დავით ცაგარეიშვილი

profile-pic

განათლება

მოსკოვის კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

1989-1992

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1979-1984

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-2016

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

2013
სემინარი ,,მონრეალის ოქმის ვალდებულებათა ხელშეწყობის პროექტი“; შეხვედრა სამაცივრო, კრიოგენული ტექნიკის და ჰაერის კონდიციონირების სფეროს წარმომადგენლებთან

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

სახამებლისშემცველი ნედლეულის ფუძეზე კაკლოვანი კულტურების ფქვილით გამდიდრებული ახალი, ფუნქციონალური დანიშნულების ექსტრუზიული პროსახამებლისშემცველი ნედლეულის ფუძეზე კაკლოვანი კულტურების ფქვილით გამდიდრებული ახალი, ფუნქციონალური დანიშნულების ექსტრუზიული პროდუქტების წარმოება.დუქტების წარმოება.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები“, შრომების კრებული, თბილისი, 18 აპრილი- 2015 წ., 129 -132 გვ.
დ.ცაგარეიშვილი

სამეცნიერო კონფერენციები

ექსტრუდირებული ნედლეულის ძირითადი კომპონენტების ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლების კვლევა

2014
II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ინოვაციები, პერსპექტივები, პრობლემები, მიღწევები, გ.ვ. პლეხანოვის სახელობის რუსეთის ეკონომიკური უნივერსიტეტი. მოსკოვი

პროექტები და გრანტები

მწავანილის შენახვისა და ტრანსპორტირების შესაძლებლობის კვლევა და ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა

შიგასაუნივერსიტეტო გრანტი №30