუთაისი

პროექტები და გრანტები

ტრენინგები და სემინარები

Повышение квалификации в Российском университете дружбы народов 36 ч.

2017
მონაწილე

Москва,Повышение квалификации в Российском университете дружбы народов 72 ч. Москва,

2017
მონაწილე

Повышение квалификации в Российском университете дружбы народов «Преподавание РКИ в современной образовательной среде». 20 ак. ч. Москва

2016
მონაწილე

Методология диссертационного исследования. Просветительский проект «Лекториум».

2016
მონაწილე

Повышение квалификации в Российском университете дружбы народов «Актуальные вопросы преподавания русского языка и культуры». 72 ч. Москва

2016
მონაწილე

Дистанционные курсы «Петербургские перекрестки». Лекториум.

2015
მონაწილე

Образовательная онлайн-платформа «Универсариум». Дистанционные курсы: Современный русский литературный язык

2015
მონაწილე

დამატებითი ინფორმაცია

1. რუსულის როგორც უცხო ენის საერთაშორისო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის სიგელი 2016 2. რუსულის როგორც უცხო ენის საერთაშორისო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის სიგელი 2015 3. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის რეცენზენტი