ქართული

დავით შავიანიძე

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1985-1992

მასწავლებელი (ისტორია-ფილოლოგია)

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

წელი: 2001 დაწესებულება: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი კვალიფიკაცია: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ისტორიის დოქტორი, ეთნოლოგი. სადისერტაციო თემის დასახელება: დასავლეთ საქართველოს ეთნოისტორიიდან (ოკრიბული ონომასტიკური მასალების მიხედვით) .

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1999-დღემდე

ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტი. არქეოლოგიის მიმართულება ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1992-დღემდე

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი მეცნიერ-თანამშრომელი. ეთნოლოგიის მკვლევარი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ყოფით-კულტუტული ცხოვრების ზოგიერთი შეცვლილი მახასიათებლის შესახებ (უახლესი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული წელი: 2023 ტომი: XXIII გვერდები: 155-171
დ. შავიანიძე

ნთროპონიმულიმოდელისაქართველოში. ლინგვო-კულტურულიპარადგიგმები(ეპიტაფიებისმიხედვით)

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი http://www.sciencejournals.ge/index.php/NJ/article/view/334/291 http://www.sciencejournals.ge/index.php/NJ/article/view/334 წელი: 2023 ტომი: VI გვერდები: 127-144
დ. შავიანიძე ლ. ხაჭაპურიძე

საფლავის მოწყობის ტრადიციები აჭარასა და ტაო-კლარჯეთში

საფლავების მოწყობის ტრადიციები აჭარასა და ტაო-კლარჯეთში საქართველოში (უახლესი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) წელი: 2023 ტომი: II გვერდები: 47-59
დ. შავიანიძე, ლ. ხაჭაპურიძე

ეპიტაფიების სახეები ქართულ საფლავებზე.

ქართველური მემკვიდრეობა ინდექსირებულია ERIH PLUS-ის სამეცნიერო მონაცემთა ბაზაში https://kanalregister.no/pubbliseringskanaler/erihplus/periodikal/info.action?id=502345 წელი: 2022 ტომი: XXVI გვერდები:
დავით შავიანიძე. ლ. ხაჭაპურიძე

ეპიტაფიებით გადმოცემული მენტალობა (დასავლეთ საქართველოს მასალების მიხედვით)

ჟურნალი ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია წელი: 2022 ტომი: VI გვერდები: 322-335
დავით შავიანიძე

ართვინი (ეთნოგრაფიული ნარკვევი)

ართვინი და ართვინის რეგიონი-წარსული და თანამედროვეობა ისტორიულ-ფილოლოგიური ნარკვევები წელი: 2022 გვერდები: 331-345
დ. შავიანიძე, შ. კირთაძე

ეპიტაფიებით გადმოცემული ცხოვრების საზრისი.

„ისტორია, არქეოლოგია სტატია შეგიძლიათ იხილოთ ელექტრონულ მისამართზე: http://sciencejournals.ge/index.php/HAE წელი: 2021 ტომი: V გვერდები: 192-203
დ. შავიანიძე

შიდამიგრაცია კახეთიდან - პოლიტიკური და ეთნიკურ-კულტურული ისტორიის საკითხები (დასავლეთ საქართველოში მიგრირებულ გვართა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით).

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა. წელიწდეული. წელი: 2021 ტომი: XIII გვერდები: 149-157
დ. შავიანიძე

მეურნეობით და „ქომაგობით“ მიღებული, „ერთობით სა¬ვ¬ს-ეობის უსაფრთხოება“ (ახალ ი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

ქუთაისის უნივერსიტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ რეგისტრირებულია შემდეგ საერთაშორისო ბაზებში: - Crossref; - DOAJ (Directory of Open Access Journals); - ICI World of Journals global database; - Academic Resource Index (ResearchBib). წელი: 2020 ტომი: XIX გვერდები: 95-97
დ. შავიანიძე

მოგვითხრობენ ლექსიკური ერთეულები (მარეთის ხეობის ეთნოგრაფული მასალების მიხედვით)

ჟურნალი „ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლ ოგია“, 2020. იხილე მისამართზე: ISI -http s://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=13328 ResearchBib – htt p://paper.research¬bib. com/view/issn/2449-285X/3/3 2020 წლის 5 აგვისტო დან ჟურნალი ინდექს ირებულია ERIHPLUS - ში, მისამარ თი: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=499215 წელი: 2020 ტომი: III გვერდები:131-135
დ. შავიანიძე

ევფემიზმი როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი (ქუთაისური მეტყველ ების მიხედვით)

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „ევროპა და აზია: ისტორია, კულტურა და საერთო თანამშრომლობა“ კარი (თურქეთი). იხილეთ: Email: https://elger-etm.com/?fbclid=IwAR0y6RTYMFKqAA77qzE6zT51XKWZmy46xsfyOl06B_7ELQRqMnfJ5zk8CM0 წელი: 2020 გვერდები:133-138
დ. შავიანიძე, ლ.ხაჭაპურიძე

სიტყვაში გაცხადებული მენტალობა (აჭარის ეთნოგრაფიული ექსპედიციის მასალების მიხედვით)

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლი ოთეკა „წელიწდეული“ KUTA ISI ILIA CHAVCHAVDZE PUBL IC LIBRARY XII 2020 გვ. 230-236 წელი: 2020 ტომი: XII გვერდები:230-236
დ. შავიანიძე

ტრადიციულ დღესასწაულებში დაცული მენტალობა და კულტურა (აჭარის ეთნოგრ აფიული მასალების მიხედვით) იხილე https://tsu.ge/assets/media/files/7/konf%20V20.pdf https://tsu.ge/assets/media/files/7/prog2020.pdf

საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი DERGİ KARA DENİZ (დერგი ქარადენიზ) {ჟურნალი ინდექსირებადია International Scientific Index (ISI), Index Copernicus (IC), Central andEas tern Eur Opean Onl ine Library (CEEOL), Ulrich’s Web (UPD), Modern Language Ass ociation of America (MLA), Proquest ve ASOS Index– ის მხრიდან}) წელი: 2019
დ. შავიანიძე

საფლავის ქვა, როგორც ეპიგ რაფიკული ძეგლი (ლეჩხუმი ს უახლესი მასალების მიხედ ვით)

ХХІ საერთაშორისო კონფერენციის https://drive.google.com/file/d/1_4d45lEPPWXSlntfjpdlVW6feTbo_WfJ/view წელი: 2019 ტომი: XXI გვერდები:327-331
დ. შავიანიძე. ლ. ხაჭაპურიძე

გვარსახელთა ეთნოისტორიული კვლევის შედეგები (ვანის რამდენიმე სოფლის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. ქართველური ონომასტიკა წელი: 2018 ტომი: X გვერდები:218-228
დ.შავიანიძე

ენობრივ ერთეულებში გადმოცემული ყოფითი ცხოვრება (ლეჩხუმის 2016 წლის ექსპედიციის მასალების მიხედვით)

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერ ებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. ქართველური ონომასტიკა წელი: 2018 ტომი: X გვერდები:229-233
დ.შავიანიძე, ლ. ხაჭაპურიძე

ზოგი საყოფაცხოვრებო ლექ სემისათვის აჭარულში (მარეთის ხეობის უახლესი მასალების მიხედვით)

„ქართველური მემკვიდრეობა“ წელი: 2018 ტომი: XV გვერდები:200-204
დ. შავიანიძე. ლ. ხაჭაპურიძე

ერთი სოფლის მიკროტოპონიმები დღეს (ლეჩხუმის რაიონის, სოფელ ღვირიშის მაგალითზე)

საერთაშორისო-რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „დიპლომატია და სამართალი“ წელი: 2018 ტომი: N 1 (4 ) გვერდები:369-371
ლ. ხაჭაპურიძე, დ. შავიანიძე

ქართულ ხალხურ სიტყვიერებაში გადმოცემული პედაგოგიური აზრი (ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნუივერსიტეტი. პედაგოგიური ფაკულტეტი. IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები". მასალები წელი: 2018 ტომი: IX გვერდები:156-161
დ. შავიანიძე

„ქუთაისური საუბრები“ - ქართველოლოგთა დიდი სამეცნიერო ფორუმი XX საუკუნის 90-იან წლებში

X საიუბილეო საერთაშორისო კონფერენციის მასალები წელი: 2018 გვერდები:172-178
დ. შავიანიძე

კულტურული მოზაიკა ტერმინებში (საისტორიო და ეთ ნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქართულ-თურქული ურთიერთობები. ტრაპიზონი წელი: 2017 გვერდები:288-309
დ. შავიანიძე

ქართველთა საოჯახო-სათემო ყოფის ეკონომიკური საფუძვლები და შინაარსი (სვანეთის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

აწსუ, მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური სამართლებრივი და სოციალური, პრობლემები მასალები http://ejournals.atsu.ge/BLSS2017/eJournal/Papers/GavtadzeGeorge.pdf წელი: 2017
გ. ღავთაძე, დ. შავიანიძე

ეთნიკურ-რელიგიურ-კულტურული მოზაიკურობა საქართველოში

აწსუ, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედრო ვე ინტერდის ციპლინარიზმის და ჰუმანიტარული აზროვნება“ შრომები წელი: 2017
დ. შავიანიძე

აღზრდის ხალხური საშუალებები (ლეჩხუმური ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)

აწსუ, პედაგოგიური ფაკულტეტი, VIII საერთაშორისო სამე ცნიერო-მეთოდური კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. შრომები წელი: 2017 გვერდები:214-218
დ. შავიანიძე, ი. გაბელაია

იდეოლოგიები, ნოვაციები და ქართული ეთნოკულტურა (ლეჩხუმის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემ ები წელი: 2017 გვერდები:503-507
დ. შავიანიძე, ი. გაბელაია

ანთროპონიმებით გადმო ცემული ეთნიკური ისტ ორია (დასავლეთ საქარ თველოს ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

„ქართველური ონომასტიკა“ წელი: 2017 ტომი: VIII გვერდები:222-237
დ. შავიანიძე

რელიგიური ნიშნით მოტივირებული მიკროტოპონიმები ზემო სვანეთში (2015 წლის ექსპედიციის მასალების მიხედვით)

„ქართველური ონომასტიკა“ წელი: 2017 ტომი: VIII გვერდები:237-243
დ. შავიანიძე, ლ. ხაჭაპურიძე

„უბატონო სვანეთის“ სოციალურ-კულტურული და რელიგიური ცხოვრების წესი (სვანურ გვარსახელთა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

აწსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი წელი: 2016 ტომი: XV გვერდები:227-232
დ. შავიანიძე

რელიგიურობა - ქართველი მეურნის მენტალობის მთავარი ნიშანი (დასავლეთ საქართველოს ახალი ეთნოგ რაფიული მასალების მიხედვით)

IX საერთაშორისო სამე ცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა და ეკონ ომიკა“. IX საერთა შორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხს ენებათა კრებული წელი: 2016 გვერდები:152-156
დ. შავიანიძე

ეთნოგრაფიული ექსპედიცია „ლეჩხუმი 2016“ (ანგარიში)

„ქართველური მემკვიდრეობა“ წელი: 2016 ტომი: XX გვერდები:288-297
დ. შავიანიძე

ლეგენდა-თქმულებებში გადმოცემული აღზრდის მსოფლხედვა (სვანეთის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“, შრომები წელი: 2016 ტომი: I გვერდები:241-247
დ. შავიანიძე

ეთნოფსიქოლოგიის შეცვ ლილი მახასიათებლები (ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

აწსუ, პედაგოგიური ფაკულტეტი, VII საერთაშორისო სამე ცნიერო-მე თოდური კონფერენცი ა მიძღვნილი აწს-სთვი ს სტატუსის მინიჭების 25 წლის იუბილ ესადმი მიძღვნილია საერთაშორისო კონფ ერენციის, სწავლებისა და აღზრდის აქტუა ლური პრობლემები, მასალები წელი: 2016 გვერდები:502-507
დ. შავიანიძე, ი. გაბელაია

ტურისტული მომსახურებების ბაზრის განვითარების რეგიონული ასპექტები (იმე რ ეთის მაგალითზე)

ტემპუსის პროექტის „კომპეტენციის ცენტრის ქსელი შავი ზღვის აუზის საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისთვის“ ფარგლებში ჩატარებული III რეგიო ნული სიმპოზიუმი, „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდი ლება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, შრომათა კრებული წელი: 2016 გვერდები:135-140
დ. შავიანიძე. ლ. ქელბაქიანი

ქართულ-თურქული კულტურულ-ენობრივი ურთიერთობები (აჭარული დიალექტური მასალების მიხედვით)

ნესიმის სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი თურქოლოგია წელი: 2015 ტომი:I გვერდები:42-48
დ. შავიანიძე, გ. ქამუშაძე

ეპიტაფიები გასულ საუკუნეში და დღეს

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-იურიდიულ მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები თანამედროვე პირობებში. შრომები (პეტერბურგი) წელი: 2015 გვერდები:22-25
დ. შავიანიძე, ლ.ხაჭაპურიძე

თანამედროვე სოფლის ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები (ტრადიციული სამეურნეო ცოდნის ამსახველი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

გორის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში“. შრომები წელი: 2015 გვერდები:676-679
დ. შავიანიძე

გვარსახელები სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურულ-რელიგიური ცხოვრების შესწავლის წყარო (დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)

„ქართველური მემკვიდრეობა“ წელი: 2015 ტომი:XIX გვერდები:186-193
დ. შავიანიძე. ი. გაბელაია

სამეგრელოს ონომასტიკა (ახუთის, თაიასა და ნოღას ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

„ქართველური ონომასტიკა“ წელი: 2015 ტომი:VII გვერდები:321-329
დ. შავიანიძე

ადათობრივი სამართალი, ჩვეულებები და ეთიკური ნორმები (ლაშხეთის თემის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

აწსუ, მეშვიდე საერთა შორისო-სამეცნიერო კონფერ ენცია „განათ ლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარ ება“. შრომები წელი: 2015 გვერდები:416-420
დ. შავიანიძე

სამეურნეო ყოფასთან დაკავშირებული რწმენა–წარმოდგენები და წეს–რიტუალები

ტრადიციული რელიგიური სისტემა და თანამედროვეობა, ირაკლი სურგულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის „მითი, კულტი, რიტუალი“ მოხსენებათა კრებული წელი: 2015 გვერდები:197-205
დ. შავიანიძე. რ. ხაჭაპურიძე

სამეურნეო ტრადიციები და რწმენა-წარმოდგენები სამე გრელოში გუშინ და დღეს (უახლესი მასალების მიხედ ვით)

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა წელი: 2015 ტომი:I გვერდები:367-371
დ. შავიანიძე. რ. ხაჭაპურიძე.

ქართველური მემკვიდრეო ბა სვანეთიდან (ეთნოგრ აფიული ექსპედიც იის მასალები. ანგარიში)

აწსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუ ლტეტი, II საერთა შორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“. შრომები წელი: 2015 გვერდები:498-505
დ. შავიანიძე

საოჯახო და არაფორმალური აღზრდა - ეთნიკური თვითშეგნების შენარჩუნ ების საფუძველი (ეთნოგრ აფიული მასალების მიხედვით)

აწსუ, პედაოგიური ფა კულტეტი, VI საერთა შორისო სამე ცნიერო კონფერენცია, სწავლ ებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლ ემები. მასალები წელი: 2015 გვერდები:106-110
დ. შავიანიძე. ი. გაბელაია

უფლებების დაცვის კულტურის შესახებ საქართვე ლოში (წყაროების, ძველი და ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

აწსუ, პირველი მსოფლიო ომი და საქართ ველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები წელი: 2015 გვერდები:288-294
დ. შავიანიძე

„ანთროპონიმთა დიფერენცირებისათვის ეპიტაფიებში

„ონომასტიკური კრებული” წელი: 2015 გვერდები:392-397
დ. შავიან იძე. ლ. ხაჭაპურიძე

სამცხე-საათაბაგოს პოლიტიკური ისტორიის რამდე ნიმე საკითხი (გვარსახელთა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

„ონომასტიკური კრებული“ წელი: 2015 გვერდები:292-397
დ. შავიანიძე

სვანთა წეს-ტრადიციების ფსიქოლოგიური საფუძვლების შესახებ (ლაშხეთის თემის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

აწსუ, პედაგოგიური ფა კულტეტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია - სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. შრომები წელი: 2014 გვერდები:425-429
დ. შავიანიძე

გვარის მეორე მემკვიდრეობითი სახელები (ვანის რამდენიმე სოფლის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)

„ონომასტიკური კრებული“ წელი: 2014 გვერდები:227-236
დ. შავიანიძე

საფლავის მოწყობის ტრადიციები ქრისტიან და მუსულმან ქართველებში (თანამედროვე მასალების მიხედვით)

„ქართველური მემკვიდრეობა“ წელი: 2014 ტომი:XVIII გვერდები:186-190
დ. შავიანიძე. ლ. ხაჭაპურიძე

ქართველთა ცხოვრების წესის ეკონომიკური საფუ ძვლები (ლაშხეთის თემის ახალი ეთნოგრაფ იული მასალების მიხედვით)

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია -საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ძირითადი პრობლემები. მასალები. ვოლგოგრადი წელი: 2014 გვერდები:24-27
დ. შავიანიძე

ტოპონიმები ქართველთა ეთნიკური, სოციალურ-კულტურული და პოლიტიკური ყოფის შესწავლის წყარო (აჭარის ეთნოგრა ფიული მასალის მიხედვით)

აწსუ, უნივერსიტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომები III წელი: 2014 გვერდები:117-122
დ. შავიანიძე. ი. გაბელაი

ქართველთა ცხოვრების წესის ეკონომიკური საფუძვლები (ლაშხეთის თემის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია -საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ძირითადი პრობლემები. შრომები (ვოლგოგრადი) წელი: 2014 გვერდები:24-27
დ.შავიანიძე

ქართველური და თურქული ეთნიკურ-კულტურული ურთიერთობები (იანეთის მკვიდრ რეპატრიანტთა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

საერთაშორისო პროექტის „ცოდნა-გამოცდილების გაცვლა“ ფარგლებში ჩატარებული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „თეორიული და პრაქტიკული სამეცნიერო ინოვაციები“. შრომები (კრაკოვო) წელი: 2014 გვერდები:22-33
დ.შავიანიძე

დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო ენის საკითხისათვის VI-VII საუკუნეებში

ქართველური მემკვიდრეობა წელი: 2013 ტომი:XVII გვერდები:352-357
დ. შავიანიძე. ლ. ხაჭაპურიძე

სამეგრელოს ისტორიული, ისტორიულ-გეოგრაფიული და ეთნოგრაფიული აღწერა (ახალი ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)

წელი: 2013 გვერდები:337-351
დ. შავიანიძე. ი. გაბელაია

ხალხური მკურნალობაში გადმოცემული ქართველთა თვითმყოფადი, კულტურა და ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის საკითხი (დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)

„წელიწდეული“ წელი: 2013 ტომი:V გვერდები:396-402
დ. შავიანიძე

გვარსახელი – ქართველთა ისტორიულად ჩამოყალიბებული ცხოვრების წესრიგის, ტრადიცია-ჩვეულებების შესწავლის წყარო (დასავლეთ საქართველოს ეთნგრაფიული მასალების მიხედვით)

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები წელი: 2013 ტომი:XXIII გვერდები:275-279
დ. შავიანიძე

ბავშვის აღზრდის ხალხური ტრადიციები სამეგრელოში (ახალი ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)

სერგი დანელიას დაბადებიდან 125 და გარდაცვალებიდან 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერნციის მასალები წელი: 2013 გვერდები:275-279
დ. შავიანიძე. ი. გაბელაია

ქართული წეს–ტრადიციების საფინანსო–ეკონომი კური საფუძვლის შესახებ (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)

ქუთაისის უნივერსიტეტი, კობლენც–ლანდუას უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო მენეჯმენტის ინტეგრირებული სისტემა: ევროკავშირისა და დსთ–ის ქვეყნების გამოცდილება (INURE), საერთაშორისო–სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე "სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები". მასალები წელი: 2013 ტომი:IX გვერდები:234-327
დ. შავიანიძე. ნ. ჩიხლაძე

ქართველური საკუთარი სახელები საქართველოს ისტორიის შესწავლის წყარო (დასავლეთ საქართველოს ახალი ეთნო გრაფიული მასალის მიხედვით)

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ორგანო წელი: 2013 ტომი:VI გვერდები:255-270
დ. შავიანიძე.

ვარლამ ქელბაქიანი-დიდი სულის ადამიანი, მომავლის არქიტექტორი, მასწავლებელი და მეგობარი

აწსუ, (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნი რების აკადემ იის ერთობლივი სამეც ნიერო-პრაქტიკული კ ონფერენცია მიძღვნილ ი აკად. ვ. ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლის თავისადმი, ქუთა ისი, (შრომები) წელი: 2013 გვერდები:8-12
დ. შავიანიძე გ.ბერძულიშვილი

საქართველოს საჯარო სკოლებში ინკლუზიური განათლების სავალდებულოობის საკითხისათვის

აწსუ, (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების აკადემიის ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ვ.ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლის თავისადმი, ქუთაისი, (შრომები) წელი: 2013 გვერდები:102-106
დ. შავიანიძე. ი. გაბელაია

ქართველთა ძველთაგან ჩვეულებითად შემოღებული სჯული (ოკრიბის ეთნოგრა ფიული მასალის მიხედვით)

გურამ ავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები წელი: 2013 ტომი:IX გვერდები:277-285
დ. შავიანიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

ეძღვნება ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის დაარსების 150 წლის იუბილეს

2023, 4-5 ნოემბერი
დ. შავიანიძე, გ. ღავთაძე, - ,,ეთნოეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი" ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა. XV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ქუთაისის უნივერსიტეტი, ევროპის უნივერსიტეტი (თბილისი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი¬ვერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ახალციხე), სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი (თბილისი), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ეკონომიკური ზრდა“.

2023
დ. შავიანიძე, გ. ღავთაძე - ,,ეთნოეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი" ქ. ქუთაისი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. II სა ერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ჰუმან იტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქ აში“

2023, 13-14 ოქტომბერი
ლ. ხაჭაპურიძე, დ. შავიანიძე - ,,ეპიტაფიების სახეები და კალიგრაფია ფერეიდნე ლ ქართველთა საფლავებზე'' ქ. ქუთაისი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შავიზ ღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი კონსტანცას ოვიდიუსის უნივერსიტეტის სამი მონ ოთეისტური რელიგიისა და კანონი კუ რი სამართლის შესწავლის კვლევის ცენტრი

2023
დ. შავიანიძე, ლ. ხაჭაპურიძე - ,,საფლავის მოწყობის ტრადიციები ფერეიდანში'' ქ. ბათუმი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები“ XVIII

2023
ქ. ქუთაისი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები“ XVIII

2023
დ. შავიანიძე, ლ. ხაჭაპურიძე - კულტურული მემკვიდრეობა ღია ცის ქვეშ (ეპიტაფიებისა და ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით). ქ. ქუთაისი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეცხრე საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია

2023
აჭარის და ტაო-იმერხევის ისტორიულ-კულტურული ყოფის ზოგიერთი საკითხი (უახლესი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. გორი

დავით აღმაშენებლის დაბადებიდან 950 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

2023
საბჭოეთის(/„რუსკომუნისტები“) მმართველობის შესახებ საქართველში ქ. ქუთაისი

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო ონომასტიკური კონფერენცია _ ონომასტიკის თანამედროვე პრობლემები.

2022 9-10.12.
ქართვლთა ყოფით-კულტურული მახასიათებლები (სვანური და აჭარული ეთნოგრაფიული ლექსიკისა და ანთროპოტოპონიმიის მიხედვით) ქ. ახალციხე

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა. XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

2022
ქართველთა ეთნიკური ისტორიის რამდენიმე საკითხი (აფხაზეთიდან საქართველოს სხვადასხვა მხარეში მიგრირებულ გვარტა მაგალითზე) ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა ქ. ქუთაისი

დოქტორ სიმონ ზაზაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-„ქართული დიასპორა. წარსული და თანამედროვეობა II“

2022
საფლავის მოწყობის ტრადიციები ქრისტიან და მუსლიმ ქართველებში (უახლესი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. თბილისი

საქართველო-თურქეთის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - საქართველო და თურქეთი: რეგიონთაშორისი ურთიერთობები - მეცნიერული და კულტურული კვლევის პერსპექტივა

2022
გადარჩენილი ქართული მენტალობა, ყოფა და კულტურა (მარეთის ხეობის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. თბილისი

შავი ზღვისპირეთის ქვეყნების არქეოლოგია და კულტურა: მიღწევები, თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. საერთოუკრაინული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია საერთაშორისო ჩართულობით. ივნისი 2022

2022
დ. შავიანიძე, ლ. ხაჭაპურიძე - საფლავის კულტურა და მასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები საქართველოში (თანამედროვე მასალების მიხედვით) სუმის, მაკარ ენკოს სახელ ობის პედაგ ოგიური უნ ივერსიტეტი, ბათუის, შოთა რუსთ აველის სახე ლობის სახე ლმწიფო უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. იოსებ ალიმბარაშვილის დაბადებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

2021
ქართველთა პოლიტიკურ-რელიგიური და სოციალურ ურთიერთობათა ისტორიიდან (ბოლნისის, და მისი რაიონის სოფლების გვარსახელთა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. გორი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეთოთხმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, მეცნიერება, ინოვაციები: მსოფლიო და საქართველო“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისური საუბრები XVII

2021
საფლავები და ეპიტაფიები მოგვითხრობენ ქ. გორი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისური საუბრები XVII

2021
სოციალური / პროფესი ული ნიშნით მარკირე ბული საფლავის ქვები დასავლეთ საქართველოში (ექსპედიციის მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ ულტეტი ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის, ცნობილი ქართველი ისტორიკოსის იოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

2021
ქართველთა პოლიტიკურ-რელიგიური და სოციალურ ურთიერთობათა ისტორიიდან (ბოლნისის, და მისი რაიონის სოფლების გვარსახელთა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით). ქ. გორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისური საუბრები XVI

2020
ტერმინებით გადმოცემული აზროვნება და მსოფლაღქმა (ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში იხილე https://tsu.ge/assets/media/files/7/konf%20V20.pdf https://tsu.ge/assets/media/files/7/prog2020.pdf

2020
ქართული ტრადიცია-ჩვეულებები და ეთნოეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი (უახლესი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. თბილისი

ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2020
დ. შავიანიძე - სიტყვაში გაცხადებული მენტალობა (აჭარის ეთნოგრაფიული ექსპედიციების მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თურქეთის საისტორიო საზოგადოება.

2018
დ. შავიანიძე, მარეთის ხეობის ეთნოგრაფიული ჩანაწერები (უახლესი მასალების მიხედვით). ქ. გორი

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქართულ-თურქული ურთიერთობები. წყაროები ქართულ-თურქული ურთიერთობების შესახებ. შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ოსმან თურანის სახელობის კონგრესის და კულტურის ცენტრი

2017
კულტურული მოზაიკა ტერმინებში (საისტორიო და ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ტრაპიზონი

IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2017
ნაკრა-ლახამულას ეთნოგრაფიული ექსპედიცია ქ. ქუთაისი

მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური სამართლებრივი და სოციალური, პრობლემები, კონფერენციის მასალები

2017
ქართველთა საოჯახო-სათემო ყოფის ეკონომიკ ური საფუძვლები და შინაარსი (სვანეთის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამდროვე ინტერდისციპლინარიზმის და ჰუმანიტარული აზროვნება“

2017
ეთნიკურ-რელიგიურ-კულტურული მოზაიკურობა საქართველოში ქ. ქუთაისი

VIII საერთაშორისო-სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. შრომები

2017
აღზრდის ხალხური საშ უალებები (ლეჩხუმური ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) ქ. ქუთაისი

VIII საერთაშორისო-სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. შრომები

2017
იდეოლოგიები, ნოვაციე ბი და ქართული ეთნოკ ულტურა (ლეჩხუმის ეთ ნოგრაფიული მასალები ს მიხედვით) ქ. ქუთაისი

IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“

2016
რელიგიურობა - ქართველი მეურნის მენტალობ ის მთავარი ნიშანი (დას ავლეთ საქართველოს ახ ალი ეთნოგრაფიული მა სალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“

2016
ლეგენდა-თქმულებებში გადმოცემული აღზრდის მსოფლხედვა (სვანეთის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. თელავი

VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლის იუბილესადმი, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები

2016
ეთნოფსიქოლოგიის შეცვლილი მახასიათებლები (ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

III რეგიონული სიმპოზიუმი, „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“

2016
ტურისტული მომსახურებების ბაზრის განვითარების რეგიონული ასპექტები (იმერეთის მაგალითზე) ქ. თბილისი

ონომასტიკური სამეცნიერო კონფერენცია. „ონომასტიკური კრებული“

2015
„ანთროპონიმთა დიფერენცირებისათვის ეპიტაფიებში“ ქ. ახალციხე

ონომასტიკური სამეცნიერო კონფერენცია. „ონომასტიკური კრებული“

2015
სამცხე-საათაბაგოს პოლიტიკური ისტორიის რამდენიმე საკითხი (გვარსახელთა ეთნოგრაფიული ქ. ახალციხე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში“

2015
თანამედროვე სოფლის ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები (ტრადიციული სამეურნეო ცოდნის ამსახველი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. გორი

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2015
სამეურნეო ტრადიციები და რწმენა-წარმოდგენები სამეგრელოში გუშინ და დღეს (უახლესი მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედ როვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“ თემაზე „ინტერდისციპლინარულობა და პარადიგმულობა თანამედროვე ჰუმანიტარულ აზროვნებაში“

2015
ქართველური მემკვიდრეობა სვანეთიდან (ეთნოგრაფიული ექსპედიციის მასალები. ანგარიში) ქ. ქუთაისი

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სწავლები სა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები

2015
საოჯახო და არაფორმალური აღზრდა - ეთნიკური თვითშეგნების შენარჩუნების საფუძველი (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2015
ეპიტაფიები გასულ საუკუნეში და დღეს ქ. სანკტ-პეტერბურგი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ონომასტიკური სამეცნიერო კონფერენცია

2015
„ანთროპონიმთა დიფერენცირებისათვის ეპიტაფიებში" ქ. ახალციხე

ონომასტიკური სამეცნიერო კონფერენცია

2015
სამცხე-საათაბაგოს პოლიტიკური ისტორიის რამდენიმე საკითხი (გვარსახელთა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ახალციხე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული ონომასტიკის სამეცნიე-კვლევითი ცენტრი

2015
სამეგრელოს ონომასტიკა (ახუთის, თაიასა და ნოღას ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ახალციხე

პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო, საერთაშორ ისო სამეცნიერო კონფერენცია

2014
უფლებათა დაცვის კულტურის შესახებ საქართველოში (წყაროების და ძველი და ახალი ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) ქ. ქუთაისი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონვერ ენცია-საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ძირითადი პრობლემები

2014
ქართველთა ცხოვრების წესის ეკონომიკური საფ უძვლები (ლაშხეთის თ ემის ახალი ეთნოგრაფი ული მასალების მიხედვ ით) ქ. ვოლგოგრადი

V საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია - სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები

2014
სვანთა წეს-ტრადიციებ ის ფსიქოლოგიური საფუძვლების შესახებ (ლაშხეთის თემის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

მეშვიდე საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“

2014
ადათობრივი სამართა ლი, ჩვეულებები და ეთიკური ნორმები (ლაშხეთის თემის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. გორი

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, ეძღვნება პროფესორების ვალერი სილოგავასა და სერგო მელიქიძის ხსოვნას

2014
გვარის მეორე მემკვიდრეობითი სახელები (ვანის რამდენიმე სოფლის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) ქ. ახალციხე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი VI რესპუბლიკური ონომანტოლოგიური სესია

2013
ქართველური საკუთარი სახელები-საქართველოს ისტორიის შესწავლის წყარო (დასავლეთ საქართველოს ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. თბილისი

სერგი მაკალათიასადმი მიძღვნილი მარტვილის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია

2013
ქართველური საკუთარი სახელები და ქართველთა კულტურულ-რელიგიური ცხოვრების წესი (დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) მარტვილი

ირაკლი სურგულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: „მითი, კულტი, რიტუალი“

2013
სამეურნეო ყოფასთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები და წეს-რიტუალები სამეგრელოს ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. თბილისი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების აკადემია; ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი

2013
ვარლამ ქელბაქიანი-დიდი სულის ადამიანი, მომავლის არქიტექტორი, მასწავლებელი და მეგობარი ქ. ქუთაისი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების აკადემია; ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი

2013
საქართველოს საჯარო სკოლებში ნკლუზიური განათლების სავალდებულოობის საკითხისათვის ქ. ქუთაისი

საერთაშორისო–სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენ ცია თემაზე

2013
ქართული წეს–ტრადიც იების საფინანსო–ეკონო მიკური საფუძვლის შეს ახებ (ეთნოგრაფიული მ ასალის მიხედვით) ქ. ქუთაისი

საერთაშორისო პროექტის “ცოდნა-გამოცდილების გა ცვლა” ფარგლებში ჩატარებული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „თეორიული და პრაქტიკული სამეცნიერო ინოვაციები“

2013
ქართველური და თურქული ეთნიკურ-კულტურული ურთიერთობები (იანეთის მკვიდრ რეპატრიანტთა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) კრაკოვი

„ქუთაისური საუბრები“ XIІI

2013
სამეგრელოს ისტორიუ ლ-გეოგრაფიული და ეთ ნოგრაფიული აღწერა (ახალი ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) ქ. ქუთაისი

„ქუთაისური საუბრები“ XIІI

2013
დასავლეთ აქართველოს საეკლესიო ენის საკითხისათვის VІ-VІІ საუკუნეებში ქ. ქუთაისი

აღმოსავლეთმცოდნეთა V საერთაშორისო კონფერენცია - საქართველო და ახლო აღმოსავლეთი

2013
ქართველური და თურქული ეთნიკურ-კულტურული ურთიერთობები (იანეთის მკვიდრ რეპატრიანტთა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში -თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება

2013
ქართული და თურქული ეთნიკურ-რელიგიური და კულტურულ-ლინგვისტური ურთიერთობისათვის (აჭარული დიალექტური მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

პროფესორ სერგი დანელიას დაბადებიდან 125 და გარდაცვალებიდან 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო კონფერენცია

2013
გვარსახელები და გამნარყები/”ბაბშოული" სამეგრელოში (რამდენიმე სოფლის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) მარტვილი

საიუბილეო საერთაშორისო კონფერენცია

2013
ხალხურ მკურნალობაში გადმოცემული ქართველთა თვითმყოფადი კულტურა ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის საკითხი (დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. ქუთაისი

კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესის მასალე ბი

2013
საფლავის მოწყობის ტრადიციები საქართველოს ქრისტიან და მუსულმან ხალხში (თანამედროვე მასალების მიხედვით) ქ. თბილისი

სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეთექვსმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება და მეცნიერება ციფრულ ეპოქაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“15 დეკემბერი

2023
დ. შავიანიძე, თ. შავიანიძე - რუსთა მმართველობის ხანის დეზინტეგრაციული პროცესები საქართველოში (უახლესი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) ქ. გორი

პროექტები და გრანტები

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევებისათვის გრანტი № FR/409/2-141/13–

2016-2017
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ზედამაჭახლური დიალექტური, ეთნოგრა ფიული და ფოლკლორული მასალების ელექტრონული კორპუსი, პროექტის სარეგისტრაციო შიფრი: HE15_002

2015-2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ქართული გვარსახელების სტორიაFR/118/1-10/14 Georgian surnames HistoryFR/118/1-10/14 მაჭახლური დიალექტური, ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალების ელექტრონული კორპუსი HE/10/1=31/13

2014-2015
რუსთაველის ფონდი რუსთაველის ფონდი (საზღ ვარგარეთ არსებული ქართ ული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო ვლევებისთვის)

„მიმზიდველობიდან ტურისტული შეთავა ზებების კონკრეტულ ინტეგრირებულ პაკეტებამდე: ტურიზმის მარკეტინგული გეგმა თვითმმართველი ქ. ქუთაისისა და მისი შემოგარენისთვის

2014-2015
ქუთაისის უნივერ სიტეტი

მაჭახლური დიალექტური, ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალების ელექტრონული კორპუსი HE/10/1=31/13

2013
რუსთაველის ფონდი (საზღ ვარგარეთ არსებული ქართ ული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო ვლევებისთვის)

ტაოური დიალექტური, ფოლკლორული და ეთნოგრაფიული მასალების ელექტრონული ბანკი I, FR/509/1-31/13

2013
რუსთაველის ფონდი (ფუნ დამენტური კვლევებისათ ვის)

ქართველური (იმერული, მეგრული) დიალექტოლოგიური, ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალების ელექტრონული კორპუსი I

2013
აკაკი წწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტრენინგები და სემინარები

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკლრძალი

2013
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა